Dermatológia pre prax 1/2023

Chronická forma sarkoidózy kože – kazuistika

MUDr. Eva Kováčová, PhD., MUDr. Milada Kullová

Úvod: Sarkoidóza je multisystémové granulomatózne ochorenie nejasnej genézy, ktoré najčastejšie postihuje pľúca a vnútrohrudné lymfatické uzliny. Druhým najčastejšie postihnutým orgánom býva koža. Prípad: V kazuistike autori opisujú prípad 35-ročného pacienta s chronickou formou sarkoidózy kože s potrebou dlhodobej imunosupresívnej liečby. Ďalšími vyšetreniami bola u pacienta zistená asymptomatická sarkoidóza pľúc I. štádia, ktorá mala stacionárny charakter. USG vyšetrením bola diagnostikovaná asymptomatická ľavostranná nefrolitiáza. Záver: V prípade kožnej formy sarkoidózy je potrebné aktívne pátrať po postihnutí ďalších orgánov.

Kľúčové slová: sarkoidóza, granulóm, lymfadenopatia, imunosupresívna liečba, nefrolitiáza

Chronic form of cutaneous sarcoidosis - case report

Introduction: Sarcoidosis is a multisystemic granulomatous disease of unknown origin that most often affects the lungs and intrathoracic lymph nodes. The second most commonly affected organ is the skin. Case: In the case report, the authors described the case of a 35-year-old patient with a chronic form of cutaneous sarcoidosis, with the need for long-term immunosuppressive treatment. Further examinations revealed asymptomatic stage I of lung sarcoidosis, which had a stationary character. Asymptomatic left-sided nephrolithiasis was diagnosed by USG examination. Conclusion: In the case of the cutaneous form of sarcoidosis, it is necessary to actively search for involvement of other organs.

Keywords: sarcoidosis, granuloma, lymphadenopathy, immunosuppressive treatment, nephrolithiasis