Pediatria pre prax 2/2023

Manažment nezostúpených semenníkov v detskom veku

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Kryptorchizmus je bežná vrodená malformácia v detskej urológii. Aj keď je etiológia kryptorchizmu multifaktoriálna, manažment sa vyvinul s jasným poznaním, že hormonálna liečba nie je účinná a operácia vo veku 6 – 18 mesiacov vedie k lepším testikulárnym výsledkom. Včasné stanovenie diagnózy a primeraná liečba sú rozhodujúce. Diagnostická laparoskopia sa považuje za štandardný prístup k liečbe nehmatateľných semenníkov a možno ju kombinovať s jedno- alebo s dvojstupňovou orchiopexiou s úspešnosťou až 80 – 90 %. Tento prehľad pojednáva o indikáciách hormonálnej liečby a orchiektómie, o chirurgických technikách pre ingvinálne a intraabdominálne semenníky a o rizikách neplodnosti a testikulárneho karcinómu.

Kľúčové slová: kryptorchizmus, etiopatogenéza, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba, prognóza

Management of undescended testes in childhood

Cryptorchidism is a common congenital malformation in pediatric urology. Even though the etiology of cryptorchidism is multifactorial, management has evolved with the clear recognition that hormonal treatment is not effective and surgery between 6–18 months of age leads to better testicular outcomes. Early diagnosis and appropriate treatment are crucial. Diagnostic laparoscopy is considered the standard approach for management of non-palpable testes, and can be combined with one- or two-stage orchidopexy, with up to 80–90 % success rates. This review discusses the indications for hormonal treatment and orchiectomy, surgical techniques for inguinal and intraabdominal testes and risks of infertility and testicular cancer.

Keywords: cryptorchidism, etiopathogenesis, diagnosis, differential diagnosis, treatment, prognosis