Obalka

Vaskulárna medicína

Vaskulárna medicína

2/2022

rozbaliť obsah minimalizovať obsah

Vaskulárna medicína


2023
2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2-3
2017 1 2 3-4
2016 1 2 3
2015 1 2
2014 1 2
2013 1 2
2012 1-2 3-4
2011 1 2 3 4
2010 1 2 3 4
2009 1
2008

Vaskulárna medicína


2015 S1
2014 S1 S2 S3 S4
2013 S1 S2 S3 S4
2012 S1 S2 S3
2010 S1 S2 S3 S4
výber z článkov
informácie o časopise

Základné informácie o časopise:

VASKULÁRNA MEDICÍNA je odborný časopis o chorobách ciev, poruchách zrážania krvi a pridružených ochoreniach. Je to prvý časopis na Slovensku o tejto problematike. Tento postgraduálne orientovaný interdisciplinárny medicínsky časopis je dvojito recenzovaný a je určený pre širokú odbornú lekársku verejnosť.

Periodikum je oficiálnym časopisom štyroch slovenských odborných spoločností:

 • Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS
 • Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS
 • Slovenskej spoločnosti pre hemostázu a trombózu SLS
 • Slovenskej spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie SLS

Vychádza aj v spolupráci s Českou angiologickou spoločnosťou ČLS JEP.

Redakčná rada:

Hlavní editori:

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE

Redakčná rada:

prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
MUDr. Andrej Džupina, PhD.
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
prof. MUDr. Daniel Pella, CSc.
prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc, FESC, FASA
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
MUDr. František Rusňák
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
doc. MUDr. Pavel Šebesta, CSc.
prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc.
MUDr. Ján Tomka, PhD., MHA
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Vydavateľ:

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Redakcia:

Mgr. Miroslava Dostálová
mob. 0911 900 599
tel. 02/54 131 381
e-mail: dostalova@solen.sk

Obchodné oddelenie:

Mag. Helena Machánková
mob.: 0910 902 599
e-mail: machankova@solen.sk

Grafická úprava:

Ján Kopčok
e-mail: kopcok@solen.sk

pokyny pre autorov

Úvod

VASKULÁRNA MEDICÍNA je recenzovaný postgraduálny interdisciplinárny medicínsky časopis určený pre širokú odbornú lekársku verejnosť. Zameriava sa na aktuálne otázky klinickej patofyziológie, diagnostiky, prevencie a liečby cievnych chorôb. Články publikované v časopise prechádzajú dvojitou recenziou.

Štruktúra časopisu (Rubriky)

Úvodné slovo

Hlavná téma / Prehľadové články Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Vyhnúť sa všeobecným a teoretickým informáciám. Maximálny rozsah je 8 normostrán textu. K textu je možné priložiť obrázky (grafy) alebo tabuľky, max. počet 6. V prípade spracovávania rozsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok, prosím, píšte s dôrazom na jeho praktické využitie lekármi zaoberajúcimi sa cievnymi ochoreniami.

Lieky & liekové skupiny Liekové profily, indikácie, interakcie, nežiaduce účinky liekov, terapeutické využitie konkrétneho lieku (liečiva) v klinickej a ambulantnej praxi, klinické skúšania (priebeh a výsledky štúdií). Maximálny rozsah je 5 normostrán.

Pôvodné práce & kazuistiky Štúdie, konkrétne liečebné postupy, vlastné pozorovania, zaujímavý prípad z vlastnej praxe. Maximálny rozsah je 6 normostrán v prípade pôvodnej práce, a 4 normostrany pri kazuistike, vrátane príloh a citovanej literatúry. * Štruktúra pôvodnej práce: súhrn, kľúčové slová, úvod, materiál a metódy alebo súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia, záver, literatúra. * Štruktúra kazuistiky: súhrn, kľúčové slová, úvod, opis vlastného prípadu (kazuistika), diskusia, záver, literatúra. Súčasťou článku by mala byť informácia, prečo si kazuistika zasluhuje publikovanie.

Z histórie medicíny Kratšie príspevky o významným osobnostiam dejín medicíny, či o medzníkoch, ktoré znamenali veľký pokrok pre medicínu všeobecne, alebo konkrétne, pre odbory zaoberajúce sa vaskulárnymi ochoreniami.

Informácie & komentáre Reakcie na prehľadové články, zaujímavosti zo zahraničnej tlače, recenzie, predstavenie zaujímavého projektu, štúdie, postrehy z domácej a zo zahraničnej odbornej literatúry, zápisnice, komentáre.

Odborné podujatia Správy a postrehy z odborných (domácich a zahraničných) podujatí prinášajúce konkrétne informácie, praktické výstupy, poznámky pre prax, guidelines. Maximálny rozsah príspevku: 3 – 4 normostrany.

 • Články prechádzajú dvojitým odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.
 • Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované.
 • Články sa poskytujú na nahliadnutie inzertným partnerom.

Pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné dodať  s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, emailom na adresu redakcie: dostalova@solen.sk alebo redakcia@solen.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky, ktoré sú v plnom znení prístupné na internetovej stránke časopisu. Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálnej prekážky na publikovanie článku.

Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Náležitosti rukopisu:

 • Názov práce v slovenskom a anglickom jazyku – stručný max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 • Meno hlavného autora s titulmi, názov a kompletná adresa pracoviska
 • Emailový a telefonický kontakt na hlavného autora 
 • Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská
 • Krátky výstižný súhrn predloženej práce v SLOVENSKOM aj ANGLICKOM JAZYKU + približne 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
  pôvodných prácach je nutné súhrn rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Materiál a metódy alebo Súbor pacientov a metódy, Výsledky, Záver
  Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Materials and methods alebo Patients and methods; Results; Conclusion

Samotný text sa rozdeľuje na časti: úvod, materiál a metódy/súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia a záver.

V kazuistikách je nutné súhrn rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Prípad, Záver
Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Case; Conclusion

Samotný text sa rozdeľuje na časti: úvod, kazuistika/opis prípadu, diskusia a záver.

 • Text  + tabuľky alebo grafy a obrázky posielať ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov so zreteľne vyznačeným umiestnením v texte)
 • Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky. Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov)

Na publikovanie budú prednostne zaradené práce, ktoré citujú a odkazujú na články uverejnené v časopise Vaskulárna medicína.

Spracovanie citovanej literatúry:

Bibliografické odkazy v texte uvádzať číslicou v guľatých zátvorkách a v poradí, v akom sú citované prvýkrát (nie abecedne). Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke. Do zoznamu referencií na konci textu uviesť autorov do počtu 3 autorov. Pri väčšom počte ako 3 autori treba uviesť prvých 3 autorov, za ktorými nasleduje skratka „et al“. Pri uvádzaní citovaných autorov vo vlastnom texte (napr. Culine et al. porovnali...) treba zjednotiť skratky et al. v celom texte aj v zozname literatúry. Zároveň za citovaným autorom napísať aj odkaz na zoznam literatúry (Culine et al. (15) porovnali...)

Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).

Úprava bibliografických odkazov sa prispôsobuje formátu citácií v databázach MEDLINE/PUBMED.

Príklad na citovanie monografie:

 1. Šefránek V. Chirurgia obliterujúcich ochorení extrakraniálneho úseku mozgových tepien. Bratislava: Slovac Academic Press, 1997. 112 s.
 2. DeVita VT Jr, Lawrence TS, Rosenberg SA, et al. CANCER. Principles & Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.

Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku:

 1. Nenutil R. Standardizace histopatologické diagnostiky kolorektálního karcinomu. In: Vyzula R, Žaloudík J, eds. Rakovina tlustého střeva a konečníku. Praha, Czech Republic: Maxdorf; 2007:96-102.
 2. Enzinger FM, Weiss SW. Ischemic fasciitis (Atypical decubital fibroplasia). In: Sharon WW, John RG, eds. Soft Tissue Tumors. 4th ed. St. Louis, MO: Mosby; 2001:276-278.

Príklad na citovanie článku v časopise:

 1. Saraf K, Morris PD, Garg P, et al. Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs): clinical evidence and therapeutic considerations. Postgrad Med J. 2014;90(1067):520-528.
 2. Graff J, Harder S. Anticoagulant therapy with the oral direct factor Xa inhibitors rivaroxaban, apixaban and edoxaban and the thrombin inhibitor dabigatran etexilate in patients with hepatic impairment. Clin Pharmacokinet. 2013;52(4):243-254.

Príklad citácie elektronického článku:

 1. Wong KP, Lang BH. The role of prophylactic central neck dissection in differentiaded thyroid carcinoma: Issues and controversies [online]. J Oncol. 2011. http://www.hindawi.com/journals/jo/2011/127929/. Accessed June 18, 2011.
 2. Haemochrom Diagnostica [online]. Emicizumab: calibrators and controls. [cit. 2019-11-20] Dostupné na: <http://www.haemochrom.de/en/topmenu/news/emicizumab-monitoring.html>.

Podrobnejšie pokyny na tvorbu citácií a bibliografických odkazov nájdete na: www.vaskularnamedicina.sk

Spracovanie rukopisu:

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet normostrán 5 – 9 v závislosti od druhu príspevku
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy  a jednoduché členenia
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe
 • Píšte plynulo, na celú šírku, bežným písmom, neupravujte text do stĺpcov (len v tabuľkách)
 • Klávesu ENTER používajte výnimočne
 • Rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
 • Zátvorky sú vždy guľaté (  )

Prílohy rukopisu:

 • Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora, prípadne autora, ktorého kontakt bude uvedený vo vizitke na konci článku).
 • Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
 • Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu), a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku.
 • Vyhlásenie o potenciálnom konflikte záujmov autora

Výber z pravidiel publikačnej etiky – povinnosti autorov

 • Úroveň článkov: Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné. * Originalita a plagiátorstvo: Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.
 • Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie:  Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.
 • Priznanie zdroja: Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.
 • Autorstvo článku: Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.
 • Strety záujmov: Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené. 
 • Zásadné chyby v publikovaní: Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku. 

Stiahnutie pokynov

Celé Pokyny pre autorov časopisu Vaskulárna medicína si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF:

publikačná etika

Publikačná etika a vyhlásenie o priestupkoch

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Povinnosti vydavateľa a redakčnej rady

Rozhodnutie o publikovaní článku:

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Fair play:

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Povinnosti recenzentov

Recenzný posudok:

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Spôsobilosť recenzenta:

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Objektivita:

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Zverejňovanie a stret záujmov:

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Povinnosti autora

Úroveň článkov:

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Originalita a plagiátorstvo:

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie:

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Priznanie zdroja:

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo článku:

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Strety záujmov:

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Zásadné chyby v publikovaní:

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.