Stiahnite si Acrobat Reader   

pokyny autorom pre písanie príspevkov do časopisu

Neurológia pre prax

Rubriky:

1. Prehľadové články

Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení.

Maximálny rozsah je 8 strán (vrátane obrázkov, grafov, tabuliek a literatúry) (veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, riadkovanie 1,5) s najviac šiestimi obrázkami (grafmi). Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie neurológmi.

2. Informácie z praxe (kazuistika, pôvodné práce)

Maximálny rozsah: kazuistika - 7 strán (vrátane obrázkov, grafov, tabuliek a literatúry), pôvodné práce – 8 strán (veľkosť písma 12, písmo Times New Roman, riadkovanie 1,5).

3. Videokazuistika

Text v časopise + dobrovoľný videozáznam na internetových stránkach. Maximálny rozsah strán (vrátane obrázkov, grafov, tabuliek a literatúry), (veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, riadkovanie 1,5).

Maximálna dĺžka segmentu 90 s, maximum 3 segmenty.

Videozáznam zasielajte v maximálnom rozlíšení, originálne neupravené dáta, a pokiaľ je treba strihať, tak strihať s minimom prekódovania.

Autor musí zaistiť informovaný súhlas pacienta.

4. Z pomedzia neurológie

Práce písané špecialistami z iných odborov zaujímajúcich sa o neurológiu.

5. Referáty z literatúry

·         Publikujeme v zahraničí

Česky či slovensky písaný abstrakt z vedeckej práce uverejnenej v cudzine, ktorá nemá viac ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana (veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, riadkovanie 1,5).

·         Zo zahraničnej tlače

Zaujímavosti zo zahraničnej tlače, novinky v oblasti diagnostiky, terapie a iné odborné  informácie v maximálnom rozsahu 2 strán.

6. Komentáre

Reakcie na prehľadové články, informácie o odborných akciách, nové knihy, recenzie, správy z konferencií, pozvánky, historické glosy a iné.

spracovanie rukopisu:

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov a pošlite e-mailom na  adresu: doubkova@solen.sk

-         píšte plynulo, na celú šírku, neupravujte text do stĺpcov (len v tabuľkách)

-         klávesu ENTER používajte výnimočne

-         rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmena l, O

-         zátvorky sú vždy guľaté (  )

-        používajte progresívny pravopis (Slovník slovenského jazyka – posledné vydanie).

Všetky použité skratky vždy vysvetlite hneď v úvode práce, pod súhrnom a kľúčovými slovami. V texte ich vždy vysvetlite hneď po prvom použití.

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU:

  1. Výstižný názov práce (v slovenskom/českom a anglickom jazyku), mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov a pracoviska autorov. Adresa hlavného autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy, portrétová fotografia hlavného autora (150 dpi). Súčasťou článku je zverejnenie kontaktov na hlavného autora.
  2. Súhrn v slovenskom (českom) a anglickom jazyku. Stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (pri prehľadových článkoch, pôvodných prácach a informáciách z praxe).
  3. Kľúčové slová v slovenskom (českom) a anglickom jazyku v rozsahu 3 – 6 slov (pri prehľadových článkoch, pôvodných prácach a informáciách z praxe).
  4. Vysvetlenie použitých skratiek.
  5. Vlastný text. Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite samostatne taktiež ich originálne súbory. Minimálne rozlíšenie zasielaných obrázkov je 300 dpi. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Všetky predlohy označte číslom, pod ktorým sú zmienené v texte. V prípade obrazovej dokumentácie uverejnenej inde je potrebné uviesť pôvodný zdroj.
  6. Zoznam literatúry. Citácie sú očíslované, odkazy v texte uvádzajte podľa formátu meno a rok v guľatých zátvorkách napr. (Rektor 2006), (Rektor a Kuba 2006). Uveďte maximálne 25 citácií, vypíšte všetkých autorov. Zoznam literatúry za článkom usporiadajte, prosím, abecedne.

           Príklady literatúry:

 1. Hanuš T. Dysfunkce dolních močových cest. In: Dvořáček J a kol. Urologie. ISV Praha 1998: 1307–1333.

 2. Hovorka J. Základní principy protizáchvatové léčby. Čes Slov Neurol Neurochir 1997;Suppl 12/98:1–6.

 3. Kolář J, Zídková H. Nárys kostní radiodiagnostiky. Praha: Avicenum 1986. 419 s.

 4. Švestka J. Nová (atypická) antipsychotika 2. generace. Remedia 1999;9:366–385.

 
          Informácie o elektronických dokumentoch, odkaz na elektronickú monografiu:

Olson, Nancy (ed.) Cataloging Internet resource: A Manual and Practical Guid [on line], 2nd ed. Dublin:   OCLC, cl997 [cit. 2003-04-09]. Dostupný z WWW: http://www.oclc.org/oclc/man925cat/toc.htm. ISBN 1-556553-236-9.  

          citovanie online dokumentu (neznámy autor):

Dlouhodobý záměr Univerzity Karlovy v Praze [online]. 1999-09-09 [cit. 2001-11-201]. Dostupný na  WWW: <http//certik.ruk.cuni.cz/asuk/dlouhodoby/zamer.htm]/> 

           elektronické seriálové publikácie, odkaz na časopis v elektronickej podobe:

JEP : The Journal of Electronic Publishing [online]. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press, 1995- [cit. 2003- 04-02]. 12x ročne. Dostupný tiež z WWW:<http.//www.pres.umich.edu/jep)index.html. ISSN 1080-2711.

           odkaz na webovú verziu tlačeného časopisu:

Forum: časopis Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1995-. 1x za 14 dní. Dostupný tiež na WWW:<http://enlil.ff.cuni.cz/.

Autor (alebo korešpondujúci autor) v priloženom liste potvrdí (zašle ho do redakcie), že práca doposiaľ nebola, nie je a v období recenzného konania nebude  ponúknutá na publikáciu inému periodiku a že nejde o duplikát práce, ktorá už bola zverejnená!
Pri prijatí práce na pu
blikáciu získava copyright na text vydavateľstvo Solen.   


Každý zverejnený článok prechádza dvojitou recenziou dvoch nezávislých  recenzentov. Recenzie sú recenzentom navzájom preposielané. Po recenznom konaní ešte prebieha korektúra rukopisu zo strany redakčnej rady. Konečné rozhodnutie robí redakčná rada. Hlavný autor bude o prijatí či odmietnutí práce   informovaný.  

Redakcia si vyhradzuje právo prevádzať drobné štylistické úpravy rukopisu. Pred definitívnym odoslaním práce do tlače obdrží autor prácu ešte na autorskú  korektúru.

Ako autori príspevku môžu byť uvedení iba tí, ktorí sa na práci skutočne podieľali!  

Vzhľadom na praktické zameranie časopisov Vás prosíme, aby bol príspevok  napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi.         

Príspevky posielajte na e-mailovú adresu: malova@solen.sk

SOLEN, s.r.o., Michaela Malová, Ambrova 5, 831 01 Bratislava, mobil: 0903 463 286, fax: 02/54 65 13 84

 

 

created by © zooom.sk s.r.o.