Obalka

Dermatológia pre prax

Dermatológia pre prax


2023 1
2022 1 2 3 4
2021 1 2 3 4
2020 1 2 3 4
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3 4
2017 1 2 3 4
2016 1 2 3 4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2-3 4
2012 1 2 3 4
2011 1 2 3 4
2010 1 2 3 4
2009 1 2 3 4
2008 1 2 3 4
2007 1 2 3-4
2006
výber z článkov
informácie o časopise

Základné informácie o časopise:

Odborný recenzovaný časopis Dermatológia pre prax sa zameriava predovšetkým na ambulantných dermatológov, svojich čitateľov však nachádza aj u klinických dermatológov, ďalej medzi všeobecnými lekármi pre deti a dospelých a inými medicínskymi odborníkmi. Čitateľom poskytuje praktické informácie a up-grade poznatkov o diagnostických a terapeutických postupoch v dermatológii. Slúži na výmenu skúseností z praxe s liečbou určitých diagnóz a s využitím najnovších diagnostických a liečebných postupov, farmakologických i nefarmakologických. Pravidelne prináša pôvodné kazuistiky. Spektrum článkov dopĺňajú aj medziodborové prehľady a správy z odborných dermatologických podujatí. Nechýbajú ani pozvánky na aktuálne dermatologické akcie a upozornenia na práve vychádzajúce odborné knihy.

Všetky publikované odborné články prechádzajú recenziou.

Redakčná rada:

Predseda redakčnej rady:

doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD.

Redakčná rada:

MUDr. Tomáš Kopal
MUDr. Ján Lidaj
MUDr. Klára Martinásková, PhD.
MUDr. Katarína Poláková, PhD.
doc. MUDr. Zoltán Szép, PhD., MPH
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Vydavateľ:

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Redakcia:

Mgr. Miroslava Dostálová
mob. +421 911 900 599
tel. +421 2 54 131 381
e-mail: dostalova@solen.sk

Obchodné oddelenie:

Mag. Helena Machánková
mob.: +421 910 902 599
tel.: +421 2 5413 1381
e-mail: horakova@solen.sk

Grafická úprava:

Ján Kopčok
e-mail: kopcok@solen.sk

pokyny pre autorov

Úvod

Odborný recenzovaný časopis poskytuje praktické informácie a aktuálne poznatky o diagnostických a terapeutických postupoch v dermatológii. Slúži na výmenu skúseností z praxe pri liečbe určitých diagnóz a využíva najnovšie diagnostické a liečebné farmakologické i nefarmakologické postupy. Pravidelne prináša aj kazuistiky, medziodborové prehľady a správy z odborných dermatologických podujatí.

 • Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.
 • Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované.
 • Články sa poskytujú na nahliadnutie inzertným partnerom.

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, e-mailom (alebo na CD) na adresu vydavateľstva. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe. Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu, bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky (nižšie v texte). Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku.

Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Štruktúra časopisu:

 • Prehľadové články – prehľadný a zrozumiteľný článok v rozsahu max. 8 strán. Práca by mala byť zameraná prakticky, predovšetkým na diagnostiku (vítaná je obrazová dokumentácia) a liečbu. Odporúčame pripojiť ilustratívnu kazuistiku. Na záver je možné uviesť všeobecné odporúčania pre prax.
  Štruktúra prehľadového článku: súhrn, kľúčové slová, úvod, vnútorné členenie na menšie odseky alebo podnadpisy, záver, literatúra.
 • Medziodborové konzílium – prehľadný článok od autorov z iných odborov, ktorého téma by mohla osloviť dermatológov, rozsah max. 7 strán.
 • Pôvodné články & kazuistiky – skúsenosti z praxe, konkrétne liečebné postupy, vlastné pozorovanie, vítaná je názorná obrazová dokumentácia, rozsah max. 6 strán.
  Štruktúra pôvodnej práce: súhrn, kľúčové slová, úvod, materiál a metódy alebo súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia, záver, literatúra.
  Štruktúra kazuistiky: súhrn, kľúčové slová, úvod, opis vlastného prípadu (kazuistika), diskusia, záver, literatúra. Súčasťou článku by mala byť informácia, prečo si kazuistika zasluhuje publikovanie.
 • Lieky & liekové skupiny – informácie o inovatívnych liečivách a o aktuálnych štúdiách, up-grade poznatkov o dlhšie používaných liečivách, rozsah max. 5 – 6 strán.
 • Korektívna dermatológia – aktuality, nové poznatky a postupy, rozsah max. 6 strán.
 • Odborné podujatia – správy z kongresov, konferencií, seminárov, rozsah max. 5 strán.
 • Informácie a komentáre informácie o projektoch, o odborných akciách, pozvánky, tlačové správy, reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, zaujímavosti zo zahraničnej tlače a iné odborné informácie v rozsahu max. 2 strán.
 • Dermatopatológia v obrazoch - obrázkové dokumentácie o rôznych kožných chorobách so stručným histopatologickým opisom, rozsah max. 2 strany.

