výber z článkov

Praktické lekárnictvo je recenzovaný postgraduálny časopis určený pre širokú farmaceutickú verejnosť. Zameriava sa najmä na aktuálne otázky prevencie a liečby chorôb, podané spôsobom prínosným pre lekárnickú prax. Nájdete v ňom aj informácie o liekových novinkách, aktuality pre farmaceutických laborantov, prehľady z fytoterapie, články z farmakológie a farmakoekonomiky, ako aj rady pre bežné fungovanie lekární či správy z najvýznamnejších odborných podujatí. Praktické lekárnictvo vychádza 4-krát ročne a je k dispozícii aj v elektronickej forme.

Predsedníčka redakčnej rady:

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Redakčná rada v SR:

PhDr. Marta Janegová
PharmDr. Marcel Jusko, PhD.
PharmDr. Lucia Masaryková, PhD.
RNDr. Mária Mušková, PhD.
RNDr. Roman Smieško
PharmDr. Peter Stanko
doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)

Redakčná rada v ČR:

doc. PharmDr. Martin Doležal Ph.D.
RNDr. Olga Hanzlíčková
PharmDr. Martina Lisá, Ph.D.
Mgr. Josef Malý
doc. MUDr. Jiří Nečas, CSc.
doc. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
PharmDr. Zbyněk Sklenář, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.
PharmDr. Marie Zajícová

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Mgr. Andrea Dúbravčíková

mob.: +421 910 956 370

tel.: +421 2 5413 1381

e-mail: dubravcikova@solen.sk

Marek Popaďák

mob.: +421 902 170 347
tel.: +421 2 5465 0647
e-mail: popadak@solen.sk

Ján Kopčok

e-mail: kopcok@solen.sk

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami vždy v elektronickej podobe, emailom na adresu dubravcikova@solen.sk, redakcia@solen.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky (nižšie v texte). Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku. Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

 • Úvodné slovo – príhovor k aktuálnym témam v profesijnej oblasti, max. 2 strany
 • Aktuálna farmakoterapia – liekové profily, farmaceutické skupiny, nežiaduce účinky, kazuistiky, postgraduálne vzdelávanie, interakcia, poradenstvo…max. 8 normostrán
  Práca by mala byť zameraná menej na diagnostiku (vítaná je obsiahla obrazová dokumentácia) a predovšetkým na liečbu. Zároveň žiadame o uvedenie voľne predajných liekov (OTC) či prehľadov jednotlivých využívaných liečivých látok a prípravkov (napr. formou tabuľky) vrátane odporúčaného dávkovania v indikácii.*
 • Klinická farmácia a toxikológia – práca farmaceutov pri posteli pacienta, dispenzačná činnosť, liekové záznamy pacientov... informácia z praxe (kazuistika, obrazová kazuistika, „ako to robím ja“) – vítaná je názorná obrazová dokumentácia, max. 8 normostrán
 • Farmaceutická technológia
 • Fytoterapia – prehľad fytoterapeutických prípravkov, max. 8 normostrán
 • Kazuistika v lekárenskej praxi – opis konkrétnych prípadov, max. 4 normostrany
 • Nové liečivá – predstavenie noviniek na farmaceutickom trhu, max. 6 normostrán
 • Profil lieku – predstavenie samostatného liečiva, max. 4 normostrany
 • Individuálna príprava liekov – príprava liekov v lekárňach, novinky z oblasti liekových foriem..., max. 6 normostrán
 • História lekárnictva
 • Lekárnictvo – teória lekárnictva
 • Zdravotnícke pomôcky
 • Z odborných podujatí – správy z odborných kongresov a sympózií, max. 4 normostrany
 • Informácie a komentáre – lieky a spoločnosť, psychológia predaja, prieskumy verejnej mienky, pohľady na kolegov v zahraničí, lekárnik kontra pacient, lekár, zdr. poisťovňa, farmaceutická firma, právne a legislatívne aspekty...
 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5.
 • Počet strán v závislosti od druhu príspevku.
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia, pri pôvodných prácach a kazuistikách dodržať požadované členenie opísané v náležitostiach rukopisu.
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
 • Zátvorky sú vždy guľaté ( ).
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe.
 • V texte, prosím, zreteľne vyznačte odkazy na všetky grafické znázornenia, tabuľky alebo grafy treba vytvoriť pomocou MS Word alebo MS Excel.
 • Pri písaní všetkých prác (prehľadových, pôvodných prác a kazuistík) prosíme, aby text zodpovedal všeobecným zákonitostiam spisovnej slovenčiny určeným pre odbornú publikáciu (napr. pri opise prípadu v kazuistike treba uvádzať celé vety s plnovýznamovými slovesami, nie heslovito a ako výpočet laboratórnych vyšetrení); Texty určené na recenziu musia byť spracované gramaticky a štylisticky správne.
 1. Názov práce – stručný max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 2. Meno hlavného autora, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, mená a pracoviská spoluautorov, u spoluautorov celé mená s titulmi a pracovisko
 3. Krátky výstižný súhrn predloženej práce v slovenskom jazyku a anglickom jazyku a najmenej 5 kľúčových slov v oboch jazykoch. Pre rubriky Pre farmaceutických laborantovZdravotnícke pomôcky nie je nutný anglický preklad.
 4. Text + tabuľky alebo grafy a obrázky, prosím, pošlite ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom spracovaní s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov, zreteľne vyznačte ich umiestnenie v texte)
 5. Spracovanie a zoznam citovanej literatúry: Bibliografické odkazy v texte uvádzať číslicou v guľatých zátvorkách a v poradí, v akom sú citované prvýkrát (nie abecedne). Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke. Do zoznamu referencií na konci textu uviesť autorov do počtu 3 autorov. Pri väčšom počte ako 3 autori treba uviesť prvých 3 autorov, za ktorými nasleduje skratka „et al“. Pri uvádzaní citovaných autorov vo vlastnom texte (napr. Culine et al. porovnali...) treba zjednotiť skratky et al. v celom texte aj v zozname literatúry. Zároveň za citovaným autorom napísať aj odkaz na zoznam literatúry (Culine et al. (15) porovnali...). Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov). Úprava bibliografických odkazov sa prispôsobuje formátu citácií v databázach MEDLINE/PUBMED.
  Redakcia odporúča, aby sa citovali aj slovenské a české práce, ktoré sa zaoberajú danou problematikou.
 6. Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise
 7. Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku
 8. Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu alebo v pôvodnej latinskej podobe. Používať slovenské alebo latinské generické názvy liekov, nie české alebo anglické.
 9. Portrétová fotografia hlavného autora

Pre časopis
1. Hohenegger M. Drug induced rhabdomyolysis. Curr Oppin Pharmacol. 2012;12(3):335-339.

Pre monografiu
1. Widimský J, Malý J, et al. Akutní plicní embolie a žilní trombóza. Praha, Czech republic: Triton; 2005:381.

Pre kapitolu v knihe, resp. príspevku v zborníku
1. Hašek T. Dysfunkcia dolných močových ciest. In: Dvoráčik J, et al. Urologie. Bratislava: ISV; 1998:1307-1333.

Pre článok v elektronickej podobe
1. U.S Food and Drug Administration. Statin Drug Safety, Communication [online]. Available from www: <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/Safety Informatio/Safety Alert)

 • Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora, prípadne autora, ktorého kontakt bude uvedený vo vizitke na konci článku).
 • Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
 • Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu) a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku.
 • Vyhlásenie o potenciálnom konflikte záujmov autora.

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.