Vaskulárna medicína 2/2020

Použitie fixačného systému HELI-Fx v endovaskulárnej liečbe aneuryziem abdominálnej aorty s anatomicky nepriaznivým proximálnym krčkom

MUDr. Jozef Sivák, MUDr. Matej Vozár, MPH, MUDr. Martin Sucháč, MUDr. Katarína Kmeťková, MUDr. Tibor Palkech, MUDr. Ivana Striežová, MUDr. Zuzana Bronerská, Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE

Úspech endovaskulárnej liečby aneuryzmy abdominálnej aorty (AAA) je vo veľkej miere závislý od anatómie proximálneho krčka aneuryzmy. Viaceré štúdie potvrdili úzku koreláciu medzi nepriaznivou morfológiou proximálneho krčka aneuryzmy a incidenciou včasných aj neskorých komplikácií a reintervencií. Podľa odhadov predstavujú pacienti s komplexnou morfológiou proximálneho krčka až tretinu všetkých pacientov s infrarenálnou AAA. Úlohou kotviaceho systému Heli-FX je zabezpečiť lepšiu fixáciu a dobré tesnenie medzi stentgraftom a stenou aorty. Predstavuje jednu z alternatív v endovaskulárnej liečbe niektorých nepriaznivých morfológií, a to jednak v prípade iniciálnej liečby AAA, ako aj v prípade riešenia periprocedurálneho a neskorého endoleaku typu Ia. Autori v článku rozoberajú špecifiká nepriaznivej anatómie proximálnej kotviacej zóny, princíp systému Heli-Fx, indikácie a techniku zákroku. V diskusii sa venujú ďalším možnostiam terapie komplexných AAA s dôrazom na ich limitácie a prezentujú výsledky globálnej multicentrickej štúdie ANCHOR.

Kľúčové slová: aneuryzma abdominálnej aorty, proximálny krčok, endovaskulárna liečba, kotviaci systém HELI-Fx

Use of the HELI-Fx fixation system in the endovascular treatment of abdominal aortic aneurysms with an anatomically unfavorable proximal neck

The success of endovascular treatment of an abdominal aortic aneurysm (AAA) is highly dependent on the anatomy of the proximal aortic neck. Several studies confirm a close correlation between the adverse morphology of aortic aneurysm neck and the incidence of early and late complications and reinterventions. It is estimated that patients with complex proximal neck morphology represent up to one third of all patients with infrarenal AAA. The role of the Heli-FX EndoAnchor system is to ensure better fixation and good seal between the stent graft and the aortic wall. It represents one of the alternatives in the endovascular treatment of some challenging morphologies, both in the case of the initial treatment of AAA as well as in the case of the treatment of periprocedural and late type Ia endoleaks. The authors discuss the specifics of the unfavorable anatomy of the proximal landing zone, principle of Heli-Fx system, indications and technique of the procedure. In the discussion section authors mention other treatment modalities of complex AAAs with emphasis on their limitations and also present results of the global multicenter study ANCHOR.

Keywords: abdominal aortic aneurysm, proximal neck, endovascular treatment, HELI-Fx EndoAnchor system