Praktické lekárnictvo 3/2021

Analýza výskytu očných diagnóz a compliance pacienta

PharmDr. Ľubica Lehocká, PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD., doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., PharmDr. Klaudia Bernáthová, doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc. (HTA)

Pre dosiahnutie úspešnej terapie vyžadujú očné ochorenia najmä včasnú diagnostiku a individuálne nastavenú liečbu. Hlavným cieľom predloženej práce bola analýza a vyhodnotenie výskytu najčastejších očných ochorení u dospelých pacientov a prístup pacientov k farmakologickej liečbe týchto ochorení. Na vyhodnotenie sa použili informácie získané prostredníctvom anonymného dotazníkového prieskumu realizovaného v súkromnej oftalmologickej ambulancii v Lučenci a vo verejných lekárňach v Lučenci, v Detve a v Bratislave v období od mája 2019 do januára 2020. Dotazník pozostával z 11 otázok týkajúcich sa očných ochorení a prístupu pacienta k ich farmakologickej liečbe. Dotazníkový prieskum absolvovalo 150 respondentov, z toho 95 žien (63 %) a 55 mužov (37 %). Respondenti boli rozdelení do štyroch vekových kategórií. Najviac respondentov bolo vo veku od 50 do 69 rokov (43 %). Odpovede sme vyhodnotili vzhľadom na pohlavie a vek respondentov. Dôležitú úlohu v procese liečby očných ochorení má okrem poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - lekára a lekárnika, aj pacient. Okrem poskytovania informácií o liečbe zo strany lekára a edukácii a motivácii pacienta k dodržiavaniu liečebného režimu zo strany lekárnika, je k dosiahnutiu optimálnej liečby potrebný aj zodpovedný prístup pacienta.

Kľúčové slová: očné ochorenie, liečba očných ochorení, compliance pacienta

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Analysis of occurrence of ophthalmological diagnoses and compliance of patient

To achieve successful therapy eye diseases require early diagnoses and individually adjusted treatment. The main objective of the presented study has been to analyze nad evaluate the incidence of most common eye diseases of adults and the patients´compliance with pharmacological treatment of the diseases. The information obtained through anonymous questionnaire surveys conducted in a private ophthalmological clinic in Lučenec and public pharmacies in Detva, Lučenec and Bratislava in a period from May 2019 to January 2020 was used in evaluation. The questionnaire consisted of 16 questions concerning the eye diseases and the patients´compliance with the pharmacological treatment of the diseases. The questionnaire survey was completed by 150 respondents, 95 of them were women (63 %) and 55 men (37 %). The respondents were divided into four categories according to the age. Most respondents were at the age between 50 and 69 years (43 %). I have evaluated the results according to the age and gender of the respondents. In addition to health care providers - the doctor and pharmacist, the patient plays a very important role in the process of treatment of eye diseases. Except providing information about the therapy by the doctor and education and motivation of the patient to comply with the rules of the therapy by the pharmacists, the responsible compliance of the patient is important.

Keywords: eye disease, treatment of eye disease, patient‘s compliance