Podmienky odstúpenia od zmluvy a vrátenie tovaru

Úvod

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke.

Adresa pre zasielanie písomných odstúpení od zmluvy:

Solen s.r.o., Ambrova 5, 83101 Bratislava

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť kompletný a nepoškodený tovar, podľa možnosti v pôvodnom obale, na adresu: Solen s.r.o., Ambrova 5, 83101 Bratislava , a to osobne na náklady zákazníka alebo formou poštovej zásielky (nie na dobierku!). K tovaru zákazník priloží kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení tovaru.

Ak predávajúci po vrátení tovaru zistí poškodenie alebo inú vadu tovaru, zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nevhodného zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania nevyhnutného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak bol tovar predávajúcemu riadne vrátený (nebol poškodený), predávajúci vráti zákazníkovi kúpnu cenu vrátane nákladov v sume bežného doručenia najneskôr do 30 dní od vrátenia tovaru na účet oznámený zákazníkom, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude zákazníkovi tovar vrátený na náklady zákazníka.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti : Solen, s.r.o., Ambrova 5, 831 01 Bratislava, IČO: 35 865 211, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: S.r.o, vložka číslo: 29589/B, Korešpondenčná adresa Ambrova 5, 831 01 Bratislava Telefón: +421 2 54650648, predplatne@solen.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :

Dátum objednania/dátum prijatia:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum: