Urologie pro praxi přehledným a praktickým způsobem přináší nejnovější poznatky z oblasti diagnostiky a léčby především urologických onemocnění, ale i nemocí s urologií souvisejících. Zároveň nabízí velmi žádané příspěvky z praxe, ať již v podobě kazuistik, či formou informací z jiných pracovišť. Vychází od roku 2000.

Časopis Urologie pro praxi je vydáván ve spolupráci se Sdružením ambulantních urologů a Českou společností pro sexuální medicínu.

Odborný šéfredaktor

MUDr. Michaela Matoušková

Odborní redaktoři

MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. MUDr. Pavel Verner

Redakční rada

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
MUDr. Aleš Horák
MUDr. Jan Jandejsek
MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
MUDr. Ivan Kolombo, FEBU
Mgr. Pavla Kordulová
MUDr. Miroslav Krhovský
MUDr. Šárka Kudláčková
MUDr. Petr Macek, Ph.D.
doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
MUDr. René Skoumal
MUDr. Roman Sokol, MPH
MUDr. Roman Staněk
doc. MUDr. Oldřich Šmakal, CSc.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Emeritní redakční rada

doc. MUDr. Richard Reif, CSc.
MUDr. Hynek Šafránek

Odborná korektura

MUDr. Pavel Verner

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Redaktorka

Mgr. Zdeňka Bartáková

Redakce

Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
mob.phone no.: 777 557 416
e-mail: bartakova@solen.cz
IČ 25553933
DIČ CZ25553933

Obchodné oddelenie Solen CZ

Ing. Lenka Mihulková
Obchodní ředitelka
mihulkova@solen.cz
phone: +420 734 567 854

Distributor časopisu v ČR

Solen, s.r.o.,
Lazecká 297/51,
779 00 Olomouc

Obchodné oddelenie Solen SK

Monika Horáková
mob. phone no.: 0903 452 654
e-mail: horakova@solen.sk

Distributor časopisu v SR

Solen, s.r.o.,
Ambrova 5,
861 01 Bratislava

Lucie Šilberská
Grafička
silberska@solen.cz
+420 777 714 670

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami vždy v elektronickej podobe, emailom na adresu redakcia@solen.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky (nižšie v texte). Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku. Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Přehledové články

 • Nejnovější poznatky o etiologii, patogenezi, diagnostice a terapii chorob a skupin onemocnění. Maximální rozsah je 8 stran čistého textu (velikost písma 12, řádkování 1,5) s nejvíce šesti obrázky (grafy). V případě zpracovávání obsáhlejší tématiky je možné po dohodě s redakcí rozdělit příspěvek do několika částí. Článek pište s důrazem na jeho praktické využití urology, specialisty z jiných oborů zajímajících se o urologii a praktické lékaře.
 • Nezapomeňte prosím citovat co nejvíce prací českých autorů týkající se danému tématu. Jejich dostatečný počet bude pozitivně ohodnocen při následném recenzním řízení.

Sexuální a reprodukční medicína pro praxi

 • Přehledové články obsahující nejnovější poznatky z oboru andrologie a sexuologie.

Sdělení z praxe (kazuistika)

 • Maximální rozsah 6 stran (velikost písma 12, řádkování 1,5).
 • Vítaná je názorná obrazová dokumentace. Kazuistika by měla obsahovat tyto části: abstrakt, úvod, popis kazuistiky, diskuze, závěr.
 • (Pacienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje tak nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem).

Komentáře

 • Reakce na přehledné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, zajímavosti ze zahraničního tisku a jiné odborné informace v maximálním rozsahu dvou stran.

Farmakologický profil

 • Informace o konkrétním léku. Struktura článků v rubrice: zařazení do skupiny léků, chemická struktura, mechanizmus účinku, indikace, kontraindikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce.

Ve zkratce

 • Diagnostika a terapie zpracovaná v tabulkách a schématech, s důrazem na přehlednost a praktické využití daných informací.

Dobrá rada z praxe

 • Cílem rubriky je poskytnout rychlou a praktickou radu, odpovědět krátce a srozumitelně na konkrétní otázku.

Pro sestry

 • Rubrika v níž sestry informují ostatní sestry o svých přístupech a postupech či obecně platných doporučeních.

Informace

 • Informace o odborných akcích, nové knihy, recenze, zprávy z konferencí, pozvánky a jiné.
 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5.
 • Počet strán v závislosti od druhu príspevku.
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia, pri pôvodných prácach a kazuistikách dodržať požadované členenie opísané v náležitostiach rukopisu.
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
 • Zátvorky sú vždy guľaté ( ).
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe.
 • V texte, prosím, zreteľne vyznačte odkazy na všetky grafické znázornenia, tabuľky alebo grafy treba vytvoriť pomocou MS Word alebo MS Excel.
 • Pri písaní všetkých prác (prehľadových, pôvodných prác a kazuistík) prosíme, aby text zodpovedal všeobecným zákonitostiam spisovnej slovenčiny určeným pre odbornú publikáciu (napr. pri opise prípadu v kazuistike treba uvádzať celé vety s plnovýznamovými slovesami, nie heslovito a ako výpočet laboratórnych vyšetrení); Texty určené na recenziu musia byť spracované gramaticky a štylisticky správne.
 1. Výstižný název práce, jména a příjmení všech autorů včetně titulů, pracoviště autorů. Adresa hlavního autora včetně čísla telefonu a e-mailové adresy (součástí článku je zveřejnění korespondenčních kontaktů na autora). Jméno vedoucího pracoviště, který odsouhlasil práci k publikaci.
 2. Souhrn Stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 15 řádků.
 3. Klíčová slova v rozsahu 3–6
 4. Anglický překlad názvu práce, souhrnu a klíčových slov
 5. Vlastní text
 6. Obrazové přílohy Očíslované a s popisem legend v textu, posílejte prosím raději zvlášť jako přílohy a v co nejlepší kvalitě vzhledem k tisku. Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu. Jsou přijímány všechny běžně používané formáty obrázků. V případě značné velikosti souboru jej lze zaslat přes úschovnu. Je možno kontaktovat grafickou redakci a domluvit se na individuální úpravě obrazových příloh. Přetiskuje-li se obrazová dokumentace uveřejněná jinde, je nutno uvést původní pramen a doložit písemný souhlas držitele výhradního práva.
 7. Seznam literatury Citace očíslujte, odkazy v textu uvádějte číslem citace v kulatých závorkách. Literární odkazy musí být číslovány v pořadí, v jakém byly poprvé zmíněny v textu. Uveďte maximálně 20 citací. Každý článek musí čerpat minimálně ze dvou českých publikací. Literární odkazy pište pomocí níže uvedeného vzoru.

