Vaskulárna medicína 1/2023

Získaná trombotická trombocytopenická purpura

MUDr. Renáta Pizurová, MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., MBA, doc. MUDr. Juraj Sokol., PhD., MBA, MUDr. Kristína Mária Beláková, Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MUDr. Ján Hudeček, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., MUDr. Alena Ježíková

Úvod: Trombotická trombocytopenická purpura je veľmi zriedkavé, život ohrozujúce ochorenie, ktoré je charakterizované pentádou klinických prejavov – horúčkou, mikroangiopatickou hemolytickou anémiou, ťažkou trombocytopéniou, renálnou insuficienciou a ischemickým postihnutím CNS. Príčinou je vrodený alebo získaný deficit aktivity ADAMTS13. Vyšetrenie aktivity ADAMTS13 nám pomáha k rýchlej diagnostike a včasnej cielenej liečbe. Súčasným štandardom v terapii získanej TTP je trojkombinácia liečby pozostávajúca z terapeutickej výmennej plazmaferézy, kaplacizumabu a imunosupresívnej liečby, vďaka ktorej sa výrazne znižuje morbidita aj mortalita pacientov. Opis prípadu: Naša kazuistika opisuje úspešné použitie lieku kaplacizumab v 1. línii liečby a komplexný manažment liečby u pacientky s akútnou formou novodiagnostikovanej získanej TTP. Záver: TTP patrí medzi závažné, život ohrozujúce ochorenia, a preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika a skorá terapia. Je preto nevyhnutná úzka spolupráca s centrami špecializovanými na diagnostiku a liečbu porúch hemostázy, ktoré sú vybavené TPE a možnosťou vyšetrenia aktivity ADAMTS13

Kľúčové slová: trombotická trombocytopenická purpura, kaplacizumab, terapeutická výmenná plazmaferéza, imunosupresívna liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acquired thrombotic thrombocytopenic purpura

Introduction: Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) is a very rare life-threatening disease characterized by a pentad of clinical manifestations

  • fever, microangiopathic hemolytic anemia, severe thrombocytopenia, renal insufficiency, and ischemic involvement of the central nervous system (CNS). The cause is a congenital or acquired deficiency of ADAMTS13 activity. Examining the activity of ADAMTS13 helps us to make a quick diagnosis and timely targeted treatment. The current standard in the therapy of acquired TTP is a triple combination: therapeutic exchange plasmapheresis, caplacizumab, and immunosuppressive treatment, thanks to which the morbidity and mortality of patients are decreased significantly. Case description: Our case report describes the successful use of the agent caplacizumab as the 1st line treatment and the complexity of the management in a patient with an acute form of newly diagnosed acquired TTP. Conclusion: TTP is a life-threatening disease, and therefore early diagnosis and initiation of therapy are of utmost importance. Close cooperation with centers specialized in the diagnostics and treatment of hemostasis disorders, equipped with TPE and the possibility of examining ADAMTS13 activity, is necessary.

Keywords: thrombotic thrombocytopenic purpura, caplacizumab, therapeutic plasma exchange, immunosuppressive therapy