Obalka

Slovenská chirurgia

Slovenská chirurgia

4e/2023

rozbaliť obsah minimalizovať obsah

Slovenská chirurgia


2024
2023 1 2 3 4e
2022 1 2 3 4
2021 1 2 3 - 4
2020 1-2 3 4
2019 1 2 3 4
2018 1 2 3-4
2017 1 2-3 4
2016 1-2 3-4
2015 1 2 3 4
2014 1 2 3 4
2013 1 2 3 4
2012 1 2 3 4
2011
2010 1-2 3-4 5-6
2009 1 2 3-4 5-6
2008 1 2 3 4
2007 1 2 3 4 5 6
2006 1 2 3 4 5 6
2005 1 2 3 4
2004 1
2003
výber z článkov
informácie o časopise

Časopis Slovenská chirurgia je odborným periodikom Slovenskej chirurgickej spoločnosti, ktorá je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Časopis začal vychádzať v roku 2004. Do roku 2023 vychádzal v tlačenej aj elektronickej podobe, od roku 2024 je prístupný len elektronicky.

Časopis prináša aktuálne prehľadové a prakticky orientované poznatky o patofyziológii, diagnostike a liečbe ochorení vyžadujúcich chirurgickú intervenciu. Zároveň ponúka príspevky z praxe vo forme pôvodných prác, kazuistík, štúdií či prostredníctvom informácií z pracovísk. Obsah časopisu dopĺňajú medziodborové články, experimentálne práce, skrátené prehľady najzaujímavejších publikácií zo svetovej odbornej literatúry, informácie a správy z odborných podujatí, recenzie zaujímavých kníh na našom trhu a podobne.

Časopis Slovenská chirurgia od roku 2024 vychádza len elektronicky.

Elektronická verzia časopisu bude sprístupnená pre členov SCHS, ktorí majú na webe solen.sk vytvorený používateľský účet. Používateľský účet je potrebné si vytvoriť bezplatnou registráciou na webovej stránke solen.sk. Členovia SCHS nájdu kompletný archív časopisu nielen na našej stránke, ale aj na stránke Slovenskej chirurgickej spoločnosti.

Ostatným čitateľom (nečlenovia SCHS) bude časopis sprístupnený k používateľskému účtu na základe objednávky predplatného na solen.sk. Články z aktuálneho roku vydania sú dostupné len pre predplatiteľov časopisu. Staršie články sú dostupné pre všetkých čitateľov registrovaných na webovej stránke solen.sk zadarmo.

Predseda redakčnej rady:

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Šéfredaktor:

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Redakčná rada:

MUDr. Marián Bakoš, PhD., MHA
MUDr. Jaroslav Barla
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA
prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.
MUDr. Edward Huľo, PhD., MPH
MUDr. Štefan Kvak
doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.
MUDr. Dušan Podmanický
MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Čestní členovia redakčnej rady:

prof. MUDr. Juraj Bober, CSc.
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
prof. MUDr. Juraj Olejník, PhD., MPH

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Mgr. Andrea Dúbravčíková

mob. phone no.: +421 910 956 370

phone: +421 2 5413 1381

e-mail: dubravcikova@solen.sk

Mag. Helena Machánková

mob.phone no.: +421 910 902 599
phone: +421 2 5465 0647
e-mail: machankova@solen.sk

Ján Kopčok

e-mail: kopcok@solen.sk

pokyny pre autorov

Príspevky je potrebné dodať s predpísanými náležitosťami vždy v elektronickej podobe, emailom na adresu dubravcikova@solen.sk, redakcia@solen.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky (nižšie v texte). Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálna prekážka na publikovanie článku. Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Prehľadové články – maximálny rozsah je 9 normostrán textu. Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Vyhnúť sa všeobecným a teoretickým informáciám. K textu je možné priložiť obrázky (grafy, tabuľky – max. počet 6). V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok, prosím, píšte s dôrazom na jeho praktické využitie chirurgmi a špecialistami z iných oborov zaujímajúcich sa o chirurgiu.

Pôvodné práce – max. 6 normostrán. Štúdie, konkrétne liečebné postupy, vlastné pozorovania. Členenie: cieľ, materiál a metodika, výsledky, diskusia, záver.

Kazuistiky – max. 4 normostrany. Členenie: súhrn (abstrakt), úvod, vlastný prípad, diskusia, záver.

Medziodborové konzílium – max. 6 normostrán. Interdisciplinárna medziodborová diskusia, pohľad na určitú diagnózu alebo terapeutický postup od odborníkov rôznych odborov, zásady a otázky ich spolupráce.

Informácie/Komentáre – Reakcie na prehľadové články, zaujímavé a prínosné informácie zo zahraničnej tlače publikované v súlade s EBM, informácie o odborných akciách, recenzie, správy z konferencií a iné.

 • Články prechádzajú odborným recenzným posudzovaním a jazykovou korektúrou.
 • Články ani recenzie nie sú honorované.
 • Články sú poskytované na nahliadnutie inzertným partnerom.

Príspevky je potrebné dodať  s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe, emailom na adresu redakcie: dubravcikova@solen.sk alebo redakcia@solen.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe. Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Redakcia si vyhradzuje právo na vlastný manažment zaraďovania nevyžiadaných rukopisov, ktoré prešli recenzným konaním. Vzhľadom na praktické zameranie časopisov vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v klinickej praxi.

