Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii

Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii

Ľubica Kováčiková a kolektív

Vydavateľstvo: Solen SK, 04/2022

Na sklade

cena

35,00

kúpiť >
O knihe

Knižná publikácia Intenzívna starostlivosť v detskej kardiológii je druhé, prepracované a doplnené vydanie k rovnomennej monografii z roku 2015 od autorského kolektívu pod vedením doc. MUDr. Ľubici Kováčikovej, PhD.

Monografia sa zaoberá kľúčovými témami súvisiacimi s vrodenými a získanými chybami srdca. Hoci viaceré kapitoly sú prenesené z prvého vydania, druhé vydanie obsahuje aktualizované informáce a často aj nové ochorenia a liečebné postupy. Príkladom je rozsiahla kapitola o pooperačnej starostlivosti.

V oblasti terapie je publikácia rozšírená o prehľad kardiochirurgických výkonov, o farmakologické špecifiká kriticky chorých detí, neinvazívnu ventiláciu, neštandardné formy umelej pľúcnej ventilácie, nové prístupy v zavádzaní centrálnych venóznych katétrov a dlhodobú mechanickú podporu srdca. Vzhľadom na pandémiu v čase zostavovania publikácie bola zaradená aj kapitola o multisystémovom zápalovom syndróme asociovanom s COVID-19.

Publikácia je určená lekárom pracujúcim v odbore detská kardiológia, intenzívna starostlivosť v pediatrii, neonatológia, pediatria, anestéziológia a intenzívna medicína, ako aj študentom vyšších ročníkov lekárskych fakúlt, ktorí majú záujem o hlbšie poznatky z oblasti detskej kardiológie a intenzívnej medicíny.

Formát: 265 x 240
Väzba: pevná
Počet strán: 504
Hmotnosť: 0 g
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 04/2022
ISBN: 978-80-89858-24-8
Obsah

