Obalka

Pediatria pre prax

Pediatria pre prax

2/2024

rozbaliť obsah minimalizovať obsah

Pediatria pre prax


2024 1 2
2023 1 2 3 4 5 6
2022 1 2 3 4 5 6
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012 1 2 3 4 5 6
2011 1 2 3 4 5 6
2010 1 2 3 4 5 6
2009 1 2 3 4 5 6
2008 1 2 3 4 5 6
2007 1 2 3 4 5 6
2006 1 2 3 4 5 6
2005 1 2 3 4 5 6
2004 1 2 3 4 5 6
2003 1 2 3 4 5 6
2002 1 2 3 4 5 6
2001 1 2 3 4 5 6
2000 1 2 3
1999

Pediatria pre prax


2024 Se
2020 S2
2012 S1
2011 S1
2010 S1 S3
2007 S1
výber z článkov
informácie o časopise

Časopis prináša prakticky podané informácie z oblasti pediatrie s dôrazom na využiteľnosť informácií, predovšetkým v ambulantnej praxi. Formou prehľadových článkov predkladá najnovšie poznatky predovšetkým z oblasti diagnostiky a liečby chorôb detského veku. Publikuje prehľadové články, kazuistiky, skrátené obrazové kazuistiky. Časopis sa venuje novej medicínskej paradigme – medicíne založenej na dôkazoch a v názorných ukážkach upozorňuje na význam jej praktického použitia v ambulantnej praxi terénneho pediatra. Má aj edukačný charakter (autodidaktický test garantovaný Detskou klinikou LF UK a NÚDCH v Bratislave).

Predseda redakčnej rady:

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Podpredseda redakčnej rady:

prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.

Redakčná rada:

doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
prof. MUDr. Anton Gerinec, CSc.
MUDr. Eva Gibalová,
MUDr. Irina Goljerová, CSc., MPH
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
MUDr. Gabriel Koľvek, PhD.
prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.
prof. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
prof. MUDr. Jozef Mašura, CSc.
MUDr. Pavol Omaník, PhD.
MUDr. Jana Rašková
MUDr. Alena Staníková, PhD.
doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
MUDr. Katarína Šimovičová
MUDr. Pavol Šimurka, PhD.
MUDr. Ján Šuba, MPH

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Redaktorka časopisu:

Michaela Malová
mob. +421 903 463 286
e-mail: malova@solen.sk

Marek Popaďák

mob.: +421 902 170 347
tel.: +421 2 5465 0647
e-mail: popadak@solen.sk

Ján Kopčok

e-mail: kopcok@solen.sk

pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami vždy v elektronickej podobe, emailom na adresu malova@solen.sk, redakcia@solen.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky (nižšie v texte). Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku. Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

 • Prehľadové články
  Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Vyhnúť sa všeobecným a teoretickým informáciám. Max. rozsah je 8 normostrán textu. K textu je možné priložiť obrázky (grafy) alebo tabuľky, max. počet spolu 10. V prípade spracovávania rozsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí.
  Štruktúra prehľadového článku: abstrakt, kľúčové slová, úvod, vnútorné členenie na menšie odseky alebo podnadpisy, záver, literatúra.
  Články, prosím, píšte s dôrazom na ich praktické využitie pediatrami a špecialistami z iných oborov zaujímajúcich sa o pediatriu.

 • Pôvodné práce & kazuistiky
  Štúdie, konkrétne liečebné postupy, vlastné pozorovania, zaujímavý prípad z vlastnej praxe. Max. rozsah je 6 normostrán v prípade pôvodnej práce, 4 normostrany pri kazuistike vrátane príloh a citovanej literatúry.
  Štruktúra pôvodnej práce: súhrn, kľúčové slová, úvod, materiál a metódy alebo súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia, záver, literatúra.
  Štruktúra kazuistiky: súhrn, kľúčové slová, úvod, opis vlastného prípadu (kazuistika), diskusia, záver, literatúra. Súčasťou článku by mala byť informácia, prečo si kazuistika zasluhuje publikovanie.

 • Prednemocničná neodkladná starostlivosť Súčasné platné odporučenia pre prednemocničnú neodkladnú starostlivosť, urgentnú medicínu, resuscitáciu v detskom veku. Rozsah príspevku max. 5 normostrán.

 • Pýtate sa – odpovedáme Rozsah max. 2 normostrany. Zaujímavý prípad z praxe – odpoveď na otázku (riešenie problému, odporučenie postupu).

 • Orbis pictus medicus Krátky príspevok s obrázkom, opis vzácneho symptómu, javu či diagnózy, ktorý je zachytený na fotografii. Rozsah max. 2 normostrany.

 • V skratke Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach s dôrazom na prehľadnosť a praktické využitie daných informácií. Rozsah max. 2 normostrany.

 • Informácie a komentáre Reakcie na prehľadové články, zaujímavosti zo zahraničnej tlače, recenzie, predstavenie zaujímavého projektu, štúdie, postrehy z domácej a zo zahraničnej odbornej literatúry, zápisnice, komentáre, príspevky s etickou a sociálnou problematikou. Rozsah max. 2 normostrany.

