Vaskulárna medicína 2/2023

Manažment posttrombotického syndrómu z pohľadu hematológa – kazuistika

MUDr. Kristína Mária Beláková, MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Miroslava Drotárová, MUDr. Monika Brunclíková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD., MBA

Úvod: Posttrombotický syndróm (PTS) je častá chronická komplikácia hlbokej žilovej trombózy (HŽT), ktorá sa vyskytuje približne u 20 – 50 % pacientov a významne redukuje kvalitu života. Neexistujú laboratórne, zobrazovacie a funkčné testy, ktoré by s istotou potvrdili túto diagnózu, najčastejšie sa preto prítomnosť a závažnosť hodnotí pomocou klinických skórovacích systémov. Manažment PTS spočíva hlavne v jeho prevencii, pacientom sa podáva antitrombotická profylaxia a venoaktívne lieky. Dôležité je dodržať optimálne dávkovanie a dĺžku terapie a odporúča sa dodržiavať aj nefarmakologické preventívne opatrenia proti trombóze. Cieľom predloženého článku je opísať kazuistiku pacienta s PTS z pohľadu hematológa s dôrazom na aktuálne možnosti liečby a profylaxie. Opis prípadu: Naša kazuistika opisuje manažment pacienta po opakovanej HŽT s rozvinutým PTS ťažkého stupňa a s prítomným žilovým vredom predkolenia, ktorý bol liečený dlhodobou antikoagulačnou liečbou s postupným ústupom ťažkostí. Záver: V súčasnosti sa v liečbe PTS najviac odporúčajú heparíny s nízkou molekulovou hmotnosťou alebo priame perorálne antikoagulanciá, ktoré sa pre ich viaceré výhody dostávajú do popredia pred ostatnými antikoagulačnými liekmi a v budúcnosti môžu predstavovať prvú voľbu terapie v manažmente venózneho tromboembolizmu.

Kľúčové slová: posttrombotický syndróm, hlboká žilová trombóza, antikoagulačná liečba

Management of post-thrombotic syndrome from the perspective of hematologist – a case report

Purpose: Post-thrombotic syndrome (PTS) is a common chronic complication of deep venous thrombosis (DVT) that occurs in approximately 20 – 50 % of patients and significantly reduces quality of life. Laboratory, imaging and functional tests, which would certainly confirm this diagnosis do not exist, the presence and severity is most often based on clinical scoring systems. Management of PTS is focused mainly on its prevention, patients are given antithrombotic prophylaxis and venoactive therapy. It is important to follow the dose and duration of therapy and it is recommended to follow also non-pharmacological interventions against thrombosis. The aim of the presented article is to describe a case report of a patient with PTS from the perspective of hematologist with emphasis on current options for treatment and prophylaxis. Case report: Our case report describes management of a patient with PTS after recurrent DVT with developed severe form of PTS and venous ulcer of the leg, who was treated with long-term anticoagulant therapy with gradual regression of the symptoms. Conclusion: The most preferred present therapy for PTS are low-molecular-weight heparins and direct oral anticoagulants, which are getting ahead of other anticoagulant medications for their various benefits and they can present the first choice for treatment and management of venous thromboembolism in the future.

Keywords: stthrombotic syndrome, deep venous thrombosis, anticoagulant therapy