Obalka

Paliatívna medicína a liečba bolesti

Paliatívna medicína a liečba bolesti


2021
2020 1-2e
2019 1e 2e
2018 1-2e
2017 1-2e
2016 1e 2e
2015 1e 2e
2014
2013 1 2
2012 1 2 3
2011 1 2 3
2010 1 2 3
2009 1 2 3
2008 1 2 3
2007

Paliatívna medicína a liečba bolesti


2021 S1
2015 S1 S2 S3
2012 S1 S2
2010 S2 S3
výber z článkov
informácie o časopise

Základné informácie o časopise:

Časopis Paliatívna medicína a liečba bolesti vychádzal v tlačovej podobe v rokoch 2007 - 2014, od roku 2015 bude vychádzať už len v elektronickej podobe.

Jediný slovenský odborný časopis s kombinovaným zameraním na paliatívnu problematiku a liečbu bolesti. Časopis je recenzovaný, venuje sa podpore a terapii nevyliečiteľne chorých pacientov vrátane psychologickej podpory a ošetrovateľstva. Samostatnú kapitolu tvorí nepaliatívna liečba bolesti a podporné liečebné a ošetrovateľské postupy. Časopis vychádza v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou paliatívnej medicíny SLS a Českou spoločnosťou paliatívnej medicíny.

Cieľové skupiny:
 • algeziológovia a lekári so zameraním na paliatívnu medicínu
 • onkológovia, psychológovia, zdravotné sestry
 • neurológovia, geriatri, reumatológovia
 • internisti a záujemcovia z iných odborov

Redakčná rada:

Redakčná rada:

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková,
PhD., MUDr. Lucia Dzurillová,
MUDr. Jana Hoozová,
MUDr. Katarína Jakubovitšová,
MUDr. Mária Jasenková,
MUDr. Peter Križan, CSc.,
MUDr. Kristina Križanová,
PhDr. Jana Nemcová, PhD.,
MUDr. Leona Šóthová

Odborní editori:

prof. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD.,
MUDr. Jana Hoozová,
MUDr. Leona Šóthová

Vydavateľ:

SOLEN, s. r. o.

Ambrova 5
831 01 Bratislava

Redakcia:

Mgr. Andrea Dúbravčíková

mob. +421 910 956 370

tel. +421 2 5413 1381

e-mail: dubravcikova@solen.sk

Obchodné oddelenie:

e-mail: solen@solen.sk

Grafická úprava:

Ján Kopčok
e-mail: kopcok@solen.sk

pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov

Príspevky treba dodať s predpísanými náležitosťami, vždy v elektronickej podobe e-mailom na adresu redakcie redakcia@solen.sk alebo redaktorky časopisu dubravcikova@solen.sk. Nevyžaduje sa dodanie rukopisu v tlačenej podobe.

Redakcia si vyhradzuje právo na drobné štylistické úpravy textu, bez konzultácie s autorom, s ktorými sa autor oboznámi pri autorskej korektúre, ako aj na zamietnutie textu, ktorý obsahovo nezapadá do koncepcie časopisu alebo nebol schválený odborným recenzným posudzovaním. Práca s formálnymi nedostatkami sa vráti autorovi na prepracovanie.

Právne vzťahy vydavateľstva s autorom sú upravené v zmysle ustanovení Autorského zákona.

Náležitosti rukopisu

 • Názov práce – stručný a výstižný - max. do 10 slov, vystihujúci podstatu článku.
 • Meno a priezvisko hlavného autora vrátane titulov, pracovisko, kompletná adresa vrátane telefonického a emailového kontaktu, mená vrátane titulov a pracoviská spoluautorov.
 • Krátky výstižný súhrn predloženej práce v rozsahu maximálne 10 riadkov + cca 5 kľúčových slov.
 • Anglický preklad názvu práce, súhrnu a kľúčových slov.
 • Text  + tabuľky alebo grafy a obrázky ako samostatné prílohy v čo najkvalitnejšom prevedení (min. 150 dpi) s presnými legendami (max. 5 tabuliek a 5 obrázkov a zreteľne vyznačené ich umiestnenie v texte).

