Pediatria pre prax 2/2024

Polohová plagiocefália: súčasné trendy v diagnostike a liečbe

MUDr. Robert Chrenko, PhD., FEBNS, Ing. Andrej Plž, MUDr. Dana Kuniaková, PhD.

Polohová (syn. deformačná) plagiocefália (PP) predstavuje najčastejšiu kraniofaciálnu deformáciu detského veku manifestujúcu sa asymetrickým tvarom lebky. Vyskytuje sa v súvislosti s niektorými faktormi: uprednostňovanie ležania na chrbte, inštrumentovaný pôrod, viacpočetné tehotenstvo, nedonosenosť a novorodenecký tortikolis. Diagnostika PP zahŕňa klinické a antropometrické vyšetrenie s dôrazom na stranový rozdiel medzi diagonálnymi rozmermi hlavy. Rádiologická diagnostika nekomplikovanej PP indikovaná nie je. Liečba je takmer výlučne konzervatívna, hlavne formou korekčného polohovania hlavy. Pri závažnejších deformitách u pacientov starších ako 4 mesiace je možné zvážiť liečbu kraniálnou ortézou. Napriek rastúcemu výskytu má PP benígny priebeh a priaznivú prognózu. V článku predstavujeme aktuálne trendy v diagnostike a liečbe tejto poruchy.

Kľúčové slová: kraniosynostóza, ortézoterapia, plagiocefália

Positional plagiocephaly: current trends in diagnosis and treatment

Positional (syn. deformational) plagiocephaly (PP) is the most common craniofacial deformity of childhood, manifested by an asymmetric shape of the skull. It occurs predominantly within the context of following factors: preference for supine position, instrumental delivery, multiple pregnancy, prematurity and neonatal torticollis. The diagnosis of PP includes clinical and anthropometric examination with an emphasis on the difference between the diagonal dimensions of the head. Radiological diagnosis of uncomplicated PP is not indicated. Treatment is almost exclusively conservative, based mainly on corrective head positioning. For more severe deformities in patients older than 4 months, treatment with a cranial orthosis can be considered. Despite the increasing incidence, PP has a benign course and a favorable prognosis. In the article, we present current trends in the diagnosis and treatment of this disorder.

Keywords: craniosynostosis, orthotherapy, plagiocephaly