 • Odborné podujatia Správy a postrehy z odborných (domácich a zahraničných) podujatí prinášajúce konkrétne informácie, praktické výstupy, poznámky pre prax, odporúčania. Max. rozsah príspevku: 3 – 4 normostrany.

 • Pod lupou Stručné informácie o novinkách v pediatrii, súvisiacej zdravotníckej legislatíve, o významných spoločenských udalostiach súvisiacich s pediatriou či o pacientskych a odborných združeniach a inštitúciách. Rozsah max. 2 normostrany

 • Online príloha

Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.
Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované.
Články sa poskytujú na nahliadnutie inzertným partnerom.

 • Názov práce v slovenskom a anglickom jazyku – stručný, max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 • Meno hlavného autora s titulmi, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a emailového kontaktu
 • Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská
 • Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom aj anglickom jazyku + približne 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
  Súhrn sa spracúva iba pri prehľadových článkoch, pôvodných prácach či kazuistikách v rozsahu 200 – 300 slov. V pôvodných prácach a kazuistikách je nutné rozdeliť ho do nasledovných častí: Cieľ; Materiál a metódy alebo Súbor pacientov a metódy (pôvodná práca); Prípad (kazuistika); Výsledky (pôvodná práca); Záver.
  Anglický súhrn (Summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Materials and methods alebo Patients and methods; Case; Results; Conclusion. Samotný text sa rozdeľuje na časti: úvod, materiál a metódy/súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia a záver.

 • Text + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov so zreteľne vyznačeným umiestnením v texte). Článok ukončite prehľadnými závermi, odporučeniami, postupmi

 • Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky. Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).
  Na publikovanie budú prednostne zaradené práce, ktoré citujú a odkazujú na články uverejnené v časopise Pediatria pre prax.
 • Autodidaktický test: k článku vytvorte 4 otázky, každú s výberom 4 odpovedí, pričom z nich môže byť iba 1 odpoveď správna. Otázky majú byť položené tak, aby odpovede na ne boli jednoznačné a dali sa nájsť priamo v článku.
 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5.
 • Počet strán v závislosti od druhu príspevku.
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia, pri pôvodných prácach a kazuistikách dodržať požadované členenie opísané v náležitostiach rukopisu.
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
 • Zátvorky sú vždy guľaté ( ).
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe.
 • V texte, prosím, zreteľne vyznačte odkazy na všetky grafické znázornenia, tabuľky alebo grafy treba vytvoriť pomocou MS Word alebo MS Excel.
 • Pri písaní všetkých prác (prehľadových, pôvodných prác a kazuistík) prosíme, aby text zodpovedal všeobecným zákonitostiam spisovnej slovenčiny určeným pre odbornú publikáciu (napr. pri opise prípadu v kazuistike treba uvádzať celé vety s plnovýznamovými slovesami, nie heslovito a ako výpočet laboratórnych vyšetrení); Texty určené na recenziu musia byť spracované gramaticky a štylisticky správne.

Bibliografické odkazy v texte uvádzať číslicou v guľatých zátvorkách a v poradí, v akom sú citované prvýkrát (nie abecedne). Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke.

Do zoznamu referencií na konci textu uviesť autorov do počtu 3 autorov. Pri väčšom počte ako 3 autori treba uviesť prvých 3 autorov, za ktorými nasleduje skratka „et al“. Pri uvádzaní citovaných autorov vo vlastnom texte (napr. Culine et al. porovnali...) treba zjednotiť skratky et al. v celom texte aj v zozname literatúry. Zároveň za citovaným autorom napísať aj odkaz na zoznam literatúry (Culine et al. (15) porovnali...).

Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).

Úprava bibliografických odkazov sa prispôsobuje formátu citácií v databázach MEDLINE/PUBMED.

Redakcia odporúča, aby sa citovali aj slovenské a české práce, ktoré sa zaoberajú danou problematikou. Zásadným odporúčaním sú aj citácie článkov uverejnených v časopise Pediatria pre prax, čo zvyšuje odbornú úroveň tohto periodika.

Príklad na citovanie monografie * Satko I, Stanko P, Švidraň J. Orálna a maxilofaciálna chirurgia. 2nd ed. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského; 2008. * Reddehase MJ. Cytomegaloviruses: Molecular biology and immunology. Norfolk, UK: Caister Academic Press; 2006.

Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku * Holčíková A. Tuberkulóza. In: Beneš J. Infekční lékařství. Praha, Czech republic: Galén; 2009:277-284. * Zucker KJ. Gender identity disorders. In: Wolfe D, Mash E, eds. Behavioral and emotional disorders in adolescent. New York, NY: Guilford; 2006:535-562.

Príklad na citovanie článku v časopise * Król P, Doležalová P. Recidivující febrilie u dětí. Pediatr. praxi. 2013;14(4):221-224. * Ganger R, Radler C, Speigner B, Grill F. Correction of post-traumatic lower limb deformities using the Taylor spatial fra-me. Int Orthop. 2010;34(5):723-730.

