Dermatológia pre prax 1/2024

Kožné prejavy spojené s akvatickým prostredím

MUDr. Dominika Bašteková

Voda je všade okolo nás. Vo všetkých svojich podobách a skupenstvách, ktoré sú medzi sebou úzko prepojené, tvorí jeden ucelený systém pokrývajúci takmer tri štvrtiny zemského povrchu. Hoci je pre človeka životne nevyhnutná, v niektorých prípadoch môže predstavovať potenciálnu hrozbu. Kožné prejavy viazané na akvatické prostredie zahŕňajú širokú škálu rôznorodých manifestácií, od infekčných komplikácií vyvolaných vodnými mikroorganizmami, až po toxické, alergické či iné imunitne mediované reakcie. So vzrastajúcim záujmom o rôzne voľnočasové vodné aktivity narastá potreba povedomia dermatovenerológov o rozmanitých kožných manifestáciách asociovaných s priamym vplyvom vody alebo v dôsledku pôsobiteľov v nej obsiahnutých. Možno očakávať, že s nárastom turistickej mobility bude ďalej týchto dermatóz v populácii pribúdať. Okrem prejavov spôsobených mikro- a makroskopickými biotickými činiteľmi prítomnými vo všetkých typoch vodného prostredia poskytuje tento článok aj základný prehľad nebiotických kožných ochorení vyvolaných priamym kontaktom so slanou a sladkou vodou.

Kľúčové slová: voda, more, akvatické prostredie, vodné dermatózy, infekcie

Skin manifestations associated with the aquatic environment

Water is all around us. Including all its forms and states, which are closely interconnected, it creates one integrated system covering almost three quarters of the earth›s surface. Despite its necessity for human life, it can also be considered as a potential threat in some cases. Skin manifestations linked to the aquatic environment include a wide range of diverse cutaneous changes, from infectious complications caused by aquatic microorganisms, to toxic, allergic or other immune-mediated reactions. With the growing interest in various leisure water activities, there is a higher need for dermatologist›s awareness of various skin manifestations associated with the direct influence of water or as a result of agents contained in it. It is expected that with the increase in tourism, these dermatoses will continue to rise in population. In addition to manifestations caused by micro- and macroscopic biotic agents present in all types of aquatic environments, this article also provides a basic overview of non-biotic skin diseases caused by direct contact with salt water and fresh water.

Keywords: water, sea, aquatic environment, aquatic dermatoses, infections