Vaskulárna medicína 1/2010

Vénová tromboembolická choroba v klinickej praxi

MUDr. Ewald Ambrózy, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Ivar Vacula, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., Mgr. Margita Fülleová

Venózny tromboembolizmus je závažným problémom verejného zdravotníctva. Patrí k najčastejším nediagnostikovaným akútnym ochoreniam v lekárskej praxi. V sledovanom období rokov 1983 – 2005 z 1375 exitovaných pacientov na II. internej klinike FNsP a LF UK v Bratislave bolo 963 (70 %) pitvaných. Nález smrteľnej pľúcnej embólie sa zistil u 118 (12 %) z nich. Najčastejším zdrojom embolizácie bol nález trombózy femorálnej vény v 52 prípadoch (44,1 %). V 40 prípadoch (33, 9 %) sa napriek pitve zdroj embolizácie nenašiel.

Kľúčové slová: pľúcna embólia, klinicko-patologická porovnávacia štúdia, pitva, zdroj embolizácie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Venous thromboembolism in clinical practice

Venous thromboembolism is a major public–health problem. It belongs to the most frequent non-diagnosed acute diseases in medical practice. In the observed period from 1983 to 2005 out of 1375 deceased patients on 2nd Internal Clinic in Bratislava, 963 (70 %) underwent autopsy. Fatal pulmonary embolisation was detected in 118 cases (12 %). The most frequent autopsy finding of pulmonary embolism source was the thrombosis of femoralis vein in 52 cases (44,1 %). In 40 cases (33,9 %) despite autopsy the source of pulmonary embolism remained unknown.

Keywords: pulmonary embolism, clinicopathological comparative study, autopsy, embolism source