Príklad citácie elektronického článku * Rasmussen HN, Scheier MF, Greenhouse JB. Optimism and physical health: a meta-analytic review [online]. Ann Behav Med. 2009;37:239-256. Available from: <http://link.springer.com/article/10.1007/s12160-009-9111-x>. Accessed August 27, 2009.

 • Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora, prípadne autora, ktorého kontakt bude uvedený vo vizitke na konci článku).
 • Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
 • Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu) a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku.
 • Vyhlásenie o potenciálnom konflikte záujmov autora.

Celé Pokyny pre autorov časopisu Pediatria pre prax si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF:

publikačná etika

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.

Archív autodidaktických testov

Testy na stiahnutie - Rok 2021

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 5/2021 - Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu: 9. december 2021
Riešenie testu: do 11. februára 2022

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 4/2021 - Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu: 1. október 2021
Riešenie testu: do 6.decembra 2021

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 3/2021 Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu: 25. jún 2021
Riešenie testu: do 27.septembra 2021

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 2/2021 Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu: 31. máj 2021
Riešenie testu: do 9. augusta 2021

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 2/2021 Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu: 22. marec 2021
Riešenie testu: do 7. júna 2021

Testy na stiahnutie - Rok 2020

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 6/2020 Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu: 11.1.2021
Riešenie testu: do 2. apríla 2021

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 5/2020 Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu: 13.11.2020
Riešenie testu: do 1. februára 2021

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 4/2020 Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu: 30.9.2020
Riešenie testu: do 4. decembra 2020

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 3/2020 Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu: 13. júla 2020
Riešenie testu: do 7.septembra 2020

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 2/2020 Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu: 10. jún 2020
Riešenie testu: do 10. augusta 2020

Autodidaktický test – Pediatria pre prax 1/2020 Stiahnutie testu

Dátum publikovania testu:
Riešenie testu: do 15. júna 2020

Výsledky testov - Rok 2021

Správne odpovede testu č. 3/2021:
Publikované: Pediatria 5/2021 dňa 9. december 2021
1 b; 2 d; 3 c; 4 c; 5 a; 6 b; 7 a; 8 d; 9 c; 10 b; 11 a; 12 c; 13 d; 14 b; 15 d; 16 a; 17 c; 18 d; 19 b; 20 b

Správne odpovede testu č. 2/2021
Publikované: Pediatria 4/2021 dňa 1. október 2021
1 b; 2 d; 3 a; 4 b; 5 c; 6 d; 7 a; 8 c; 9 b; 10 c; 11 b; 12 d; 13 a; 14 d; 15 b; 16 a; 17 d; 18 c; 19 b; 20 a

Správne odpovede testu č. 1/2021:
Publikované: Pediatria 3/2021 dňa 25. jún 2021
1 c; 2 a; 3 d; 4 b; 5 c; 6 b; 7 a; 8 b; 9 c; 10 a; 11 d; 12 a; 13 b;14 d; 15 b; 16 a; 17 d; 18 c; 19 a; 20 b

Výsledky testov - Rok 2020

Správne odpovede testu č. 6/2020:
Publikované: Pediatria 2/2021 dňa 28. máj 2021
1 d; 2 b; 3 b; 4 c; 5 a; 6 d; 7 b; 8 a; 9 c; 10 d; 11 b; 12 a; 13 b; 14 c; 15 d; 16 a; 17 c; 18 d; 19 b; 20 d

Správne odpovede testu č. 5/2020:
Publikované: Pediatria 1/2021 dňa 14. marec 2021
1 a; 2 a; 3 c; 4 b; 5 d; 6 d; 7 a; 8 c; 9 b; 10 c; 11 d; 12 b; 13 a; 14 b; 15 a; 16 d; 17 c; 18 a; 19 c; 20 d

Správne odpovede testu č. 4/2020:
Publikované: Pediatria 6/2021 dňa 11. január 2021
1 c; 2 b; 3 c; 4 a; 5 b; 6 b; 7 d; 8 c; 9 a; 10 b; 11 b; 12 a; 13 a; 14 c; 15 a; 16 b; 17 b; 18 d; 19 c; 20 d

Správne odpovede testu č. 3/2020:
Publikované: Pediatria 5/2020 dňa 13. november 2021
1 b; 2 d; 3 a; 4 a; 5 c; 6 d; 7 b; 8 a; 9 c; 10 a; 11 d; 12 d; 13 a; 14 c; 15 a; 16 b; 17 a; 18 c; 19 d; 20 b

Správne odpovede testu č. 2/2020:
Publikované: Pediatria 4/2020 dňa 30. september 2021
1 b; 2 d; 3 a; 4 c; 5 a; 6 a; 7 b; 8 d; 9 c; 10 a; 11 b; 12 d; 13 b; 14 c; 15 b; 16 d; 17 c; 18 d; 19 b; 20 c

Správne odpovede testu č. 1/2020:
Publikované: Pediatria 3/2020 dňa 13. júl 2021
1 a; 2 b; 3 a; 4 c; 5 d; 6 d; 7 c; 8 b; 9 a; 10 b; 11 d; 12 a; 13 c; 14 d; 15 a; 16 b; 17 c; 18 d; 19 a; 20 b

autodidaktické testy

Autodidaktické testy sú len pre prihlásených používateľov.