Vaskulárna medicína 3-4/2012

Riziká akútnej pľúcnej embólie u pacientov interného oddelenia

doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof., MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, MUDr. Hedviga Mrázová

Približne 50 % všetkých úmrtí v Európe je podmienených kardiovaskulárnymi ochoreniami. Akútna pľúcna embólia, spravidla vyvolaná tromboembolizmom, najčastejšie z povodia dolnej dutej žily, menej často z povodia hornej dutej žily, resp. z pravého srdca, je napriek technickému pokroku v diagnostike, ako i rozšíreniu profylaktických a terapeutických možností, stále závažným medicínskym problémom. Z týchto dôvodov je popri zlepšení diagnostiky a liečby pľúcnej embólie nemenej dôležité zintenzívnenie preventívnej stratégie na všetkých úrovniach.

Kľúčové slová: akútna pľúcna embólia, tromboembolizmus, prevencia, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Risks of acute pulmonary embolism in patients hospitalized in internal medicine department

Approximately 50% of all deaths in Europe are in consequence of cardiovascular diseases. Acute pulmonary embolism is still a serious medical problem in spite of technical progress in diagnostics, as well as the enhancements in prophylactic and therapeutic options. Acute pulmonary embolism is usually caused by thromboembolism from the blood drain of inferior vena cava, less often from the blood drain of superior vena cava, respectively from the right heart. For these reasons, in addition to improving the diagnosis and treatment of pulmonary embolism, intensifying preventive strategies at all levels is no less important.

Keywords: acute pulmonary embolism, thromboembolism, prevention, diagnosis, treatment.