Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Juraj Koutun, PhD.
Úvodné slovo
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Blanka Kalnášová
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
„Nové“ orálne antikoagulanciá (NOAC) – stručný perioperačný manažment
POSTGRADUÁLNA TÉMA
MUDr. Katarína Galková, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra a Katedra klinických disciplín UKF, Nitra
Laktát – marker metabolického stresu pacientov s kritickým ochorením
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Boris Bilý
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. František Sabol, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
doc. MUDr. Pavol Török, CSc.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Panayiotis Artemiou, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Adrián Kolesár, PhD.
Klinika srdcovej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Peter Čandík, PhD.
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
MUDr. Viktória Kováčová
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UPJŠ a VÚSCH, a. s., Košice
Dexmedetomidin v prevencii pooperačného delíria u kardiochirurgických pacientov
Delírium po kardiochirurgických operačných výkonoch je závažnou komplikáciou. Dexmedetomidin je vysokoselektívny, krátko účinkujúci, intravenózne aplikovateľný alfa-2-agonista, ktorý pôsobí protektívne na viaceré orgány vrátane srdca, mozgu, obličiek a pľúc. Predpokladá sa, že perioperačná aplikácia dexmedetomidinu by mala znížiť výskyt pooperačného delíria u kardiochirurgických pacientov. Táto práca predstavuje prospektívnu klinickú observačnú štúdiu. Klinická štúdia bola realizovaná v rámci pracoviska so zameraním na poskytovanie terciárnej úrovne zdravotnej starostlivosti v období od októbra 2013 do februára 2014. Štúdia pozostáva z dvoch konsekutívnych súborov, pričom do každého zo súborov bolo zaradených 250 po sebe nasledujúcich pacientov. Prvá skupina predstavuje kontrolnú skupinu a druhá skupinu s dexmedetomidinom. V druhej skupine bol pacientom perioperačne podávaný dexmedetomidin za účelom sedácie. Hlavným cieľom klinickej štúdie bolo sledovať výskyt delíria a identifikovať prediktory delíria, ako aj navzájom porovnať obe skupiny na základe incidencie delíria. Výskyt pooperačného delíria bol 5,2 % v skupine pacientov s perioperačne podaným dexmedetomidinom v porovnaní s 20,8 % incidenciou v kontrolnej skupine (p = 0,001). Prediktory pooperačného delíria v skupine s dexmedetomidinom predstavovali vek (p = 0,001) a vyššia hodnota EuroSCORE II (p = 0,035), dĺžka trvania mimotelového obehu (p = 0,018), dávka sufentanilu > 0,15 mg (p = 0,014) a kombinované operačné výkony s intervenciou na úrovni srdcových chlopní (p = 0,036). Realizácia multivariate analýzy so vzájomným porovnaním oboch skupín preukázala, že hlavné prediktory pooperačného delíria predstavujú vek (p = 0,001), hodnota EuroSCORE II (p = 0,001), dĺžka trvania mimotelového obehu (p = 0,001), dĺžka naloženia aortálnej svorky (p = 0,004), dávka sufentanilu (p = 0,010) a CABG (p = 0,015). Perioperačná sedácia dexmedetomidinom významne znižuje výskyt pooperačného delíria u pacientov po kardiochirurgických výkonoch. Perioperačná sedácia dexmedetomidinom by mala byť zvážená u každého pacienta plánovaného na kardiochirurgický operačný výkon.
Kľúčové slová: dexmedetomidin, prevencia, pooperačné delírium, kardiochirurgia.

Dexmedetomidine in the prevention of postoperative delirium in cardiac surgery patients
Post cardiac surgery delirium is a severe complication. Dexmedetomidine is a highly selective shorter acting intravenous alpha-2-agonist and has a protective effect on specific organs including the heart, brain, kidney and lungs. It was hypothesized that perioperative administration of dexmedetomidine would decrease the incidence of the postoperative delirium in cardiac surgery patients. This paper represents a prospective clinical observational study. It is single center study realized in a tertiary level of care facility from October 2013 to February 2014. Two consecutive groups of 250 consecutive patients took part in the study. The first was the control group and the second was the dexmedetomidine group. In second group, the patients received perioperative dexmedetomidine sedation. Main outcome of the measures was to observe the incidence of delirium and to identify any predictors of delirium and to compare the two groups based on the delirium incidence. The incidence of the delirium was 5.2 % in the dexmedetomidine group versus 20.8 % in control group (p = 0.001). Predictors of delirium in dexmedetomidine group were age (p = 0.001), higher EuroSCORE II value (p = 0.035), longer CPB time (p = 0.018), sufentanil dose > 0.15 mg (p = 0.014) and valve combined operations (p = 0.036). In multivariate analysis only age (p = 0.001) was predictor. Comparing the groups together predictors of delirium were age (p = 0.001), EuroSCORE II value (p = 0.001), CPB time (p = 0.001), ACC time (p = 0.004), sufentanil dose (p = 0.010), CABG (p = 0.015). Perioperative sedation with dexmedetomidine significantly decreases the incidence of postoperative delirium after cardiac surgery. Perioperative sedation with dexmedetomidine should be considered in every patient scheduled for cardiac surgery.
Key words: dexmedetomidine, prevention, delirium, cardiac surgery.
MUDr. Marcel Uhliar
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
HEGITO – Hepatologické, gastroenterologické a transplantačné oddelenie, II. interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Pacienti s cirhózou pečene a elektívny chirurgický výkon
MUDr. Ivan Grgáč
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Boris Hrbatý, PhD.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Vanda Martišková
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava, Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Nataliya Shilova
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Richard Reis, PhD.
I. chirurgická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Zavádzanie pain servisu – prvé výsledky a skúsenosti
LEGISLATÍVNO-PRÁVNE OKIENKO
MUDr. Ingrid Olejárová, MPH
Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
Negatívny reverz – odmietnutie liečby pacientom
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc.
II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA, Bratislava
Stratégia rozvoja SSAIM, príspevok k programovému vyhláseniu nového výboru SSAIM
Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
emeritný profesor II. chirurgickej kliniky LF UPJŠ v Košiciach
Nová kniha: História anestéziológie a intenzívnej medicíny na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.