Pediatria pre prax 3/2022

Akútna ischémia hornej končatiny u novorodenca

MUDr. Martin Pribula, MUDr. Ľuboš Hlinka, PhD., MUDr. Lucia Lúčanová, PhD., MUDr. Igor Šinák, PhD., MUDr. Martin Očkaj, MUDr. Terézia Pribulová

Úvod: Trombózy periférnych artérií u novorodenca patria medzi extrémne raritné, no závažné komplikácie skorého popôrodného obdobia. Ischémia dolných končatín je častejšia než ischémia horných končatín. V literatúre existuje len málo zmienok, ktoré priamo analyzujú trombózu periférnych artérií u novorodenca a jej celkový manažment. Rovnako spôsob adekvátnej liečby je opísaný len marginálne a často len v podobe kazuistík. Opis prípadu: Na našom pracovisku sme sa stretli s nálezom arteriálnej trombózy u novorodenca, ktorý bol preložený do nášho nemocničného zariadenia zo spádového pracoviska s cieľom včasného manažmentu a liečby. Záver: Vzhľadom na raritnú situáciu sme sa rozhodli v nasledujúcom článku rozobrať danú kazuistiku so zámerom poukázať na liečebný model pri akútnej končatinovej ischémii (AKI) u novorodenca.

Kľúčové slová: trombóza, novorodenec, ischémia, trombektómia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute upper limb ischemia in newborn

Introduction: Peripheral artery thrombosis in neonates is an extremely rare but serious complication of the early post-partum period. Lower limb ischemia is more frequent than upper limb ischemia. There are only few data that address neonatal peripheral artery thrombosis and its management directly. The adequate treatment is only marginally described in form of case reports. Case report: We encountered a case of arterial thrombosis in a newborn who was admitted to our clinic from a local hospital for the purpose of adequate early management and treatment. Conclusion: Given the rare situation we decided to analyze the case report in this article in order to point out the treatment model in neonatal acute limb ischemia.

Keywords: thrombosis, neonate, ischemia, thrombectomy