Via practica 4/2016

Prognostický význam nočnej hypertenzie

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., MUDr. Martin Čaprnda, PhD., doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Peter Sabaka, PhD., MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH

U pacientov s artériovou hypertenziou sú najlepším prediktorom rizika kardiovaskulárnych komplikácií a úmrtia hodnoty tlaku krvi (TK) v nočnej fáze merania. Strata diurnálneho rytmu, ako i izolovaná nočná hypertenzia môžu byť diagnostikované iba pomocou metódy ambulantného monitorovania krvného tlaku (AMTK). Optimálny manažment týchto pacientov s uplatnením chronoterapie môže redukovať riziko kardiovaskulárnej morbidity a mortality.

Kľúčové slová: ambulantné monitorovanie krvného tlaku (AMTK), diurnálny rytmus, nočná hypertenzia, izolovaná nočná hypertenzia, prognóza

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Prognostic importance of nocturnal hyp

In patients with arterial hypertension the best predictors of risk of cardiovascular complications and mortality are values of blood pressure measured in the nocturnal phase. Loss of diurnal rhythm, as well as the isolated nocturnal hypertension, can be diagnosed only by using the ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) method. Optimal management of these patients with chronotherapy use may reduce the risk of cardiovascular morbidity and mortality.

Keywords: ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), diurnal rhythm, nocturnal hypertension, isolated nocturnal hypertension, prognosis