Obalka

Onkológia

Onkológia

2/2023

rozbaliť obsah minimalizovať obsah

Onkológia


2023 1 2
2022 1 2 3 4 5 6
2021 1 2 3 4 5 6
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 5 6 4
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012 1 2 3 4 5 6
2011 1 2 3 4 5 6
2010 1 2 3 4 5 6
2009 1 2 3 4 5 6
2008 1 2 3 4 5 6
2007 1 2 3 4 5 6
2006 1 2 3 4
2005
výber z článkov
informácie o časopise

Základné informácie o časopise:

Časopis Onkológia je odborné, postgraduálne zamerané periodikum, ktoré v širokom zábere poskytuje aktuálne informácie o poznatkoch v prevencii, diagnostike a terapii onkologických ochorení využiteľné v každodennej praxi onkológov. Vychádza v spolupráci so Slovenskou onkologickou spoločnosťou SLS a so Slovenskou chemoterapeutickou spoločnosťou SLS. Svojimi príspevkami rozdelenými na prehľadové články s monotematickým zameraním, pôvodné práce a kazuistiky či na prehľadové články všeobecného charakteru sa podieľa na ďalšom vzdelávaní lekárov i iných vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú onkologickej problematike v praxi. Časopis dopĺňajú aj správy z domácich či zo zahraničných odborných podujatí, ale vhodným spestrením sú aj stručné prehľady o zaujímavostiach v zahraničnej literatúre, knižných novinkách či informácie o publikovaní slovenských klinických onkológov vo svetových karentovaných časopisoch.

Všetky články v časopise sú recenzované, články z hlavnej témy prechádzajú dvojitou recenziou.

Vychádza v spolupráci so:

 • Slovenskou onkologickou spoločnosťou SLS (http://www.onkologia.sk)
 • Slovenskou chemoterapeutickou spoločnosťou SLS

Redakčná rada:

Predseda redakčnej rady:

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

Redakčná rada:

MUDr. Viera Bajčiová, CSc.
doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
MUDr. Radovan Barila, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.
doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD., MHA
MUDr. Ladislav Masák, CSc.
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
MUDr. JUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
MUDr. Mária Rečková, PhD.
MUDr. Tomáš Šálek
MUDr. Andrej Vranovský
doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.

Čestný člen redakčnej rady:

doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim. prof.

Odborný redaktor:

prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Editor rubriky Zaujímavosti zo zahraničnej literatúry:

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Editori rubriky Publikujeme v zahraničí:

MUDr. Mária Rečková, PhD.
prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Vydavateľ:

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Redakcia:

Mgr. Miroslava Dostálová
mob.: +421 911 900 599
t.č.: +421 2 5413 1381
e-mail: dostalova@solen.sk

Obchodné oddelenie:

Monika Horáková
mob.: 0903 452 654

e-mail: horakova@solen.sk

Grafická úprava:

Ján Kopčok
e-mail: kopcok@solen.sk

pokyny pre autorov

Úvod

Časopis Onkológia je odborné, postgraduálne zamerané periodikum, ktoré v širokom zábere poskytuje aktuálne informácie o poznatkoch v prevencii, diagnostike a terapii onkologických ochorení využiteľné v každodennej praxi onkológov. Vychádza v spolupráci so Slovenskou onkologickou spoločnosťou SLS a so Slovenskou chemoterapeutickou spoločnosťou SLS. Svojimi príspevkami rozdelenými na prehľadové články s monotematickým zameraním, pôvodné práce a kazuistiky či na prehľadové články všeobecného charakteru sa podieľa na ďalšom vzdelávaní lekárov i iných vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú onkologickej problematike v praxi. Časopis dopĺňajú aj správy z domácich či zo zahraničných odborných podujatí, ale vhodným spestrením sú aj stručné prehľady o zaujímavostiach v zahraničnej literatúre, knižných novinkách či informácie o publikovaní slovenských klinických onkológov vo svetových karentovaných časopisoch.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, emailom alebo na CD na adresu vydavateľstva. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe. * Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou. * Všetky uverejnené vyžiadané (objednané) články sú honorované. * Články sú poskytované na nahliadnutie inzertným partnerom.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.
Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.
Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky (nižšie v texte). Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku.
Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Štruktúra časopisu (rubriky)

Prehľadové články - komplexný prehľad aktuálnej problematiky z oblasti epidemiológie, prevencie, diagnostiky a liečby... onkologických ochorení, maximálne 9 strán. V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí.
Článok, prosím, píšte s dôrazom na jeho praktické využitie onkológmi a špecialistami z iných odborov zaujímajúcich sa o onkológiu. * Štruktúra prehľadového článku: súhrn, kľúčové slová, úvod, vnútorné členenie na menšie odseky alebo podnadpisy, záver, literatúra.