1. Kritické vrodené chyby srdca
1.1 Klinická prezentácia
1.2 Iniciálna stabilizácia
1.3 Prenatálna diagnostika
1.4 Diagnostika v kardiocentre
1.5 Liečba
2. Cyanotické záchvaty u detí s Fallotovou tetralógiou
3. Prehľad kardiochirurgických výkonov
3.1 Charakteristika a klasifikácia vrodených chýb srdca
3.2 Rozdelenie výkonov v detskej kardiochirurgii
3.3 Prehľad majoritných operácií v kardiochirurgii VCHS
4. Starostlivosť o deti po operáciách srdca
4.1 Kardiovaskulárny systém
4.2 Respiračný systém
4.3 Hemostáza a hematologické komplikácie
4.4 Rovnováha tekutín a funkcia obličiek
4.5. Nervový systém
4.6 Gastrointestinálny systém
4.7 Infekčné komplikácie
4.8 Postperikardiotomický syndróm
4.9 Špecifiká starostlivosti podľa jednotlivých srdcových chýb
4.10 Jednokomorová cirkulácia
5. Akútne srdcové zlyhanie
5.1 Epidemiológia a etiológia
5.2 Patofyziológia a klinické príznaky
5.3 Fyzikálne vyšetrenie
5.4 Diagnostika
5.5 Liečba
6. Mechanická podpora cirkulácie
6.1 Krátkodobá mechanická podpora – ECMO
6.2 Strednodobé a dlhodobé mechanické podpory srdca
6.3 Kvalita života
7. Fontanovská cirkulácia
7.1. Respiračné komplikácie
7.2. Kardiálne komplikácie
7.3. Gastrointestinálne komplikácie
7.4. Hematologické komplikácie
7.5. Renálne komplikácie
8. Hypertenzná kríza
8.1 Terminológia a definície
8.2. Etiopatogenéza
8.3. Klinická prezentácia
8.4. Diagnostika
8.5. Liečba
8.6. Prognóza
9. Pľúcna hypertenzia
9.1 Definícia a klasifikácia
9.2 Klinické prejavy a diagnostika
9.3 Liečba
9.4 Kazuistiky
10. Pľúcna embólia
10.1 Patofyziológia
10.2 Klinické príznaky a diagnostika
10.3 Liečba a prognóza
11. Arytmie
11.1 Poruchy rytmu u detí na jednotkách intenzívnej starostlivosti
11.2 Extrasystólia
11.3 Supraventrikulárne tachykardie
11.4 Komorové tachykardie
11.5 Kompletná atrioventrikulárna blokáda
11.6 Farmakologická liečba porúch rytmu
11.7 Katetrizačná ablácia arytmogénneho substrátu
12. Náhla kardiálna smrť
12.1 Definícia
12.2 Incidencia
12.3 Etiológia
12.4 Patofyziológia
12.5 Symptomatológia a diferenciálna diagnostika
12.6 Prevencia a liečba
12.7 Špecifická liečba/prevencia NKS na základe primárneho ochorenia
12.8 Perspektíva
13. Transplantácia srdca
13.1 Indikácie a kontraindikácie
13.2 Vhodnosť srdca na transplantáciu
13.3 Starostlivosť o darcu orgánov
13.4 Alosenzitizácia u príjemcu
13.5. Komplikácie po transplantácii
14. Myokarditída
14.1 Etiopatogenéza
14.2 Klinický obraz
14.3 Diagnostika a liečba
15. Infekčná endokarditída
15.1. Incidencia a etiológia
15.2 Patogenéza a klinický obraz
15.3 Diagnostika a liečba
16. Perikardiálny výpotok, tamponáda srdca
16.1 Etiológia
16.2 Príznaky a diagnostické vyšetrenia
16.3 Liečba
17. Postihnutie srdca v súvislosti s pandémiou SARS-CoV2
17.1 Akútna infekcia COVID-19 u detí
17.2 Priebeh COVID-19 u detí so základným ochorením srdca
17.3 Multisystémový zápalový syndróm u detí asociovaný s COVID-19 (PIMS- TS)/Multisystémový inflamačný syndróm spôsobený koronavírusom (MIS-C)
17.4 Myokarditída a perikarditída v časovej súvislosti s očkovaním proti COVID-19 u detí a mladých dospelých
18. Tumory srdca
18.1 Charakteristika tumorov srdca
18.2 Kazuistiky
19. Respiračné poruchy u detí s vrodenou chybou srdca
20. Tracheomalácia a tracheálna stenóza
20.1 Tracheomalácia
20.2 Tracheálna stenóza
21. Hematologické komplikácie a antikoagulačná liečba
21.1 Trombotické komplikácie
21.2 Použitie antikoagulancií
21.3 Predávkovanie antikoagulanciami
21.4 Perioperačné prerušenie podávania antikoagulancií
21.5 Monitorovanie koaguláciev 21.6 Vplyvy mimotelového obehu na hemokoaguláciu
21.7 Hemokoagulačné poruchy a antikoagulácia počas ECMO
21.8 Hemokoagulačné poruchy a antikoagulácia počas dlhodobej komorovej podpory
22. Nutričné syndrómy a gastrointestinálne poruchy