Spracovanie rukopisu

 • Písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, počet strán podľa rubriky
 • Text písať plynule na celú šírku, bežným písmom, neupravovať text do stĺpcov (okrem textu v tabuľkách)
 • Článok členiť na menšie prehľadnejšie odseky, v prípade potreby použiť podnadpisy a jednoduché členenia
 • Všetky skratky musia byť pri prvom použití vysvetlené
 • Zdomácnené cudzie výrazy písať buď v súlade s pravidlami slovenského pravopisu, alebo v pôvodnej latinskej podobe

Spracovanie citovanej literatúry

Bibliografické odkazy v texte uvádzať číslicou v guľatých zátvorkách a v poradí, v akom sú citované prvýkrát (nie abecedne). Nasledujúce odkazy na rovnaký zdroj sa označujú rovnakým číslom ako pri prvej zmienke. Do zoznamu referencií na konci textu uviesť autorov do počtu 3 autorov. Pri väčšom počte ako 3 autori treba uviesť prvých 3 autorov, za ktorými nasleduje skratka „et al“. Pri uvádzaní citovaných autorov vo vlastnom texte (napr. Culine et al. porovnali...) treba zjednotiť skratky et al. v celom texte aj v zozname literatúry. Zároveň za citovaným autorom napísať aj odkaz na zoznam literatúry (Culine et al. (15) porovnali...) Vyhýbať sa odkazom na abstrakty, nepublikované pozorovania, osobné oznámenia. Preferovať súčasné citácie (z ostatných 3 rokov). Úprava bibliografických odkazov sa prispôsobuje formátu citácií v databázach MEDLINE/PUBMED.

Redakcia odporúča, aby sa citovali aj slovenské a české práce, ktoré sa zaoberajú danou problematikou.

Príklady na citovanie * Riegel B, Dickson V. A situation-specific theory of heart failure of self-care. Journal of Cardiovascular Nursing. 2008;23(3):190-196. * Enzinger FM, Weiss SW. Ischemic fasciitis (Atypical decubital fibroplasia). In: Sharon WW, John RG, eds. Soft Tissue Tumors. 4th ed. St. Louis, MO: Mosby; 2001. 276–278.

Prílohy rukopisu

 • Portrétová fotografia autora článku (ak je viac spoluautorov, iba prvého – hlavného autora)
 • Vyhlásenie, že článok nebol uverejnený ani ponúknutý na uverejnenie v inom časopise
 • Vyhlásenie, že autor aj spoluautori sa oboznámili s pravidlami publikačnej etiky (dostupné v plnom znení na internetovej stránke časopisu) a že nie je žiadna prekážka na publikovanie článku

Stiahnutie pokynov

Celé Pokyny pre autorov časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti si môžete stiahnuť ako súbor vo formáte PDF:

publikačná etika

Publikačná etika a vyhlásenie o priestupkoch

Nasledujúci text vyjadruje štandardy etického správania všetkých zložiek podieľajúcich sa na publikovaní článkov v časopisoch spoločnosti Solen, s. r. o.: autor, redaktor, odborný redaktor/editor, redakčná rada, recenzent, vydavateľ.

Podkladom k týmto smerniciam je už existujúca politika spoločnosti Elsevier a materiál Praktické pokyny pre vydavateľov časopisov (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru pre publikačnú etiku (COPE).

Povinnosti vydavateľa a redakčnej rady

Rozhodnutie o publikovaní článku:

Redaktor časopisu spoločnosti Solen je zodpovedný za rozhodnutie, ktoré z článkov prijatých časopisom budú publikované. O publikovaní vybraných článkov definitívne rozhoduje redakčná rada (prípadne odborný redaktor/editor) na základe nezávislých obojstranne anonymných recenzných posudkov. Redaktor sa riadi politikou redakčnej rady časopisu a právnymi predpismi, ktoré vstupujú do platnosti, ak ide o urážku na cti, porušenie autorských práv a plagiátorstvo. Redaktor môže svoje rozhodnutie konzultovať s redakčnou radou alebo recenzentmi.

Fair play:

Redaktor hodnotí rukopis podľa jeho intelektuálneho obsahu bez ohľadu na rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, náboženské vyznanie, etnický pôvod, občianstvo alebo filozofiu autorov.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Redaktor ani iný člen redakcie nesmie zverejniť žiadne informácie o prijatom rukopise nikomu inému ako príslušnému autorovi, recenzentom, potenciálnym recenzentom, iným redakčným poradcom a vydavateľovi.

