Dermatológia pre prax 4/2023

Medziodborová spolupráca v manažmente pacienta s hidradenitis suppurativa

MUDr. Barbara Ivanková, MBA, MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Matúš Baran, MBA, MPH, MUDr. Andrej Figula, MUDr. Veronika Kováčová, MUDr. Natália Humeníková, MSc, MUDr. Mária Tokárová, MSc, MUDr. Tomáš Kampe, PhD., MPH, doc. MUDr. Janette Baloghová, PhD.

Hidradenitis suppurativa je imunologicky mediované chronické zápalové ochorenie s tvorbou zápalových nodozít, abscesov a secernujúcich fistúl v mieste kožných zhybov, kde sa vyskytujú terminálne vlasy a apokrinné žlazy. Predilekčná lokalizácia je u žien v axilárnej a submamárnej oblasti, u mužov prevažuje genitoanálna lokalizácia. Charakter a priebeh ochorenia má výrazný vplyv na kvalitu života pacientov a ich psychický stav. Pri výbere terapie je nutné zhodnotenie stupňa závažnosti a lokalizáciu prejavov. S príchodom monoklonálnych protilátok a cielenej liečby sa otvorili nové terapeutické možnosti. Chirurgická liečba má naďalej v terapeutickom algoritme významné miesto v každom štádiu ochorenia. Manažment liečby pacienta s hidradenitis suppurativa v klinickej praxi často predstavuje Gordický uzol a vyžaduje medziodborovú spoluprácu na úrovni dermatológa, chirurga, algeziológa a v neposlednom rade psychiatra.

Kľúčové slová: hidradenitis suppurativa, medziodborová spolupráca, dermatológia, liečba bolesti, chirurgická terapia, psychosociálna podpora

Interdisciplinary collaboration in the management of patient with hidradenitis suppurativa

Hidradenitis suppurativa is an immunologically mediated chronic inflammatory disease with the formation of inflammatory nodosities, abscesses, and secreting fistulas at the site of skin folds where terminal hairs and apocrine glands are found. The predilection localization is in women in the axillary and submammary region, in males the predominant localization is genitoanal. The nature and course of the disease has a significant impact on quality of life of patients and their psychological state. When choosing therapy, it is necessary to assess the degree of severity and localization of manifestations. With the advent of monoclonal antibodies and targeted therapy, new therapeutic options have opened up. Surgical treatment continues to feature in the therapeutic algorithm an important place in the surgical algorithm at every stage of the disease. The management of patients with hidradenitis suppurativa in clinical practice often presents Gordian knot and requires interdisciplinary collaboration at the level of the dermatologist, surgeon, algesiologist and, last but not least, the psychiatrist.

Keywords: hidradenitis suppurativa, multidisciplinary approach, dermatology, pain treatment, surgical treatment, psychosocial support