Vaskulárna medicína 2/2022

Deficit proteínu S v tehotnosti – úvod do problematiky a vlastné skúsenosti

MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Nana Niyonzima Norheim, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Jela Ivanková, RNDr. Jana Žolková, PhD., RNDr. Ľubica Vadelová, PhD., doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.

Úvod: Deficit proteínu S (PS) je jednou z najdôležitejších zmien hemostázy, ktorá sa môže rozvinúť v priebehu tehotnosti. Metódy a pacienti: V tejto prospektívnej longitudinálnej štúdii sme u 57 rizikových tehotných pacientok analyzovali výsledky parametrov špeciálnej hemostázy počas štyroch odberov v priebehu tehotnosti a jedenkrát po šestonedelí. Výsledky: Napriek cielenej a individualizovanej tromboprofylaxii s použitím LMWH sa deficit voľnej formy PS nenormalizoval ani po šestonedelí. Rovnako v tomto období nedošlo ani k úprave výsledkov FVIII a testu ProC Global nasvedčujúcemu pretrvávanie rezistencie na aktivovaný proteín C (APCR). Dávku LMWH sme upravovali na základe týchto výsledkov, ako aj podľa stavu a hmotnosti pacientok. Záver: Na základe získaných údajov sa ponúka otázka, či je vysadenie antitrombotickej profylaxie po šestonedelí pre pretrvávanie niektorých protrombotických zmien hemostázy bezpečné.

Kľúčové slová: deficit proteínu S, heparín s nízkou molekulovou hmotnosťou, riziková tehotnosť

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Abstract: Protein S deficiency in pregnancy – introduction and own experience

Introduction: Protein S (PS) deficiency is one of the most important changes in haemostasis that might arise during pregnancy. Methods and patients: In this prospective longitudinal study, we analyzed the parameters of special haemostasis measured four times during of pregnancy and once after the postpartum period. Results: We showed that despite the targeted and individualized thromboprophylaxis with the use of LMWH, PS deficiency did not normalize even after the postpartum period. Similarly, in this interval we did not observed the normalization of the results of FVIII and ProC Global test indicating persistence of the resistance to the activated protein C (APCR). We changed the dose of LMWH on the basis of these results, as well as according to the status and weight of the patients. Conclusion: Based on the obtained data, there is a question whether the removal of antithrombotic prophylaxis after the postpartum period due to the persistence of some of the prothrombotic changes of hemostasis is safe.

Keywords: protein S deficiency, low molecular weight heparin, at-risk pregnancy