Vaskulárna medicína Suplement 1/2011/2011

Povrchová tromboflebitída – diagnostika a liečba. Odporučenia

prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., MUDr. Andrej Džupina2, prof. MUDr. Mária Frankovičová, CSc.3, doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc.4, prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc. 5, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. 6, prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 7, MUDr. Augustín Mistrík 8, doc. MUDr. Dušan Mištuna, CSc., mim. prof. 9, prof. MUDr. Ján Murín, CSc. 10, prof. MUDr. Jozef Radoňák, CSc. 11, doc. MUDr. Ján Staško, CSc. 12, prof. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc., 13 prof. MUDr. Mária Šimaljaková, CSc. 14

Povrchová tromboflebitída (PT) je časté ochorenie, ktoré sa obyčajne považuje za benígne. Avšak častejšie využívanie duplexnej sonografie pri PT odhalilo veľké množstvo pacientov so súčasným výskytom hĺbkovej žilovej trombózy a PT. Pri včasnej diagnostike PT sa odporúča systematické vyšetrovanie pomocou duplexnej sonografie, aby sa odhalila prítomnosť prípadnej súčasne sa vyskytujúcej hĺbkovej žilovej trombózy. V kontraste s množstvom informácií o manažmente hĺbkovej žilovej trombózy je len pomerne málo informácií o najvhodnejšej liečbe PT. Liečba povrchovej tromboflebitídy musí nielen zmierniť lokálne symptómy, ale aj zabrániť komplikáciám, ako je vénozny tromboembolizmus (VTE). Najúčinnejším terapeutickým postupom sa zdá byť fondaparinux (syntetický selektívny inhibítor faktoru Xa), ktorý dokáže predchádzať VTE ako aj extenzii a/alebo opakovaniu PT. V našej práci sa rozoberajú diagnostické a liečebné postupy pre PT navrhnuté Slovenskou angiologickou spoločnosťou SLS, Slovenskou spoločnosťou cievnej chirurgie SLS, Slovenskou spoločnosťou pre hemostázu a trombózu, Slovenskou dermatovenerologickou spoločnosťou SLS, Slovenskou chirurgickou spoločnosťou SLS a Slovenskou internistickou spoločnosťou SLS.

Kľúčové slová: povrchová tromboflebitída, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Superficial thrombophlebitis – diagnostics and treatment. Guidelines.

Superficial thrombophlebitis (ST) is a common disease, usually considered to be benign.However, the practice of systemic duplex ultrasonography has revealed a large number of cases of deep vein thrombosis concomitant with ST. In contrast with extensive information on the management of deep vein thrombosis, there is little knowledge about the most appropriate treatment of the ST. Systematic duplex ultrasound investigation has been proposed in the initial management of ST, to detect the presence of any underlying deep vein thrombosis. The treatment of superficial thrombophlebitis should improve local symptoms while preventing the development of complications such as venous thromboembolism. The most effective therapeutic approach to ST seems to be represented by fondaparinux (a synthetic selective inhibitor of factor Xa) which have been shown to prevent VTE events and the extension and/or recurrence of ST.In our work diagnostic and therapeutic procedures for ST, proposed by Slovak angiological society, Slovak society for vascular surgeons, Slovak society for haemostasis and thrombosis, Slovak dermatological society, Slovak surgical society and Slovak internistic society are discussed.

Keywords: superficial thrombophlebitis, diagnosis, treatment.