Paliatívna medicína a liečba bolesti 1-2e/2023

Správa z jubilejného 10. ročníka Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti

Mgr. Natália Krišteková, ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.

Dňa 7. októbra 2023 sa v Aule Pazmaneum FZaSP TU v Trnave uskutočnil 10. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Konferencia sa konala pod záštitou European Association for Palliative Care Social Work Task Force a dekana FZaSP TU prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. Spoluorganizátormi konferencie boli odborníci z Univerzity v Scrantone, Inštitút pre vzdelávanie v paliatívnej medicíne a Nadácia J. Murgaša. Konferencia sa konala ako súčasť projektu VEGA č. 1/0373/22.

Report from the jubilee 10th Annual of International Conference of Hospice and Palliative Care

10th Annual of International Conference of Hospice and Palliative Care took place in the Pazmaneum Hall of the FzaSP in Trnava on 7. October 2023. The conference was held under the auspices of the European Association for Palliative Care Social Work Task Force and the dean of FZaSP TU prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. The co-organizers of the conference were experts from the University of Scranton, the Institute for Education in Palliative Medicine and the J. Murgaš Foundation. The conference was held as a part of the VEGA project no. 1/0373/22.