Via practica 3/2008

EPIDEMIOLÓGIA NADVÁHY A OBEZITY

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., MUDr. Milan Luliak, PhD., MUDr. Martin Čaprnda, PhD., MUDr. Ivar Vacula, PhD.

Obezita je dnes uznávaným nezávislým rizikovým faktorom pre vznik nielen kardiovas-kulárnej, ale aj onkologickej morbidity a mortality. Intraabdominálna obezita u pacienta predstavuje zvýšené kardiometabolické riziko. V iba nedávno publikovaných WHO epidemiologických údajoch o výskyte nadváhy a obezity pri Slovensku údaje celkom chýbajú. Z tohto dôvodu je potrebné publikovať aspoň niektoré nami získané údaje v tejto oblasti. Môžu byť východiskom pre začatie intervenčných programov s cieľom následného zníženia vysokej kardiovaskulárnej a onkologickej mortality v našej krajine. Táto predstavuje v našich podmienkach závažný medicínsky, ekonomický a celospoločenský problém.

Kľúčové slová: Epidemiológia, kardiovaskulárne ochorenia, obezita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE EPIDEMIOLOGY OF OVERWIGHT AND OBESITY IN SLOVAKIA

Obesity is considered at present as an idependent risk factor not only for cardiovascular, but also for oncologic morbidity and mortality. Intraabdominal obesity in patients represents an increased cardiometabolic risk. In recently published WHO epidemiologic data describing overweight and obesity data from Slovakia are still completely missing. Therefore it seems to be of important value to publish some of our data in this field of interest. They may lead to organize the intervention programmes leading to decrease high cardiovascular and oncologic mortality in our country. It represents in our conditions an important medical, economic and community problem.

Keywords: Epidemiology, cardiovascular diseases, obesity.