Povinnosti recenzentov

Recenzný posudok:

Obojstranne anonymné recenzné konanie prispieva k zvýšeniu odbornej kvality článkov a pomáha redaktorovi v jeho rozhodnutí o zaradení článku na publikovanie.

Spôsobilosť recenzenta:

Recenzent, ktorý sa necíti dostatočne odborne kvalifikovaný na hodnotenie článku, by mal túto skutočnosť oznámiť redaktorovi a ospravedlniť sa z recenzného konania.

Diskrétnosť / mlčanlivosť:

Každý rukopis prijatý na recenziu musí recenzent považovať za dôverný dokument a nesmie byť ukázaný ani diskutovaný s inými, nezúčastnenými osobami.

Objektivita:

Recenzie musia byť vypracované objektívne. Osobné kritizovanie autora je nevhodné. Recenzenti by mali svoj názor vyjadriť jasne a podporiť ho argumentmi.

Zverejňovanie a stret záujmov:

Informácie alebo myšlienky získané z recenzií musia byť považované za dôverné a nesmú byť použité pre osobný úžitok. Recenzenti by nemali hodnotiť rukopis, v ktorom dochádza k stretu záujmu vychádzajúceho z konkurenčnej súťaživosti, vytvorený v spolupráci alebo iným vzťahom, či konexiami s autorom, spoločnosťou alebo inštitúciou napojenou na článok.

Povinnosti autora

Úroveň článkov:

Každý článok musí obsahovať detailné informácie a referencie, ktoré umožnia čitateľom replikovať dáta. Článok vychádzajúci z výskumu musí obsahovať presný záznam prezentovanej práce i objektívnu diskusiu o jeho význame. Podmienkou publikovania klinických výskumov je, aby použité postupy zodpovedali etickým princípom Helsinskej deklarácie a boli schválené príslušnou etickou komisiou. Rovnaké predpisy musia rešpektovať aj práce založené na pokusoch na zvieratách. Klamlivé alebo vedome nepresné vyhlásenie znamená neetické správanie a je neprijateľné.

Originalita a plagiátorstvo:

Na publikovanie sú prijímané iba originálne práce, ktoré neboli dosiaľ nikde publikované alebo odoslané na publikovanie inému časopisu. Ak autor použije prácu alebo slová iného autora, musí ho presne odcitovať. Ak je v rukopise použitá obrazová dokumentácia, ktorá bola uverejnená inde, je nutné uviesť pôvodný prameň a doložiť písomný súhlas držiteľa výhradného práva. Plagiátorstvo vo všetkých podobách predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Mnohonásobné, duplicitné alebo súbežné publikovanie:

Autor by všeobecne nemal publikovať rukopis opisujúci rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise alebo ako prvotnú publikáciu. Prijatie rovnakého rukopisu do viac ako jedného časopisu predstavuje neetické publikačné správanie a je neprijateľné.

Priznanie zdroja:

Autori by mali citovať publikácie, ktoré by mohli byť významné na určenie podstaty práce. Informácie získané súkromne, napr. v konverzácii, korešpondencii, v diskusii s tretími stranami nesmú byť použité alebo uverejnené bez vyjadrenia (písomného súhlasu) priamo od zdroja.

Autorstvo článku:

Autorstvo by sa malo týkať iba tých, ktorí významne prispeli ku koncepcii, dizajnu, realizácii alebo interpretácii prezentovanej štúdie alebo článku. Všetci, ktorí prispeli k vytvoreniu článku alebo štúdie, by mali byť uvedení ako spoluautori. Tí, ktorí sa podieľali na čiastkových dôležitých aspektoch projektu (výskumu, článku), by mali byť označení alebo vedení ako prispievatelia. Autor zaistí, že všetci vhodní spoluautori sú zahrnutí v článku a že schválili finálnu verziu a dohodli sa na jej predložení na uverejnenie.

Strety záujmov:

Autori musia vo svojom rukopise oznámiť všetky finančné alebo iné dôležité strety záujmov, ktoré by mohli byť vyložené tak, že ovplyvňujú výsledky alebo interpretáciu ich rukopisu. Všetky zdroje finančnej podpory musia byť zverejnené.

Zásadné chyby v publikovaní:

Pokiaľ autor objaví signifikantnú chybu alebo nepresnosť vo svojej publikovanej práci, je jeho povinnosťou okamžite upovedomiť redaktora časopisu a spolupracovať na stiahnutí alebo oprave článku.