Článek v časopise:

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. Autor. Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu. rok;ročník(číslo):strana od-do.

Hnízdil L, Procházková I, Jedlička V, et al. Adenom příštitného tělíska. Onkologie. 2013;7(5):252-5. Pokud existuje více autorů, uveďte první 3 autory, následované et al.

Vallancien G, Emberton M, Harving N, et al.; Alf-One Study Group. Sexual dysfunction in 1,274 European men suffering from lower urinary tract symptoms. J Urol. 2003;169(6):2257-61. Jako autor může být uvedena i organizace, případně autoři + organizace.

Monografie:

Kolář J, Zídková H. Nárys kostní radiodiagnostiky. Praha: Avicenum; 1986. Všichni autoři (příp. editoři, organizace). Název. (Vedlejší názvy). Místo: nakladatel; rok.

Kapitola v monografii:

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

Příspěvek ve sborníku:

Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

Disertační práce:

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

Novinový článek:

Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault rate. The Washington Post. 2002 Aug 12;Sect. A:2 (col. 4).

Článek na internetu:

Knopová M. Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [Internet]. 2011; 15(6) [cited 2011 Jun 14]. Available from: http://www.ikaros.cz/node/6946. Autoři. Název příspěvku. Název časopisu [Internet]. Rok;ročník(číslo):strana od-do [cited datum citování]. Available from: DOI nebo adresa.

Monografie na internetu:

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer. Všichni autoři. Název publikace. Vedlejší názvy. [Internet]. Místo: nakladatel; rok [cited datum citování]. Available from: DOI nebo adresa.

Webové stránky (neznámý autor):

Výzkum a vývoj v České republice [Internet]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace; c2011. [cited 2011 Jul 27]. Available from: http://www.vyzkum.cz.

Příspěvek na webových stránkách:

Tichá J, Tichý M. Jméno Zdeňka Milera nese jedna z planetek obíhajících kolem Slunce. In: Věda.cz [Internet]. 2011 Apr 21. [cited 2011 Jul 27]. Available from: http://www.veda.cz/article.do?articleId=68377. Tvůrce. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky / webového sídla. [Internet]. Místo: nakladatel; datum publikování. Datum aktualizace [cited datum citování]. Available from: DOI nebo adresa.

Redakce používá redakční systém ACTAVIA.

 • Články odesílejte přes tento systém. K tomu je zapotřebí přihlásit se na stránkách www.urologiepropraxi.cz (vpravo nahoře).
 • Pokud jste již v systému pracovali, ale nemáte přihlašovací údaje, redakce je může na vyžádání zaslat.
 • Po přihlášení do systému odešlete článek redakci. S vloženým textem lze průběžně pracovat, důležité je vše ukládat. Nutné je finální odeslání textu redakci.
 • Veškerá další práce s článkem probíhá kompletně v redakčním systému Actavia: recenzní posudky dostanete z Actavie automaticky e-mailem, novou verzi článku opět vložíte do Actavie, potvrzení o přijetí článku k publikaci získáte e-mailem z Actavie
 • Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora, prípadne autora, ktorého kontakt bude uvedený vo vizitke na konci článku).
 • Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
 • Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu) a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku.
 • Vyhlásenie o potenciálnom konflikte záujmov autora.
 • K publikaci budou přijímány pouze originální práce, které nebyly dosud nikde publikovány ani odeslány k publikaci nebo k recenzi jinému časopisu. Právní vztahy vydavatelství s autorem jsou upravené ve smyslu ustanovení Autorského zákona.
 • Jazyk příspěvků: Redakce přijímá příspěvky v češtině, slovenštině nebo angličtině; práce bude vytištěna v jazyce, ve kterém byla dodána.
 • Korektury: Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu. V případě potřeby zkrácení rukopisu bude vyžádán souhlas autora. Před definitivním odesláním do tisku obdrží autor práci k provedení autorské korektury.
 • Recenze: Články procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. O přijetí práce do tisku rozhoduje redakční rada na základě recenzního posudku. Hlavní autor bude o přijetí či odmítnutí práce informován.
 • Uveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno.
 • Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok.
 • Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.
 • Autor si nechá recenzovat článek u vedoucího pracoviště, popřípadě jiného odborníka a jeho jméno oznámí redakci. Konečnou recenzi provádí redakční rada.
 • Vzhledem k praktickému zaměření časopisů Vás prosíme, aby byl příspěvek napsán srozumitelně, s důrazem na praktické využití podaných informací v ambulantní praxi. Starší příspěvky na dané téma, které byly publikovány v časopisu Urologie pro praxi, lze nalézt na www.solen.cz
 • V případě potřeby kontaktujte redakci: bartakova@solen.cz, mobil: 777 557 416, SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.