Pediatria pre prax 1/2017

Malígne nádory kostí u detí

MUDr. Kristína Klučková, MUDr. Miroslava Makohusová, MUDr. Karin Baníková, doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc., MUDr. Henrieta Šidlová , PhD., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Nádorové ochorenia detského veku predstavujú 1 – 2 % všetkých malígnych ochorení v populácii. Malígne kostné nádory predstavujú vzácnu skupinu nádorových ochorení. Na Slovensku sa incidencia novodiagnostikovaných nádorov kostí pohybuje od 8 do 17 prípadov ročne vo vekovej skupine od 0 do 18 rokov. Cieľom článku je charakterizovať najčastejšie malígne kostné nádory u detí, klinický obraz, diagnostiku, liečbu a prognózu. Retrospektívne sme analyzovali výsledky liečby v súbore pacientov s osteosarkómom alebo kostným Ewingovým sarkómom, ktorí boli liečení na Klinike detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP Bratislava v období od roku 2004 do roku 2013. Úspešná liečba malígnych kostných nádorov vyžaduje úzku spoluprácu odborníkov multidisciplinárneho tímu, ktorý zahŕňa onkológa, ortopéda, patológa, rádiológa, rehabilitačných pracovníkov, psychológa.

Kľúčové slová: malígne kostné nádory, diagnostika, liečba, prognóza, súbor pacientov

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Malignant bone tumours in children

Childhood malignant diseases form 1-2% of all cancers in population. Malignant bone diseases of childhood are rare. In Slovakia there are annually about 8 to 17 cases in age from 0 to 18 years old. The purpose of this paper is to describe the most common primary bone tumours of childhood, their clinical presentation, diagnostic procedures, treatment and prognosis. We report retrospective analyses of the treatment result in cohort of patients with malignant bone tumours treated in Department of Pediatric Hematology and Oncology. Successful treatment of malignant bone tumours requires the cooperation of a multidisciplinary team of oncologists, orthopaedists, pathologists, radiologists, physioterapists and psychologists.

Keywords: malignant bone tumours, diagnosis, treatment, prognosis, group of patients