Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická ambulancia NsP Brezno, Psychiatrická nemocnica Hronovce
eHealth v psychiatrii
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Jozef Dragašek, PhD.
UPJŠ Lekárska fakulta, Košice
Elektrokonvulzívna terapia v kontexte vybraných terapeutických odporúčaní
MUDr. Veronika Kotková
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Ženy během detoxifikace na lůžku
MUDr. Branislav Moťovský
Psychiatrická klinika FN v Trenčíne
Schizoafektívna porucha – stabilná diagnóza?
PÔVODNÉ ČLÁNKY & KAZUISTIKY
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUDr. Jiří Kopřiva
Lékařské oddělení, Janssen Cilag
Umíme správně dávkovat antipsychotikum Risperdal Consta?
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UN, Bratislava
doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UN, Bratislava
Agomelatín – predbežné výsledky zo štúdie VALID na Slovensku
MUC Jana Ščerbová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
MUC Sandra Bogorová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Monika Večeřová
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Vplyv atypických antipsychotík na sexuálnu funkciu u mužov
MUDr. Marek Zelman
Psychiatrická ambulancia NsP Brezno, Psychiatrická nemocnica Hronovce
Behaviorálne a psychologické príznaky demencie z pohľadu súčasnej praxe psychiatrov na Slovensku
Behaviorálne a psychologické príznaky demencie (BPSD) sú vďaka demografickému vývoju v našich končinách ochorením, s ktorým sa budeme stretávať relatívne častejšie. Zmapovaniu výskytu BPSD v našich podmienkach a zvyklostí ich liečby v ambulantnej i ústavnej praxi sa venoval workshop v rámci sympózia Psychiatrie pre prax v októbri 2010 v Senci, ktorého sa zúčastnili ambulantní i nemocniční psychiatri so záujmom o problematiku gerontopsychiatrie. Tento článok prináša závery workshopu a ich porovnanie s vybranými zahraničnými odporúčanými postupmi.
Kľúčové slová: BPSD, odporučené postupy.

Behavioral and psychological symptoms of dementia from the perspective of current psychiatric practice in Slovakia
Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia (BPSD) are due to demographic trends in our countries the disorder we will face more and more often. The workshop on the „Symposium Psychiatry for Practice“ held in Senec in October 2010 for psychiatrists involved to the topic of gerontopsychiatry was devoted to the inpatient and outpatient practices of treatment of BPSD in Slovakia. In this article we present the outcomes of the workshop and their comparison with guidelines in other countries.
Key words: BPSD, guidelines.
INFORMÁCIE A KOMENTÁRE
MUDr. Vladimír Hacek
Hont Medik s. r. o., Psychiatrická ambulancia, Krupina
Trestný čin „opilstvo“ z pohľadu psychiatra
PSYCHOTERAPIA
PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.
Konzultant v oblasti sociálních služeb, Ústí nad Labem
Rehabilitační metody zaměřené na rozvoj dovedností lidí s kognitivním deficitem v důsledku schizofrenie
ODBORNÉ PODUJATIA
prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Psychiatrická klinika LF UK a UN, Bratislava
Správa z 10. Medzinárodného fóra IFMAD, 17. – 19. 11. 2010, Viedeň
created by © zooom.sk s.r.o.