Pôvodné články & kazuistiky - skúsenosti z praxe, vlastné pozorovania a konkrétne liečebné postupy spracované formou publikácie. Rozsah príspevku: maximálne 7 strán vrátane príloh a citovanej literatúry. * Štruktúra pôvodnej práce: súhrn, kľúčové slová, úvod, materiál a metódy alebo súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia, záver, literatúra. * Štruktúra kazuistiky: súhrn, kľúčové slová, úvod, opis vlastného prípadu (kazuistika), diskusia, záver, literatúra. Súčasťou článku by mala byť informácia, prečo si kazuistika zasluhuje publikovanie.

Lieky & liekové skupiny - aktuálne informácie o možnostiach farmakoterapie v onkológii (liekové profily nových molekúl, rozšírenie indikácií...). Rozsah príspevku: maximálne 5 strán.

Odborné podujatia - správy a postrehy z odborných (domácich a zahraničných) onkologických podujatí. Rozsah príspevku: 3 - 4 strany.

Paragraf, právne minimum – krátke postrehy z oblasti práva, bioetiky, psychológie, medicíny súvisiace so zdravotnou starostlivosťou. Rozsah príspevku: 3 – 4 strany; súhrny v slovenskom a anglickom jazyku, citácie.

Informácie a komentáre - predstavenie zaujímavého projektu, štúdie, postrehy z domácej a zo zahraničnej odbornej literatúry, zápisnice, komentáre...

Náležitosti rukopisu

 1. Názov práce v SLOVENSKOM aj ANGLICKOM JAZYKU – maximálne do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 2. Meno hlavného autora v plnom znení s titulmi, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a e-mailového kontaktu
 3. Mená spoluautorov v plnom znení s titulmi a ich pracoviská
 4. Výstižný súhrn predloženej práce v SLOVENSKOM aj ANGLICKOM JAZYKU + najmenej 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
  Súhrn sa spracúva iba pri prehľadových článkoch, pôvodných prácach či kazuistikách v rozsahu 200 – 300 slov.
  V pôvodných prácach je nutné súhrn rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Materiál a metódy alebo Súbor pacientov a metódy, Výsledky, Záver
  Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Materials and methods alebo Patients and methods; Results; Conclusion

Samotný text sa rozdeľuje na časti: úvod, materiál a metódy/súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia a záver.

V kazuistikách je nutné súhrn rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Prípad, Záver
Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Case; Conclusion

Samotný text sa rozdeľuje na časti: úvod, kazuistika/opis prípadu, diskusia a záver.

 1. Text + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy (zaradené buď na konci textu alebo v samostatných súboroch) v čo najlepšej kvalite a dostatočne veľkom rozlíšení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov)
  Tabuľky sa musia dať editovať (nie súbory bmp, jpg a pod.).
  Vzhľadom na slovenský časopis určený pre slovenských čitateľov – onkológov treba všetky prebraté obrázky, tabuľky či grafy preložiť do slovenčiny!
 2. Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií uvádzaných v guľatých zátvorkách a číslovaných v texte chronologicky – podľa prvého výskytu v texte.
  Na publikovanie budú prednostne zaradené práce, ktoré citujú a odkazujú na články uverejnené v časopise Onkológia.
 3. Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
 4. Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu), a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku.
 5. Portrétová fotografia hlavného autora.
 6. Vyhlásenie o potenciálnom konflikte záujmov autora

Výber z pravidiel publikačnej etiky – povinnosti autorov

 • Úroveň článkov: Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.
 • Originalita a plagiátorstvo: Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.
 • Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie: Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.
 • Priznanie zdroja: Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.
 • Autorstvo článku: Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.
 • Strety záujmov: Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.
 • Zásadné chyby v publikovaní: Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.

Spracovanie rukopisu

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán 5 – 9 v závislosti od druhu príspevku.
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia, pri pôvodných prácach a kazuistikách dodržať požadované členenie opísané vyššie
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
 • Zátvorky sú vždy guľaté ( ).
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe.
 • V texte, prosím, zreteľne vyznačte odkazy na všetky grafické znázornenia, tabuľky alebo grafy treba vytvoriť pomocou MS Word alebo MS Excel.
 • Pri písaní všetkých prác (prehľadových, pôvodných prác a kazuistík) prosíme, aby text zodpovedal všeobecným zákonitostiam spisovnej slovenčiny určeným pre odbornú publikáciu (napr. pri opise prípadu v kazuistike treba uvádzať celé vety s plnovýznamovými slovesami, nie heslovito a ako výpočet laboratórnych vyšetrení);
  Texty určené na recenziu musia byť spracované gramaticky a štylisticky správne.

