Via practica 3/2008

TROMBOEMBOLICKÁ CHOROBA – PREVENCIA A LIEČBA

MUDr. Ewald Ambrózy, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., MUDr. Ivar Vacula, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD.

Tromboembolická choroba (TECH) patrí medzi najčastejšie nediagnostikované akútne ochorenia v lekárskej praxi. TECH predstavuje závažný medicínsky problém týkajúci sa aj verejného zdravotníctva s nevyhnutnosťou zlepšenia ako prevencie, tak i liečby. Riziká sa v klinickej praxi často podceňujú a pri opomenutí vhodnej profylaxie sú pacienti vystavení vysokému riziku TECH. Tromboprofylaxia sa odporúča obzvlášť u pacientov s rizikovými a dispozičnými faktormi hospitalizovaných pre akútne interné alebo chirurgické ochorenie.

Kľúčové slová: trombóza, pľúcna embolizácia, tromboprofylaxia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THROMBOEMBOLISM – PREVENTION AND THERAPY

Pulmonary thromboembolism (PTE) ranks among the most frequent nondiagnosed acute diseases in medical practice. PTE is a major publichealth problem with necessity of improvement as well prevention as therapy. The hazards are in the clinical practice frequently underestimated and in omission of suitable prevention the patients are exposed to high risk of PTE. Thromboprophylaxis is recommended especially in patients with risk and disposal factors hospitalised because of acute internal or surgical illness.

Keywords: thrombosis, pulmonary embolism, thromboprophylaxis.