Praktické lekárnictvo 4/2011

Súčasné možnosti terapie chronického srdcového zlyhania

doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc., PharmDr. Lucia Masaryková, PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD.

Srdcové zlyhávanie je v rozvinutom svete jednou z vedúcich príčin morbidity a mortality a predstavuje rastúcu ekonomickú záťaž pre zdravotné systémy priemyslovo vyspelých krajín. V európskych krajinách a v USA náklady na liečbu srdcového zlyhania dosahujú 1 – 3 % celkových zdravotníckych nákladov. Výskyt chronického srdcového zlyhania celosvetovo neustále narastá a výsledky epidemiologických štúdií naznačujú, že v budúcnosti musíme ďalej očakávať vzostup prevalencie a incidencie srdcového zlyhania (1).

Kľúčové slová: klasifikácia, diagnostika, terapia, srdcové zlyhanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current treatment options for chronic heart failure

Heart failure in the developed world is one of the leading causes of morbidity and mortality and poses a growing economic burden on health systems of industrialized countries. In European countries and the USA the cost of treatment reached 1 – 3 % of total health care costs. The incidence of congestive heart failure continues to grow worldwide and the results of epidemiological studies suggest that in the future we expect further increases in prevalence and incidence of heart failure (1).

Keywords: classification, diagnosis, therapy, heart failure.