Obalka

Neurológia pre prax

Neurológia pre prax

3/2024

rozbaliť obsah minimalizovať obsah

Neurológia pre prax


2024 1 2 3
2023 1 2 3 4 5 6
2022 1 2 3 4 5 6
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012 1 2 3 4 5 6
2011 1 2 3 4 5 6
2010 1 2 3 4 5 6
2009 1 2 3 4 5 6
2008 1 2 3 4 5 6
2007 1 2 3 4 5 6
2006 1 2 3 4 5 6
2005 1 2 3 4 5 6
2004 1 2 3 4 5 6
2003 1 2 3 4 5 6
2002 1 2 3 4 5 6
2001 1 2 3 4
2000 1
1999

Neurológia pre prax


2020 1e
2010 S3
2009 S2
výber z článkov

Časopis prináša formou prehľadových článkov najnovšie poznatky predovšetkým z oblasti diagnostiky a liečby neurologických ochorení. Je možné stretnúť sa s problematikou týkajúcou sa neurológie, ale pohľadom odborníka z inej oblasti medicíny. V informáciách z praxe sú predkladané skúsenosti z jednotlivých neurologických pracovísk či ambulancií. Ďalej sú tu zaraďované správy z kongresov, zaujímavé informácie zo zahraničnej literatúry a mnoho viac, čo môže pomôcť predovšetkým ambulantným neurológom v ich každodennej práci.

Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou neurologickou spoločnosťou SLS.

Predseda redakčnej rady:

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Podpredseda redakčnej rady:

prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.

Redakčná rada:

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.,FEAN
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
doc. MUDr. Matej Škorvánek, Ph.D.

Širšia redakčná rada:

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
prof. MUDr. Jana Haberlová, Ph.D.
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Ján Necpál
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
prof. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
doc. MUDr. Pavel Šiarnik, PhD.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.
MUDr. Branislav Veselý, Ph.D.
MUDr. David Zeman, Ph.D.

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Michaela Malová

mob.: +421 903 463 286
e-mail: malova@solen.sk

Mag. Helena Machánková

mob.: +421 910 902 599
tel.: +421 2 5465 0647
e-mail: machankova@solen.sk

Ján Kopčok

e-mail: kopcok@solen.sk

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami vždy v elektronickej podobe, emailom na adresu malova@solen.sk, redakcia@solen.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky (nižšie v texte). Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku. Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

1. Výstižný názov práce (v slovenskom a anglickom jazyku), mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov a pracoviska autorov. Adresa hlavného autora je vrátane čísla telefónu a e-mailovej adresy, portrétová fotografia hlavného autora (150 dpi). Súčasťou článku je zverejnenie kontaktov na hlavného autora.

2. Súhrn a kľúčové slová: pozri formálne požiadavky na článok.

3. Anglický preklad názvu práce, súhrnu a kľúčových slov.

4. Vlastný text: rozsah pozri formálne požiadavky na článok.

 • Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite samostatne taktiež ich originálne súbory s presnými legendami. Minimálne rozlíšenie zasielaných obrázkov je 300 dpi. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosíme, len kvalitné originály. Všetky predlohy označte číslom, pod ktorým sú uvedené v texte.
 • V prípade obrazovej dokumentácie uverejnenej v inej publikácii je potrebné uviesť pôvodný zdroj a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva.

5. Zoznam literatúry: odkazy v texte uvádzajte podľa formátu „meno a rok“ v guľatých zátvorkách napr. (Rektor, 2006) (Rektor et Kuba, 2006). Ak je autorov viac ako traja, za meno prvého autora dopíšte et al. (Smrčka et al., 2007). Zoznam literatúry za článkom usporiadajte, prosíme, abecedne a očíslujte ho. Konkrétny počet citácií a formát – pozri formálne požiadavky na články a formátovanie citácií.

