Obalka

Neurológia pre prax

Neurológia pre prax

5/2021

rozbaliť obsah minimalizovať obsah

Neurológia pre prax


2021 1 2 3 4 5
2020 1 2 3 4 5 6
2019 1 2 3 4 5 6
2018 1 2 3 4 5 6
2017 1 2 3 4 5 6
2016 1 2 3 4 5 6
2015 1 2 3 4 5 6
2014 1 2 3 4 5 6
2013 1 2 3 4 5 6
2012 1 2 3 4 5 6
2011 1 2 3 4 5 6
2010 1 2 3 4 5 6
2009 1 2 3 4 5 6
2008 1 2 3 4 5 6
2007 1 2 3 4 5 6
2006 1 2 3 4 5 6
2005 1 2 3 4 5 6
2004 1 2 3 4 5 6
2003 1 2 3 4 5 6
2002 1 2 3 4 5 6
2001 1 2 3 4
2000 1
1999

Neurológia pre prax


2020 1e
2010 S3
2009 S2
výber z článkov
informácie o časopise

Základné informácie o časopise:

Časopis prináša formou prehľadových článkov najnovšie poznatky predovšetkým z oblasti diagnostiky a liečby neurologických ochorení. Je možné stretnúť sa s problematikou týkajúcou sa neurológie, ale pohľadom odborníka z inej oblasti medicíny. V informáciách z praxe sú predkladané skúsenosti z jednotlivých neurologických pracovísk či ambulancií. Ďalej sú tu zaraďované správy z kongresov, zaujímavé informácie zo zahraničnej literatúry a mnoho viac, čo môže pomôcť predovšetkým ambulantným neurológom v ich každodennej práci.

Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou neurologickou spoločnosťou SLS.

Redakčná rada:

Predseda redakčnej rady :

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA

Podpredseda redakčnej rady:

prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD.

Redakčná rada:

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP
doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.,FEAN
prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
doc. MUDr. Matej Škorvánek, Ph.D.

Širšia redakčná rada:

doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.
MUDr. Hana Brožová, Ph.D.
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.
prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.
doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
doc. MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
MUDr. David Zeman, Ph.D.

Vydavateľ:

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Redakcia:

Michaela Malová
mob.: +421 903 463 286
e-mail: malova@solen.sk

Obchodné oddelenie:

Mag. Helena Machánková
mob.: +421 910 902 599
tel.: +421 2 5465 0647
e-mail: machankova@solen.sk

Grafická úprava:

Ján Kopčok
e-mail: kopcok@solen.sk

pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami vždy v elektronickej podobe, emailom na adresu: malova@solen.sk, redakcia@solen.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Autor (alebo korešpondujúci autor) v priloženom liste potvrdí (zašle ho do redakcie), že práca doposiaľ nebola, nie je a v období recenzného konania nebude ponúknutá na publikáciu inému periodiku a že nejde o duplikát práce, ktorá už bola zverejnená! Pri prijatí práce na publikáciu získava copyright na text vydavateľstvo Solen.

Každý zverejnený článok prechádza dvojitou recenziou dvoch nezávislých recenzentov. Recenzie sú recenzentom navzájom preposielané. Po recenznom konaní ešte prebieha korektúra rukopisu zo strany redakčnej rady. Konečné rozhodnutie robí redakčná rada. Hlavný autor bude o prijatí či odmietnutí práce informovaný.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre.

Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky, ktoré sú v plnom znení prístupné na internetovej stránke časopisu.

Spracovanie rukopisu

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov: * píšte plynulo, na celú šírku, neupravujte text do stĺpcov (len v tabuľkách) * klávesu ENTER používajte výnimočne * písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán 2 – 8 v závislosti od druhu príspevku * článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia * rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmena l, O * zátvorky sú vždy guľaté ( ) * používajte progresívny pravopis (Slovník slovenského jazyka – posledné vydanie) * zdomácnené cudzie výrazy píšte buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe * všetky použité skratky vždy vysvetlite hneď po prvom použití.

Náležitosti rukopisu

  1. Výstižný názov práce (v slovenskom/českom a anglickom jazyku), mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov a pracoviska autorov. Adresa hlavného autora vrátane čísla telefónu a e-mailovej adresy, portrétová fotografia hlavného autora (150 dpi). Súčasťou článku je zverejnenie kontaktov na hlavného autora
  2. Súhrn v slovenskom (českom) a anglickom jazyku. Stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (pri prehľadových článkoch, pôvodných prácach a informáciách z praxe)
  3. Kľúčové slová v slovenskom (českom) a anglickom jazyku v rozsahu 3 – 6 slov (pri prehľadových článkoch, pôvodných prácach a informáciách z praxe)
  4. Vysvetlenie použitých skratiek
  5. Vlastný text. Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite samostatne taktiež ich originálne súbory. Minimálne rozlíšenie zasielaných obrázkov je 300 dpi. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Všetky predlohy označte číslom, pod ktorým sú zmienené v texte. V prípade obrazovej dokumentácie uverejnenej inde je potrebné uviesť pôvodný zdroj
  6. Zoznam literatúry. Citácie sú očíslované, odkazy v texte uvádzajte podľa formátu meno a rok v guľatých zátvorkách napr. (Rektor 2006), (Rektor a Kuba 2006). Uveďte maximálne 25 citácií, vypíšte všetkých autorov! Zoznam literatúry za článkom usporiadajte, prosíme, abecedne.

Spracovanie citovanej literatúry

Príklad na citovanie monografie * Hanuš T. Dysfunkce dolních močových cest. In: Dvořáček J, et al. Urologie. ISV Praha 1998: 1307–1333. * Kolář J, Zídková H. Nárys kostní radiodiagnostiky. Praha: Avicenum 1986. 419 s. * Švestka J. Nová (atypická) antipsychotika 2. generace. Remedia 1999; 9: 366–385.

Príklad na citovanie článku v časopise * Hovorka J. Základní principy protizáchvatové léčby. Čes Slov Neurol Neurochir 1997; Suppl 12/98: 1–6.

Príklad citácie elektronického článku * odkaz na elektronickú monografiu: Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line], 2nd ed. Dublin: OCLC, cl997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm. ISBN 1-556553-236-9. * citovanie online dokumentu (neznámy autor): Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11-201]. Dostupný na WWW: <http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.htm]/>. * elektronické seriálové publikácie, odkaz na časopis v elektronickej podobe: JEP : The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press, 1995- [cit. 2003- 04-02]. 12x ročne. Dostupný tiež z WWW:<http.//www.pres.umich.edu/jep)index.html. ISSN 1080-2711. * odkaz na internetovú verziu tlačeného časopisu: Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dní. Dostupný tiež na WWW:<http://enlil.ff.cuni.cz/.

Stiahnutie pokynov

Celé Pokyny pre autorov časopisu Neurológia pre prax si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF:

publikačná etika

Publikačná etika a vyhlásenie o priestupkoch

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Povinnosti vydavateľa a redakčnej rady

Rozhodnutie o publikovaní článku:

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Fair play:

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Povinnosti recenzentov

Recenzný posudok:

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Spôsobilosť recenzenta:

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Objektivita:

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Zverejňovanie a stret záujmov:

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Povinnosti autora

Úroveň článkov:

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Originalita a plagiátorstvo:

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie:

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Priznanie zdroja:

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo článku:

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Strety záujmov:

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Zásadné chyby v publikovaní:

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.