Autor aj spoluautori sú povinní oboznámiť sa s pravidlami publikačnej etiky, ktoré sú v plnom znení prístupné na internetovej stránke časopisu. Pri odovzdávaní článku na publikovanie je hlavný autor povinný poslať redakcii písomné vyhlásenie, že celý autorský kolektív je uzrozumený s pravidlami publikačnej etiky a že nie je reálnej prekážky na publikovanie článku.

Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

 • Názov práce v slovenskom a anglickom jazyku – stručný max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku
 • Meno hlavného autora s titulmi, názov a kompletná adresa pracoviska
 • Emailový a telefonický kontakt na hlavného autora 
 • Mená spoluautorov s titulmi a ich pracoviská
 • Krátky výstižný súhrn predloženej práce v SLOVENSKOM aj ANGLICKOM JAZYKU + približne 5 kľúčových slov v oboch jazykoch.

V pôvodných prácach je nutné súhrn rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Materiál a metódy alebo Súbor pacientov a metódy, Výsledky, Záver.

Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Materials and methods alebo Patients and methods; Results; Conclusion

V kazuistikách je nutné súhrn rozdeliť do nasledovných častí: Cieľ/Úvod, Prípad, Záver. Anglický súhrn (summary) sa člení a prispôsobuje charakteru článku rovnako ako v slovenskom jazyku: Purpose; Case; Conclusion.

 • Text  + tabuľky alebo grafy a obrázky posielať ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov so zreteľne vyznačeným umiestnením v texte)
 • Zoznam citovanej literatúry, maximálne 20 citácií, uvádzaných a číslovaných v texte chronologicky.
  Na publikovanie budú prednostne zaradené práce, ktoré citujú a odkazujú na články uverejnené v časopise Slovenská chirurgia.

Bibliografické odkazy v texte uvádzať číslicou v guľatých zátvorkách a v poradí, v akom sú citované prvýkrát (nie abecedne). Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke. Do zoznamu referencií na konci textu uviesť autorov do počtu 3 autorov. Pri väčšom počte ako 3 autori treba uviesť prvých 3 autorov, za ktorými nasleduje skratka „et al“.

Pri uvádzaní citovaných autorov vo vlastnom texte (napr. Culine et al. porovnali...) treba zjednotiť skratky et al. v celom texte aj v zozname literatúry. Zároveň za citovaným autorom napísať aj odkaz na zoznam literatúry (Culine et al. (15) porovnali...)

Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov).

Úprava bibliografických odkazov sa prispôsobuje formátu citácií v databázach MEDLINE/PUBMED.

Príklad na citovanie monografie 1. Prochotský A. Karcinóm hrubého čreva a konečníka. Bratislava, Slovakia: Litera Medica; 2006. 2. DeVita VT Jr, Lawrence TS, Rosenberg SA, et al. CANCER. Principles & Practice of Oncology. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2011.

Príklad na citovanie kapitoly knihy, resp. príspevku v zborníku 1. Nenutil R. Standardizace histopatologické diagnostiky kolorektálního karcinomu. In: Vyzula R, Žaloudík J, eds. Rakovina tlustého střeva a konečníku. Praha, Czech Republic: Maxdorf; 2007:96-102. 2. Enzinger FM, Weiss SW. Ischemic fasciitis (Atypical decubital fibroplasia). In: Sharon WW, John RG, eds. Soft Tissue Tumors. 4th ed. St. Louis, MO: Mosby; 2001:276-278.

Príklad na citovanie článku v časopise 1. Huťan M, Koudelka P, Bartko CH, et al. Nové odporúčania antibiotickej liečby infekcií diabetickej nohy. Slov. chir. 2012;9(3):88-91. 2. Jakimowicz J, Fingerhut A. Simulation in surgery. Br J Surg. 2009;96(6):563-564.

Príklad citácie elektronického článku 1. Wong KP, Lang BH. The role of prophylactic central neck dissection in differentiaded thyroid carcinoma: Issues and controversies [online]. J Oncol. 2011. http://www.hindawi.com/journals/jo/2011/127929/. Accessed June 18, 2011. Podrobnejšie pokyny na tvorbu citácií a bibliografických odkazov nájdete na: www.slovenskachirurgia.sk

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5.
 • Počet strán v závislosti od druhu príspevku.
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia, pri pôvodných prácach a kazuistikách dodržať požadované členenie opísané v náležitostiach rukopisu.
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené.
 • Zátvorky sú vždy guľaté ( ).
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe.
 • V texte, prosím, zreteľne vyznačte odkazy na všetky grafické znázornenia, tabuľky alebo grafy treba vytvoriť pomocou MS Word alebo MS Excel.
 • Pri písaní všetkých prác (prehľadových, pôvodných prác a kazuistík) prosíme, aby text zodpovedal všeobecným zákonitostiam spisovnej slovenčiny určeným pre odbornú publikáciu (napr. pri opise prípadu v kazuistike treba uvádzať celé vety s plnovýznamovými slovesami, nie heslovito a ako výpočet laboratórnych vyšetrení); Texty určené na recenziu musia byť spracované gramaticky a štylisticky správne.
 • Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora, prípadne autora, ktorého kontakt bude uvedený vo vizitke na konci článku).
 • Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise.
 • Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu) a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku.
 • Vyhlásenie o potenciálnom konflikte záujmov autora.

Príspevky posielajte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:

dubravcikova@solen.sk alebo redakcia@solen.sk.

Telefonický kontakt na redaktorku časopisu: Mgr. Andrea Dúbravčíková: +421 2 5413 1381 alebo +421 910 956 370.

Celé Pokyny pre autorov časopisu Slovenská chirurgia si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF:

publikačná etika

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.