Stiahnite si Acrobat Reader   

 POKYNY AUTOROM NA PÍSANIE PRÍSPEVKOV DO ČASOPISU

pediatria pre prax


Štruktúra časopisu (Rubriky)

Úvodné slovo

Prehľadové články

Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Vyhnúť sa všeobecným a teoretickým informáciám. Maximálny rozsah je 8 normostrán textu. K textu je možné priložiť obrázky (grafy) alebo tabuľky, max. počet 6. V prípade spracovávania rozsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok, prosím, píšte s dôrazom na jeho praktické využitie pediatrami a špecialistami z iných oborov zaujímajúcich sa o pediatriu.

Pôvodné práce & kazuistiky

Štúdie, konkrétne liečebné postupy, vlastné pozorovania, zaujímavý prípad z vlastnej praxe. Maximálny rozsah je 6 normostrán v prípade pôvodnej práce, a 4 normostrany pri kazuistike, vrátane príloh a citovanej literatúry.

Štruktúra pôvodnej práce: súhrn, kľúčové slová, úvod, materiál a metódy alebo súbor pacientov a metódy, výsledky, diskusia, záver, literatúra.

Štruktúra kazuistiky: súhrn, kľúčové slová, úvod, opis vlastného prípadu (kazuistika), diskusia, záver, literatúra. Súčasťou článku by mala byť informácia, prečo si kazuistika zasluhuje publikovanie.

Prednemocničná neodkladná starostlivosť

Súčasné platné odporučenia pre prednemocničnú neodkladnú starostlivosť, urgentnú medicínu, resuscitáciu v detskom veku. Rozsah príspevku max. 5 normostrán.

Pýtate sa – odpovedáme

Rozsah max. 2 normostrany. Zaujímavý prípad z praxe – odpoveď na otázku (riešenie problému, odporučenie postupu).

Orbis pictus medicus

Krátky príspevok s obrázkom, opis vzácneho symptómu, javu, či diagnózy, ktorý je zachytený na fotografii.

V skratke

Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach s dôrazom na prehľadnosť a praktické využitie daných informácií.

Informácie a komentáre

Reakcie na prehľadové články, zaujímavosti zo zahraničnej tlače, recenzie, predstavenie zaujímavého projektu, štúdie, postrehy z domácej a zo zahraničnej odbornej literatúry, zápisnice, komentáre, príspevky s etickou a sociálnou problematikou.

Odborné podujatia

Správy a postrehy z odborných (domácich a zahraničných) podujatí prinášajúce konkrétne informácie, praktické výstupy, poznámky pre prax, guidelines. Maximálny rozsah príspevku: 3 – 4 normostrany.

Pod lupou

Stručné informácie o novinkách v pediatrii, súvisiacej zdravotníckej legislatíve, o významných spoločenských udalostiach súvisiacich s pediatriou či o pacientskych a odborných združeniach a inštitúciách.

Aká je vaša diagnóza?

Zaujímavý prípad z praxe, pri ktorom autor opíše problém a na čitateľovi je určiť diagnózu. Svoje závery si čitateľ overí ešte v tom istom čísle časopise na inom mieste.

Online príloha

 • Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou
 • Všetky uverejnené vyžiadané články sú honorované
 • Články sa poskytujú na nahliadnutie inzertným partnerom

Pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné dodať  s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, emailom, na emailovú adresu redakcie (dubravcikova@solen.sk, redakcia@solen.sk). Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky, ktoré sú v plnom znení prístupné na internetovej stránke časopisu. Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálnej prekážky na publikovanie článku.

Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Náležitosti rukopisu

 •  Názov práce v slovenskom a anglickom jazyku – stručný, max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 • Meno hlavného autora s titulmi, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a emailového kontaktu
 • Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská
 • Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom aj anglickom jazyku + približne 5 kľúčových slov v oboch jazykoch
 • Text  + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov so zreteľne vyznačeným umiestnením v texte). Článok ukončite prehľadnými závermi, odporučeniami, postupmi.
 • Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky. Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov). Na publikovanie budú prednostne zaradené práce, ktoré citujú a odkazujú na články uverejnené v časopise Pediatria pre prax.
 • Autodidaktický test. K článku vytvorte 4 otázky, každú s výberom 4 odpovedí, pričom z nich môže byť iba 1 odpoveď správna. Otázky majú byť položené tak, aby odpovede na ne boli jednoznačné a musia sa dať nájsť priamo v článku.

Spracovanie rukopisu

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet normostrán 2 – 8 v závislosti od druhu príspevku
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy  a jednoduché členenia
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe
 • Píšte plynulo, na celú šírku, bežným písmom, neupravujte text do stĺpcov (len v tabuľkách)
 • Klávesu ENTER používajte výnimočne
 • Rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
 • Zátvorky sú vždy guľaté (  )

Spracovanie citovanej literatúry

Bibliografické citácie upraviť podľa štýlu JAMA/AMA. Citačná norma JAMA/AMA je jednou z noriem využívaných v medicínskych orientovaných periodikách, ktorá je pomenovaná podľa American Medical Assotiation. Štruktúrou bibliografických citácií sa podobá štýlu NLM, z ktorého v mnohom vychádza. JAMA style patrí medzi tzv. author-number štýly, t. j. číslom v guľatých zátvorkách odkazujeme v texte na citované zdroje v poradí, v akom sú citované prvýkrát. Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke.

Základné pravidlá tvorby odkazov podľa JAMA/AMA štýlu

-         neuvádza sa ISBN

-         uvádza sa max. 6 autorov; ak má práca 6 a menej autorov, uvádzajú sa všetci, ak je autorov viac ako 6, uvádzajú sa prví traja a pridá sa skratka et al. Mená jednotlivých autorov sa oddeľujú čiarkou

-         mená autorov sa uvádzajú v invertovanej podobe: priezvisko, iniciály krstného mena bez interpunkcie

-         názov píšeme kurzívou, pričom pri anglicky napísaných monografiách píšeme všetky slová s veľkým začiatočným písmenom, okrem spojok a predložiek. U neanglicky písaných textov postupujeme podľa pravidiel príslušného jazyka

-         ak nejde o prvé vydanie monografie, uvádzame o ktoré ide, a to vždy anglickou skratkou v podobe 2nd ed., 4th ed.

-         názvy časopisov píšeme kurzívou, v skrátenej podobe podľa registra časopisov v databáze PubMed. Ak časopis nemá skratku, uvedieme celý názov

-         názvy časopiseckých článkov alebo kapitol píšeme bežným typom písma v súlade s pravidlami príslušného jazyka

-         v prípade citácie zo zborníka uvádzame autorov príspevku, názov príspevku, predložku In: editorov zborníku, názov zborníku a ostatné údaje ako pri monografii

-         miesta vydania:  uvádzame mesto aj štát vydania, a to v jazyku dokumentu. V prípade štátov USA používame skratky používané ich poštou

-         nakladateľ: uvádzame celý názov nakladateľstva, ak je neznámy, uvedieme Publisher unknown

-         pokiaľ nie je známy rok vydania, uvádza sa date unknown

-         pri časopisoch uvádzame rok vydania, ročník a číslo a to bez slovného označenia či skratiek. Rok a ročník oddeľujeme bodkočiarkou

-         údaj o rozsahu (stránkovaní) sa uvádza iba pri uvádzaní rozsahu konkrétnych strán (napr. článku, kapitoly v knihe) a uvádzajú sa iba číslicami bez skratiek typu s., p.

 Príklad na citovanie monografie:

 1. Satko I, Stanko P, Švidraň J. Orálna a maxilofaciálna chirurgia. 2nd ed. Bratislava, Slovakia: Univerzita Komenského; 2008.
 2. Reddehase MJ. Cytomegaloviruses: Molecular biology and immunology. Norfolk, UK: Caister Academic Press; 2006.

Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku:

 1. Holčíková A. Tuberkulóza. In: Beneš J. Infekční lékařství.  Praha, Czech republic: Galén; 2009:277–284.
 2. Zucker KJ. Gender identity disorders. In: Wolfe D, Mash E, eds. Behavioral and emotional disorders in adolescent. New York, NY: Guilford; 2006:535−562.

Príklad na citovanie článku v časopise:

 1. Król P, Doležalová P. Recidivující febrilie u dětí. Pediatr. praxi. 2013;14:221–224.
 2. Sydow M, Schauer A, Crozier TA, et al. Multiple organ failure in generalized disseminated tuberculosis. Respir Med. 1992;86:517–521.

Príklad citácie elektronického článku:

 1. Rasmussen HN, Scheier MF, Greenhouse JB. Optimism and physical health: a meta-analytic review [online]. Ann Behav Med. 2009;37:239−256. http://link.springer.com/article/10.1007/s12160-009-9111-x. Accessed August 27, 2009.

 

 Prílohy rukopisu

 • Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora, prípadne autora, ktorého kontakt bude uvedený vo vizitke na konci článku).
 • Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
 • Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu), a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku.

 

Výber z pravidiel publikačnej etiky – povinnosti autorov

 •  Úroveň článkov: Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.
 • Originalita a plagiátorstvo: Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.
 • Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie:  Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.
 • Priznanie zdroja: Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.
 • Autorstvo článku: Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.
 • Strety záujmov: Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené. 
 • Zásadné chyby v publikovaní: Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku. 

 

Príspevky posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: dubravcikova@solen.sk. Telefonický kontakt na redaktorku časopisu Mgr. Andreu Dúbravčíkovú: 02/5413 1381 alebo 0910 956 370.

 

 

created by © zooom.sk s.r.o.