Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Gabriela Kolátorová
Kožná ambulancia Karlova Ves, Bratislava
Ambulantná dermatológia v realite 21. storočia
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., doc. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., MUDr. Luděk Pour, Ph.D., prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Ústav patologie LF MU a FN Brno
doc. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Dermatologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno
MUDr. Zdeňka Čermáková
Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Brno
IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost ?
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové
Solária, fotoprotekce, vitamin D – stále nekončící příběh doc. MUDr. Karel Ettler, CSc. Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK, Hradec Králové
MUDr. Petr Křepelka, Ph.D.
Ústav pro péči o matku a dítě Praha, Katedra gynekologie a porodnictví 3. LF UK Praha, Katedra gynekologie a porodnictví IPVZ Praha
Hormonální antikoncepce v léčbě akné
TÉMA ROKA
MUDr. Eva Rasochová
Dermatovenerologická klinika LF UK a UN Bratislava
Choroby vlasov III – Alopecia areata
MEDZIODBOROVÉ KONZÍLIUM
doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., MUDr. Jan Kestřánek, MUDr. Vojtěch Matula
Klinika porodnictví a gynekologie, Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové
doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.
Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové, Katedra biologických a lékařských věd, FaF UK v Hradci Králové
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Katedra biologických a lékařských věd, FaF UK v Hradci Králové
Quo vadis v antimykotické léčbě gynekologických obtíží na začátku třetího tisíciletí ?
MUDr. Petra Seidler Štangová, MUDr. Michalis Palos
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Oční klinika 1. LF a VFN, Praha
Otoky víček z hlediska oftalmologa
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Jana Kročáková
Dermatovenerologická klinika UNB Bratislava
Fluorované a nefluorované lokálne kortikosteroidy v dermatologickej praxi: jedinečné postavenie mometazón furoátu
MUDr. Janette Baloghová, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.
Klinika dermatovenerológie LF UPJŠ a UNLP, Košice
Takrolimus v liečbe atopickej dermatitídy
ODBORNÉ PODUJATIA
doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
Dermatovenerologická klinika UNB a LF UK, Bratislava
Zo stretnutia dermatovenerológov v Karlových Varoch
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc.
Spomienka na prof. MUDr. Eugena Hegyiho, DrSc.
PÔVODNÉ PRÁCE & KAZUISTIKY
MUDr. Juraj Váňa, PhD., MUDr. Boris Babiš, MUDr. Rastislav Johanes
Chirurgické oddelenie, školiace pracovisko SZU, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
MUDr. Vladimír Bartoš
Oddelenie patologickej anatómie, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Karcinóm z Merkelových buniek – atypický priebeh
MUDr. Evžen Trupar, prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc.
Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, Fakultní nemocnice Brno
Jana Komárková
Tkáňová banka, Fakultní nemocnice Brno
Chirurgická léčba vitiliga transplantací nekultivovaných autologních melanocytů – naše zkušenosti
created by © zooom.sk s.r.o.