Všeobecné obchodné podmienky

Úvod

Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového nákupu v e-shope Solen.sk (ďalej len "podmienky") upravujú práva a povinnosti z obchodných záväzkových vzťahov, ktoré vznikajú uzatvorením kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom e-shopu, spoločnosťou Solen s.r.o., Ambrova 5, 83101 Bratislava IČO: 35 865 211, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel S.r.o, vložka číslo: 29589/B (ďalej aj ako „predávajúci“) a zákazníkmi (ďalej aj ako „kupujúci“), prostredníctvom internetového obchodu www.solen.sk/e-shop (ďalej len "obchod").

1. Registrácia zákazníka

1.1. Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, staršia ako 16 rokov, alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem o nákup tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.solen.sk/e-shop 

1.2. Podmienkou nákupu v e-shope Solen.sk je registrácia zákazníka. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo vyplniť registračný formulár a zvoliť si prístupové heslo. Po odoslaní registračného formulára predávajúci spracúva údaje zákazníka pre účely vybavenia a doručenia jeho objednávky a pre účely vedenia účtovníctva a fakturácie. Údaje uvedené v registračnom formulári a ďalšie nastavenia môže zákazník v prípade potreby zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení sa do obchodu.

2. Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

2.1. Zákazník odklikom príslušného políčka vytvorí objednávku vložením vybraného tovaru (tlačového titulu) do košíka a záväzným potvrdením objednávky tovaru. V nasledujúcom kroku sa mu zobrazí informácia o vyžadovanej platbe za tovar. Po spracovaní objednávky predávajúci doručí zákazníkovi na e-mailovú adresu zákazníka potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia).

2.2. Doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie.  Každá objednávka zákazníka sa automaticky uloží v zákazníckom účte, do ktorého má zákazník prístup.

3. Ceny a platobné podmienky

3.1. Ceny tovarov a služieb sú uvádzané ako konečné. Súčasťou uvádzanej ceny je DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom SR. Pokiaľ v čase medzi potvrdením objednávky a dodaním tovaru došlo k zmene ceny, platí cena dojednaná v záväznej objednávke. Ceny služieb poštovného nie sú v cene tovaru zahrnuté. Informácia o zľave z ceny za jednotlivý tovar a doba, počas ktorej zľava platí, bude uvádzaná v detailoch titulu.

3.2. Zákazník si môže pri úhrade ceny tovaru zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsob platby: a) Platba v hotovosti pri doručení na dobierku alebo osobnom odbere– platba doručovateľovi pri prevzatí tovaru b) Bankový prevod na účet uvedený v platobných údajoch k objednávke alebo vo vystavenej predfaktúre

3.3 Poštovné a iné poplatky K uvádzaným cenám neperiodických titulov tovaru sa pripočíta poštovné podľa spôsobu a adresy dodania. Výška poplatkov za poštovné je stanovená cenníkom Slovenskej pošty, a.s. prípadne cenníkom zmluvného kuriéra. Predávajúci neúčtuje zabalenie tovaru. Uvádzané poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci SR. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe želania zákazníka, môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Pri objednaní periodických titulov je poštovné a balné zahrnuté v cene predplatného.

4. Lehoty dodania tovaru

4.1 Predávajúci dodá zákazníkovi objednaný neperiodický tovar bez zbytočného odkladu od potvrdenia objednávky, s prihliadnutím na prevádzkové možností predávajúceho a jeho zmluvného doručovateľa, spravidla 3 až 14 dní od potvrdenia objednávky.

4.2 Predávajúci je oprávnený primerane predĺžiť dodaciu lehotu v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v tomto alebo v inom dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomí zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa predávajúcemu nepodarí dodať tovar ani v dodatočnej lehote, má zákazník právo od zmluvy odstúpiť. Ak bola už vykonaná úhrada kúpnej ceny alebo jej časti, vráti predávajúci celú uhradenú sumu zákazníkovi do 14 dní na bankový účet určený zákazníkom.

4.3 Jednotlivé čísla periodických titulov sú dodávané podľa harmonogramov ich vychádzania.

5. Miesto a spôsob dodania tovaru

5.1. Predávajúci si splní záväzok dodať tovar: a) odovzdaním tovaru zákazníkovi alebo osobe oprávnenej prevziať tovar za zákazníka, ak si zákazník zvolil osobný odber tovaru. b) odovzdaním tovaru prvému prepravcovi na prepravu k zákazníkovi. Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravcu Slovenská pošta alebo „Kuriérska spoločnosť“ formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky

5.2. Zákazník je povinný prevziať tovar v mieste a čase dohodnutom s doručovateľom osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom dostane zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

5.3. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste alebo ak odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar bez oznámenia dôvodu neprevzal a tovar sa vráti predávajúcemu, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Zároveň je predávajúci oprávnený žiadať od zákazníka náhradu nákladov poštovného vynaloženého na vrátenie tovaru. Ak zákazník z vážneho dôvodu nemohol zásielku v dohodnutom čase/mieste prevziať, je oprávnený požiadať o opakované doručenie tovaru . 5.4. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie s dodaním tovaru , ku ktorému došlo v dôsledku zavinenia doručovateľa, z dôvodov na strane zákazníka ( napr. nesprávnym uvedením adresy na doručenie) alebo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť predávajúceho.

5.5. Zákazník nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru. 5.6. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný zásielku prezrieť, aby zistil či na tovare nie sú zjavné vady – napr. či prípadné poškodenie obalu zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) nespôsobilo vady tovaru, či množstvo a druh tovaru zodpovedá objednávke a pod. V prípade viditeľného poškodenia alebo inej zjavnej vady zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať a uplatniť reklamáciu.

