Vaskulárna medicína 1/2023

COVID – 19, koagulácia a trombóza

doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.

Koronavírusové ochorenie 2019 (COVID-19) je infekčné ochorenie s ťažkým akútnym respiračným syndrómom spôsobeným koronavírusom typu 2 (SARS CoV-2) a je často komplikované koagulopatiou a trombózou. Koagulopatia COVID-19 (CAC, COVID-19 -associated coagulopathy) je nový výraz, ktorý vznikol počas tejto pandémie. CAC môže viesť k trombóze, poškodeniu viacerých orgánov a smrti. Koronavírus zasahuje do procesu krvného zrážania a spôsobuje laboratórne hematologické abnormality. V tomto prehľadovom článku zdôrazňujeme etiopatogenézu koagulopatie, trombózy, priamu cytotoxicitu vírusu SARS-CoV-2, aktiváciu prozápalových molekúl, ako sú cytokíny, ktoré sú základom koagulopatie a poškodenie endotelu. Dysfunkcia endotelu je kľúčová bez ohľadu na mechanizmus CAC. CAC má špecifické črty, ktoré ju odlišujú od diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie pri sepse.

Kľúčové slová: COVID-19, koagulácia, trombóza, dysfunkcia endotelu

COVID-19, coagulation and thrombosis

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and is often complicated by coagulopathy and thrombosis. COVID-19 coagulopathy (CAC, COVID-19-associated coagulopathy) is a new term that arose during the pandemic. CAC can lead to thrombosis, multiple organ damage and death. The coronavirus interferes with the blood clotting process and causes laboratory hematological abnormalities. In this review article, we emphasize the etiopathogenesis of coagulopathy, thrombosis, direct cytotoxicity of the SARS-CoV-2 virus, activation of pro-inflammatory molecules such as cytokines, which are the basis of coagulopathy, and endothelial damage. Endothelial dysfunction is crucial regardless of the mechanism of CAC. CAC has specific features that distinguish it from disseminated intravascular coagulopathy in sepsis.

Keywords: COVID-19, coagulation, thrombosis, endothelial dysfunction