22.1 Nutričné syndrómy u detí s ochorením srdca v intenzívnej starostlivosti
22.2 Nekrotizujúca enterokolitída
22.3 Perorálne kŕmenie, prehĺtanie a dysfágia
22.4 Zabezpečenie dlhodobého prístupu na kŕmenie
23. Poruchy lymfatickej cirkulácie
23.1 Zobrazovacie metódy lymfatického systému
23.2 Patofyziológia lymfatického systému
23.3 Poruchy lymfatického prietoku
23.4 Intervencie na lymfatickom systéme
24. Endokrinné poruchy
24.1 Pooperačná hyperglykémia
24.2 Adrenálna insuficiencia
24.3 Poruchy štítnej žľazy
25. Genetické faktory vrodených chýb srdca
25.1 Genetické syndrómy
25.2 Klinický význam
26. Vrodené chyby srdca a prematurita
26.1 Prejavy nezrelosti orgánových systémov
26.2 Liečebné možnosti prematúrnych novorodencov s VCHS
27. Vrodené chyby srdca a kongenitálna diafragmatická hernia
28. Kardiopulmonálna resuscitácia
28.1 Základná neodkladná resuscitácia
28.2 Rozšírená neodkladná resuscitácia
28.3 Stabilizácia po resuscitácii
28.4 Prítomnosť rodičov pri KPR
28.5 Ukončenie KPR
28.6 Zastavenie obehu na jednotke kardiointenzívnej starostlivosti
28.7 Tréning KPR pomocou simulácií
29. Farmakologické špecifiká kriticky chorých detí
30. Neinvazívna ventilácia a neštandardné typy ventilácie
30.1 Neinvazívna ventilácia
30.2 Ventilácia s uvoľňovaním tlaku v dýchacích cestách
30.3 Vysokofrekvenčná ventilácia
30.4 Neurálne regulovaná ventilačná podpora
31. Centrálne venózne vstupy
31.1 Rozdelenie centrálnych venóznych vstupov
31.2 Komplikácie
31.3 PICC a „off label“ PICC
31.4 Špecifiká CVAD u detí s VCHS
32. Monitorovanie hemodynamiky
33. Využití konceptu bazální stimulace podle prof. Fröhlicha v intenzivní starostlivosti
33.1 Princip bazální stimulace
33.2 Vliv bazální stimulace na psychiku hospitalizovaných dětí a jejich rodičů
33.3 Bazální stimulace jako cesta k navázání komunikace s dětmi v kritickém stavu
33.4 Využití bazální stimulace při podávání potravy
33.5 Uplatnění bazální stimulace v Dětském kardiocentru
34. Echokardiografické minimum
34.1 Indikácie ECHO vyšetrenia
34.2 Prístrojové vybavenie a základné princípy
34.3 Transezofagové echokardiografické vyšetrenie
34.4 Základné projekcie pri vyšetrovaní srdca
34.5 Typické echokardiografické nálezy
34.6 Zobrazenie centrálnych katétrov
35. Katetrizácia srdca u intenzívneho pacienta
35.1 Indikácie diagnostickej katetrizácie u intenzívneho pacienta
35.2 Indikácie intervenčnej katetrizácie u intenzívneho pacienta
35.3 Príprava intenzívneho pacienta na katetrizáciu
35.4 Jednotlivé intervenčné výkony
36. CT-angiografia srdca a veľkých ciev v pediatrickej intenzívnej kardiológii
36.1 Charakteristika CT-angiografie
36.2 Praktické využitie CTA
36.3 Príklady z klinickej praxe
37. Ultrasonografia pľúc v diagnostike respiračných komplikácií
37.1 Princípy vyšetrenia
37.2 Pľúcne ochorenia diagnostikovateľné ultrasonografiou
38. Psychosociálne aspekty starostlivosti o kriticky choré deti
38.1 Prístup orientovaný na rodinu
38.2 Potraumatická stresová porucha
38.3 Oznamovanie nepriaznivých správ
39. Syndróm po intenzívnej starostlivosti
40. Poruchy neuropsychického vývoja
40.1 Rizikové faktory
40.2 Neurobehaviorálny fenotyp dieťaťa s vrodenou chybou srdca
40.3 Možnosti ovplyvnenia neuropsychického výsledku
41. Zomieranie na oddeleniach pediatrickej intenzívnej medicíny
41.1 Spôsoby úmrtia na oddeleniach intenzívnej starostlivosti
41.2 Starostlivosť o rodičov detského pacienta
41.3 Uplatňovanie princípov paliatívnej medicíny
42. Dospelí pacienti s vrodenou chybou srdca
42.1 Perioperačné špecifiká
42.2 Anestéziologický manažment k nekardiochirurgickým výkonom
43. Tímová spolupráca na oddeleniach intenzívnej starostlivosti
43.1 Procesy tímovej spolupráce
43.2 Konflikty 43.3 Bezpečnosť pacienta 43.4 Rozvoj tímovej spolupráce v detskej kardiointenzívnej starostlivosti

Ukážkové strany