Spracovanie citovanej literatúry

Bibliografické odkazy v texte uvádzať číslicou v guľatých zátvorkách a v poradí, v akom sú citované prvýkrát (nie abecedne). Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke.
Do zoznamu referencií na konci textu uviesť autorov do počtu 3 autorov. Pri väčšom počte ako 3 autori treba uviesť prvých 3 autorov, za ktorými nasleduje skratka „et al“.
Pri uvádzaní citovaných autorov vo vlastnom texte (napr. Culine et al. porovnali...) treba zjednotiť skratky et al. v celom texte aj v zozname literatúry. Zároveň za citovaným autorom napísať aj odkaz na zoznam literatúry (Culine et al. (15) porovnali...)
Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).
Úprava bibliografických odkazov sa prispôsobuje formátu citácií v databázach MEDLINE/PUBMED.

Redakcia odporúča, aby sa citovali aj slovenské a české práce, ktoré sa zaoberajú danou problematikou. Zásadným odporúčaním sú aj citácie článkov uverejnených v časopise Onkológia, čo zvyšuje odbornú úroveň tohto periodika.

Príklad na citovanie článku v časopise 1. Gonsalves W, Ganti AK. Targeted anti-cancer therapy in the elderly. Crit Rev Oncol Hematol. 2011;78(3):227–42. 2. Sternberg CN, Petrylak DP, Sartor O, et al. Multinational, double-blind, phase III study of prednisone and either satraplatin or placebo in patients with castrate-refractory prostate cancer progressing after prior chemotherapy: the SPARC trial. J Clin Oncol. 2009;27(32):5431.

Príklad na citovanie monografie 1. Prochotský A. Karcinóm hrubého čreva a konečníka. Bratislava, Slovakia: Litera Medica, 2006. 652 s. 2. DeVita VT Jr, Lawrence TS, Rosenberg SA, et al. CANCER. Principles & Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2011.

Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku 1. Nenutil R. Standardizace histopatologické diagnostiky kolorektálního karcinomu. In: Vyzula R, Žaloudík J, eds. Rakovina tlustého střeva a konečníku. Praha, Czech Republic: Maxdorf, 2007. 96–102 s. 2. Enzinger FM, Weiss SW. Ischemic fasciitis (Atypical decubital fibroplasia). In: Sharon WW, John RG, eds. Soft Tissue Tumors. 4th ed. St. Louis, MO: Mosby, 2001. 276–278 p.

Príklad citácie elektronického článku 1. Wong KP, Lang BH. The role of prophylactic central neck dissection in differentiaded thyroid carcinoma: Issues and controversies [online]. J Oncol. 2011. Available from: <http://www.hindawi.com/journals/jo/2011/127929/>. Accessed June 18, 2011.

Poďakovanie

Na záver príspevku môžete uviesť poďakovanie grantovým agentúram či iným podporovateľom vašej práce. Príklady formulácie:
Práca bola podporená grantom Agentúry pre podporu výskumu a vývoja č. APVV-0016-11 a grantom Univerzity Komenského č. UK/470/2012.

Táto práca vznikla s podporou projektu štrukturálnebo fondu EÚ. ITMS:26220220163.

Zároveň sa môžete poďakovať aj spolupracovníkom, ktorí nie sú medzi spoluautormi článku.

Rukopisy posielajte e-mailom:
e-mail: dostalova@solen.sk
Mgr. Miroslava Dostálová
Solen, s. r. o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava
tel.:+421 2 54 131 381, mob.:+421 911 900 599
www.solen.sk

Stiahnutie pokynov

Celé Pokyny pre autorov časopisu Onkológia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF:

publikačná etika

Publikačná etika a vyhlásenie o priestupkoch

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Povinnosti vydavateľa a redakčnej rady

Rozhodnutie o publikovaní článku:

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Fair play:

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Povinnosti recenzentov

Recenzný posudok:

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Spôsobilosť recenzenta:

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Objektivita:

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Zverejňovanie a stret záujmov:

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Povinnosti autora

Úroveň článkov:

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Originalita a plagiátorstvo:

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie:

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Priznanie zdroja:

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo článku:

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Strety záujmov:

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Zásadné chyby v publikovaní:

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.