Vaskulárna medicína 1/2022

Rizikové faktory chronickej žilovej choroby a možnosti ich ovplyvnenia

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Etiológia chronickej žilovej choroby je multifaktorová, zahrňujúca rizikové faktory prostredia, genetické a hemodynamické faktory, ktoré vyúsťujú do zmien v žilovom endotele, k chronickému zápalu a štrukturálnym zmenám v stenách a chlopniach žíl dolných končatín. Medzi rizikové faktory, ktoré podrobne opisujeme v tejto práci, patrí nízka fyzická aktivita, sedavý spôsob života, práca v stoji, artériová hypertenzia, diabetes mellitus, obezita a artróza členkového kĺbu. Zmena životného štýlu, najmä pravidelné cvičenie, úbytok hmotnosti, kompresívna terapia a venoaktívne lieky môžu zlepšiť priebeh choroby.

Kľúčové slová: chronická žilová choroba, rizikové faktory, zmena životného štýlu

Risk factors for chronic venous disease and possibilities of their elimination

The etiology of chronic venous diseases is multifactorial involving environmental risk factors, genetic and hemodynamic factors which result in changes to the venous endothelium, chronic inflammation and structural changes in the walls and valves of the lower limbs veins. Risk factors like low physical activity, sedentary occupations, arterial hypertension, diabetes mellitus, obesity and ankle joint arthrosis are discussed in this article in details. Lifestyle changes, especially regular exercise, weight loss, compression therapy and venoactive drugs could improve the disease course.

Keywords: chronic venous disease, risk factors, lifestyle changes