6. Zodpovednosť za vady a záruka za tovar

6.1. Zodpovednosť za vady tovaru zo vzťahu medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

6.2. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za:

  • dodanie tovaru bez vád, v množstve a kvalite podľa záväznej objednávky,
  • dodanie tovaru v cene uvedenej v záväznej objednávke,
  • doručenie daňového dokladu (faktúra)

6.3. Za poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér) pri preprave tovaru zodpovedá prepravca, ak nepreukáže, že ku škode mohlo dôjsť aj inak. Predávajúci odporúča, aby zákazník viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.), neprevzal.

6.4. V prípade zistenia odstrániteľnej vady má zákazník právo, aby bola vada bezodplatne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.5. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za rovnaký tovar bez vád.

6.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni užívaniu tovaru, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

6.7. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu.

6.8. Ak má zákazník právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na zákazníkovi ktoré z týchto práv si uplatní. Ak si jedno z uvedených práv zvolí, nemôže už túto voľbu jednostranne meniť.

7. Reklamácia vád tovaru

7.1. Zákazník môže reklamáciu vád tovaru uplatniť písomne vyplnením reklamačného formulára, ktorý môže predávajúcemu doručiť na e-mailovú adresu: predplatne@solen.sk alebo osobne na adrese sídla predávajúceho: . Solen s.r.o., Ambrova 5, 83101 Bratislava

7.2. Ak je pre vybavenie reklamácie nevyhnutné reklamovanú vadu tovaru posúdiť prehliadkou tovaru, je zákazník povinný odovzdať/odoslať tovar predávajúcemu, príp. odovzdať aj doklad o kúpe reklamovaného tovaru (záručný list), vyplniť údaje a popísať dôvod reklamácie v reklamačnom formulári. V reklamačnom formulári je nutné popísať dostatočne určito reklamované skutočnosti. Zároveň je potrebné uviesť, aké nároky zo zodpovednosti za vady si zákazník do predávajúceho uplatňuje.

7.3. Reklamovaný tovar odosiela zákazník predávajúcemu na vlastné náklady.

7.4. O prijatí reklamácie je predávajúci povinný vydať zákazníkovi písomné potvrdenie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť zákazníkovi doručené na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú zákazníkom v reklamačnom formulári.

7.5. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.6. O spôsobe vybavenia reklamácie je predávajúci oprávnený informovať zákazníka e-mailom alebo listovou zásielkou odoslanou na poštovú adresu uvedenú zákazníkom v reklamačnom formulári.

7.7. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať zákazníkovi písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Potvrdenie môže byť odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

7.8. Pri vybavovaní reklamácie postupuje predávajúci v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

8. Spracovanie a ochrana osobných údajov

8.1. Predávajúci spracúva osobné údaje zákazníkov na účel uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy. Predávajúci spracúva tieto kategórie osobných údajov: identifikačné a kontaktné údaje zákazníka: meno, priezvisko zákazníka, adresa, emailová adresa, požadovaný čas doručenia jedla, telefonický kontakt na zákazníka, poznámka k objednávke.

8.2. Predávajúci je oprávnená spracúvať všetky osobné údaje zákazníka na niektorom z právnych základov pre ich spracúvanie v zmysle článku 6 Nariadenia EÚ.

8.3. Účelom spracúvania osobných údajov je naplnenie zmyslu a účelu zmluvy:

a) uzatvorenie a planenie kúpnej zmluvy so zákazníkom
b) komunikácia so zákazníkom v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy
c) spolupráce pri vybavovaní reklamácii zákazníkov
d) uplatňovania ďalších nárokov zmluvných strán na základe zmluvy

8.4. Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu ich spracúvania.

8.5. Predávajúci po ukončení zmluvy alebo iného právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, pri ktorom dochádza k spracovaniu osobných údajov pristúpi k likvidácii osobných údajov, vrátane kópii, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov alebo ak predávajúci nemá samostatný právny základ pre ďalšie spracovanie.

8.6. Bližšie informácie týkajúce sa osobných údajov, ich spracovávania a ochrany nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

8.7. Predávajúci zároveň informuje zákazníka, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je spoločnosť Solen, s.r.o.. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e-mailov alebo SMS správ môže zákazník kedykoľvek oznámiť spoločnosti Solen, s.r.o. zaslaním e-mailu na adresu: solen@solen.sk alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1. Právny vzťah medzi predávajúcim a zákazníkom sa riadi kúpnou zmluvou a týmito VOP. Ak zmluva obsahuje dojednania, ktoré sú v rozpore s niektorým ustanovením týchto VOP, majú prednosť dojednania uvedené v zmluve.

9.2. Vzťahy neupravené týmito VOP alebo zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

9.3. Ak niektoré ustanovenia zmluvy a/alebo VOP nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a/alebo VOP. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení Zmluvy a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. Obdobne budú Zmluvné strany postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy a/alebo VOP nie je vykonateľné.

9.4. Spory vzniknuté v súvislosti so zmluvou budú strany prednostne riešiť rokovaním s cieľom uzatvoriť dohodu. Ak nedôjde k dohode, sporné nároky bude prejednávať príslušný súd určený podľa procesných pravidiel platných v SR. Zmluvné strany týmto súhlasne vyhlasujú, že aplikácia akýchkoľvek kolíznych právnych noriem v zmysle dvojstranných a/alebo viacstranných medzinárodných zmlúv a/alebo dohôd, ktorými je SR viazaná, je vylúčená.

9.5. Spoločnosť Solen, s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.solen.sk. Právne vzťahy z kúpnej zmluvy sa spravujú znením VOP účinným v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

9.6. Platnosť a účinnosť zmeny VOP/ nových VOP nastáva dňom ich zverejnenia na www.solen.sk ak nie je uvedené, že nadobúdajú účinnosť neskorším dňom.

9.7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2020.