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5.
 • Počet strán v závislosti od druhu príspevku.
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia, pri pôvodných prácach a kazuistikách dodržať požadované členenie opísané v náležitostiach rukopisu.
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
 • Zátvorky sú vždy guľaté ( ).
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe.
 • V texte, prosím, zreteľne vyznačte odkazy na všetky grafické znázornenia, tabuľky alebo grafy treba vytvoriť pomocou MS Word alebo MS Excel.
 • Pri písaní všetkých prác (prehľadových, pôvodných prác a kazuistík) prosíme, aby text zodpovedal všeobecným zákonitostiam spisovnej slovenčiny určeným pre odbornú publikáciu (napr. pri opise prípadu v kazuistike treba uvádzať celé vety s plnovýznamovými slovesami, nie heslovito a ako výpočet laboratórnych vyšetrení); Texty určené na recenziu musia byť spracované gramaticky a štylisticky správne.

1. Prehľadové články/články hlavnej témy/články z pomedzia neurológie/farmakoterapia

 • 2000 slov (s výnimkou abstraktov, obrázkov, grafov, tabuliek, schém, legiend a citačných zdrojov)
 • abstrakt 100 slov, kľúčové slová 5–10
 • počet citácií 25–30
 • obrázky, tabuľky, grafy, schémy: 8

2. Informácie z praxe (kazuistiky, pôvodné práce)

 • 1800 slov (s výnimkou abstraktov, obrázkov, grafov, tabuliek, schém, legiend a citačných zdrojov)
 • abstrakt 100 slov, kľúčové slová 4–8
 • počet citácií 15–20
 • obrázky, tabuľky, grafy, schémy: 8

Samotný text sa rozdeľuje na časti: úvod, materiál a metódy/súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia a záver.

3. Videokazuistiky

 • 1500 slov (s výnimkou abstraktov, obrázkov, grafov, tabuliek, schém, legiend a citačných zdrojov)
 • abstrakt 100 slov, kľúčové slová 4–8
 • počet citácií 10
 • obrázky, tabuľky, grafy, schémy: 8

Text v časopise + dobrovoľný videozáznam na internetových stránkach. Autor musí zaistiť informovaný súhlas pacienta.

4. Neurozobrazovacie kazuistiky

 • 250 slov (s výnimkou abstraktov, obrázkov, grafov, tabuliek, schém, legiend a citačných zdrojov)
 • bez abstraktu, kľúčové slová 4–8
 • počet citácií 2
 • obrázky: 3

5. Kontroverzie

 • dva samostatné príspevky od dvoch rôznych autorov – každý v rozsahu 500 slov (s výnimkou obrázkov, grafov, tabuliek, schém, legiend a citačných zdrojov)
 • počet citácií ku každému príspevku: 5
 • obrázky, tabuľky, grafy, schémy: 2 ku každému príspevku

6. Z histórie neurológie

 • 800 slov (s výnimkou abstraktov, obrázkov, grafov, tabuliek, schém, legiend a citačných zdrojov)
 • abstrakt 100 slov, kľúčové slová 4–8
 • počet citácií 15
 • obrázky, tabuľky, grafy, schémy: 4

7. Informácie/komentáre/správy

 • 500 slov
 • obrázky, tabuľky, grafy: 5

8. Laudácie, nekrológy

 • 500 slov
 • obrázky, fotografie: 2

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov:

 • píšte plynulo, na celú šírku, neupravujte text do stĺpcov (len v tabuľkách)
 • klávesu ENTER používajte výnimočne
 • rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmena l, O
 • zátvorky sú vždy guľaté ( )
 • pred interpunkčnými znamienkami nikdy nerobte medzeru, za nimi naopak vždy
 • merné jednotky oddeľujte medzerou od hodnôt, používajte jednotky sústavy SI
 • používajte progresívny pravopis (Slovník slovenského jazyka – posledné vydanie)
 • zdomácnené cudzie výrazy píšte buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej podobe
 • všetky použité skratky vždy vysvetlite hneď po prvom použití

Odkazy v texte uvádzajte podľa formátu „meno a rok“ v guľatých zátvorkách (Rektor, 2006), v prípade dvoch autorov „meno et meno, rok“ (Rektor et Kuba, 2006). Ak je autorov viac ako traja, za meno prvého autora dopíšte et al. (Smrčka et al., 2007).

Zoznam literatúry za článkom usporiadajte, prosíme, abecedne a očíslujte ho. V zozname vypíšte najviac troch autorov.