Náležitosti rukopisu:

 1. Názov práce – stručný max. do 10 slov v slovenskom a anglickom jazyku, vystihujúci podstatu článku
 2. Meno hlavného autora, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a emailového kontaktu, mená a pracoviská spoluautorov, u spoluautorov celé mená s titulmi a pracovisko
 3. Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku a najmenej 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
  V pôvodných prácach je nutné súhrn rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Materiál a metódy alebo Súbor pacientov a metódy, Výsledky, Záver
  Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Materials and metods alebo Patients and metods; Results; Conclusion

Samotný text sa rozdeľuje na časti: úvod, materiál a metódy/súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia a záver.

V kazuistikách je nutné súhrn rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Prípad, Záver
Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Case; Conclusion

Samotný text sa rozdeľuje na časti: úvod, kazuistika/opis prípadu, diskusia a záver.

 1. Text + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom spracovaní s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov, zreteľne vyznačiť ich umiestnenie v texte)
 2. Zoznam citovanej literatúry, odporúča sa 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky.
 3. Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise
 4. Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky, a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku
 5. Portrétna fotografia hlavného autora
 6. Vyhlásenie o potenciálnom konflikte záujmov autora

Spracovanie rukopisu:

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán podľa druhu príspevku.
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia.
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
 • Zátvorky sú vždy guľaté ( ).
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe.
 • V texte, prosím, zreteľne vyznačte odkazy na všetky grafické znázornenia, tabuľky alebo grafy treba vytvoriť pomocou MS Word alebo MS Excel. Texty určené na recenziu musia byť spracované gramaticky a štylisticky správne.

Spracovanie citovanej literatúry

Bibliografické odkazy v texte uvádzať číslicou v guľatých zátvorkách a v poradí, v akom sú citované prvýkrát (nie abecedne). Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke.
Do zoznamu referencií na konci textu uviesť autorov do počtu 3 autorov. Pri väčšom počte ako 3 autori treba uviesť prvých 3 autorov, za ktorými nasleduje skratka „et al“. Pri uvádzaní citovaných autorov vo vlastnom texte (napr. Culine et al. porovnali...) treba zjednotiť skratky et al. v celom texte aj v zozname literatúry. Zároveň za citovaným autorom napísať aj odkaz na zoznam literatúry (Culine et al. (15) porovnali...)
Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).
Úprava bibliografických odkazov sa prispôsobuje formátu citácií v databázach MEDLINE/PUBMED.

Redakcia odporúča, aby sa citovali aj slovenské a české práce, ktoré sa zaoberajú danou problematikou. Zásadným odporúčaním sú aj citácie článkov uverejnených v časopise Dermatológia pre prax, čo zvyšuje odbornú úroveň tohto periodika.

Príklad na citovanie článku v časopise 1. Blauvelt A. Skin diseases associated with human herpesvirus 6, 7 and 8 infections. J Invest Dermatol. 2001;6(4):197–202. 2. Krunic ALJ, Garrod DR, Smith NP, et al. Differential expression of desmosomal glycoproteins in keratoacanthoma and squamous cell carcinoma of the skin: An immunohistochemical aid to diagnosis. Acta DermVenereol. 1996;76(5):394–398.

Príklad na citovanie monografie 1. Bartošová D. Dětské infekční nemocnice. Praha, Czech republic: Galén, 2003. 84 s.

Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku 1. Mancini AJ, Bodemer Ch. Viral infections: 1059–1092. In: Schachner L, Hansen RC. Pediatric Dermatology. 3rd ed. Edinburgh: Mosby comp, 2003. 1340 p.

Príklad citácie elektronického článku 1. Bignell C and Unemo M. On behalf of the European STI Guidelines Editorial Board. European guideline on the diagnosis and treatment of gonorrhoea in adults [online]. Int J STD AIDS. Forthcoming 2012. Available from: <http://www.iusti.org/regions/Europe/pdf/2012/Gonorrhoea_2012.pdf)>.

Poďakovanie

Na záver príspevku môžete uviesť poďakovanie grantovým agentúram či iným podporovateľom vašej práce.

Výber z pravidiel publikačnej etiky – povinnosti autorov

 • Úroveň článkov: Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.
 • Originalita a plagiátorstvo: Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.
 • Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie: Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.
 • Priznanie zdroja: Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.
 • Autorstvo článku: Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.
 • Strety záujmov: Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Zásadné chyby v publikovaní: Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.

Rukopisy posielajte, prosím, e-mailom na adresu:

dostalova@solen.sk

Mgr. Miroslava Dostálová
SOLEN, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava
+421 2 5413 1381, +421 911 900 599

Stiahnutie pokynov

Celé Pokyny pre autorov časopisu Dermatológia pre prax si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF:

publikačná etika

Publikačná etika a vyhlásenie o priestupkoch

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Povinnosti vydavateľa a redakčnej rady

Rozhodnutie o publikovaní článku:

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Fair play:

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Povinnosti recenzentov

Recenzný posudok:

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Spôsobilosť recenzenta:

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Objektivita:

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Zverejňovanie a stret záujmov:

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Povinnosti autora

Úroveň článkov:

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Originalita a plagiátorstvo:

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie:

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Priznanie zdroja:

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo článku:

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Strety záujmov:

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Zásadné chyby v publikovaní:

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.