Príklad na citovanie článku z časopisu: formát AMA (American Medical Associaton)

 • Rektorova I, Klobusiakova P, Balazova Z, et al. Brain structure changes in nondemented seniors after six-month dance-exercise intervention. Acta Neurol Scand. 2020;141(1):90-97. doi:10.1111/ane.13181.

Príklad na citovanie monografie: modifikovaná citačná norma ČSN ISO 690:2011

 • Ošlejšková H. Dětská neurologie. Olomouc: Solen. 2015; 248 s. ISBN 978-80-7471-124-4.

Príklad na citovanie kapitol v knihách: modifikovaná citačná norma ČSN ISO 690:2011

 • Zumrová A. Opoždění psychického a motorického vývoje. Ošlejšková H. Dětská neurologie. Olomouc: Solen. 2015; str. 24-35. ISBN 978-80-7471-124-4.

Príklad citácie elektronického dokumentu

Príklad citácie webových stránok

 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. MZČR: ©2010 [cit. 16.5.2018]. Dostupné z: https://www.mzcr.cz

Celé Pokyny pre autorov časopisu Neurológia pre prax si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF:

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.

Všeobecné informácie

Časopis Neurológia PRE PRAX a spoločnosť SOLEN vyhlasujú súťaž CENA ARNOLDA PICKA za najlepšiu informáciu z praxe publikovanú v príslušnom roku v časopise Neurológia PRE PRAX.

Všetky prakticky orientované práce či príspevky z praxe (kazuistiky, videokazuistiky) od slovenských autorov publikované v danom roku v časopise Neurológia pre prax v príslušnej rubrike sú do súťaže zaradené automaticky. Práce vyhodnocuje redakčná rada, ktorá tajným hlasovaním rozhoduje o víťaznej publikácii.

Víťazné publikácie

Rok 2022

Dlhá cesta k správnej diagnóze

MUDr. Iveta Koščová, MUDr. Zuzana Gregová, MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.

Neurol. praxi. 2022;23(2):166-170

Rok 2021

Rozvíjajúca sa kvadruparéza po delíriu – rutina alebo diagnostická výzva?

MUDr. Eva Gödöllová, MUDr. Júlia Travkina, MUDr. Katarína Surmajová, MUDr. Tatiana Hučeková, MUDr. Monika Plevová, MUDr. Oto Petrík, MPH

Neurol. praxi. 2021;22(1):63-66

Rok 2020

Atypický Charles Bonnetov syndróm a psychóza pri Parkinsonovej chorobe: dvaja hráči u jednej pacientky

MUDr. Jan Necpál, MUDr. Miroslav Borsek, MUDr. Marcel Arvai, MUDr. Suren Karapetian

Neurol. praxi 2020; 21(4): 316–318

Rok 2019

Liečiteľné extrapyramídové ochorenia detského veku – pragmatický prístup a kazuistika pacientky s dopa-responzívnou dystóniou

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Neurol. praxi 2019; 20(6): 482-485

Rok 2017

V tieni detskej mozgovej obrny: prípad dyskinéz spojených s mutáciou ADCY5

MUDr. Ján Necpál, MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Neurol. praxi 2017; 18(5): 348-351

Rok 2015

Klinicko-genetická heterogenita dopa-responzívnej dystónie

MUDr. Ján Necpál

Neurol. praxi 2015; 16(3): 163–166

Rok 2014

Syndróm čistej akinézy so zamŕzaním chôdze

MUDr. Ján Necpál

Neurol. praxi 2014; 15(6): 346–349

Rok 2012

GABRIEL – alebo čo nám hovorí prieskum preskripčných zvyklostí lekárov v liečbe algických foriem periférnych neuropatií gabapentínom

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc., doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., MUDr. Pavol Borecký, PhD.

Neurol. prax 2012; 13(2): 109–113

Rok 2010

Diagnostika lexikálneho vyhľadávania u pacientov s afáziou

doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD, Mgr. Martin Malík, PhD.

Neurol. pro praxi 2010; 11(5): 347–350

Rok 2009

Zriedkavé lyzozómové ochorenie – Niemannova-Pickova choroba typ C

MUDr. Miriam Kolníková, doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., RNDr. Ivan Chalupa, PhD.

Neurol. pro praxi 2009;10(6): 394–395