Onkológia 3/2015

Liečba kostných metastáz pri kastračne rezistentnom karcinóme prostaty – súčasný pohľad

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Karcinóm prostaty (KP) je najčastejšie sa vyskytujúca solídna neoplazma v Európe, a aj preto je považovaný za jeden z hlavných medicínskych problémov mužskej populácie. KP je nesmierne komplikovaný a interindividuálne rozdielny nádor. Spôsob liečby závisí od viacerých faktorov, ale predovšetkým od štádia rakoviny prostaty. Muži s KRKP (kastračne rezistentným karcinómom prostaty) predstavujú pomerne heterogénnu skupinu. Prežitie kolíše v rozmedzí od niekoľkých mesiacov do štyroch a viac rokov. Približne 70 % pacientov s pokročilým KP vyvinie metastázy v kostnom systéme, ktoré znižujú kvalitu života postihnutých jedincov. Pacienti s kostnými metastázami sú vo vysokom riziku vzniku príhod súvisiacich so skeletom (SRE – skeletal related events = kostná bolesť, patologické fraktúry, radiačná terapia kostí, chirurgia kostného systému, kompresia miechy), ktoré nielen prehlbujú morbiditu, ale zvyšujú aj mortalitu mužov s KP. Kostná bolesť je často neriešiteľný problém a bežné analgetiká nemusia priniesť úľavu pacientom. V minulosti boli možnosti liečby obmedzené na minimálne utíšenie prítomných bolestí. V súčasnosti máme k dispozícii oveľa viac terapeutických možností a existuje už niekoľko spôsobov liečby KRKP, ktoré nielen zlepšujú kvalitu života a zmierňujú bolesti, ale aj predlžujú celkové prežívanie pacientov. Zvýšenie základných vedomostí o liečbe KRKP by malo zlepšiť starostlivosť o pacientov s pokročilým KP.

Kľúčové slová: kastračne rezistentný karcinóm prostaty, kostné metastázy, diagnostika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of bone metastases in castration resistant prostate cancer – current view

Prostate cancer (PC) is the most frequent solid neoplasm in Europe and therefore is regarded as one of the major medical problem of the male population. PC is extremely complicated and interindividual different tumor. The method of treatment depends on several factors, but mainly on the stage of prostate cancer. Men with CRPC (castration resistant prostate cancer) are quite a heterogeneous group. Survival can range from only a few months to 4 years or more. Approximately 70 % of patients with advanced prostate cancer will develop bone metastases, which reduces their quality of life. Cancer patients with bone metastases are at a high risk for developing skeletal complications (SRE – skeletal related events such as bone pain, pathologic fractures, bone pain, radiation therapy of bone, surgery of bone system, spinal cord compression) associated with an increased morbidity and mortality of disabled men. Bone pain is one of the most intractable problem and conventional analgesics may not always provide relief. Historically, therapy had little effect beyond modest palliation. More recently, significantly more options have become available and there are now several treatment possibilities that not only improve quality of life and relief pain, but also increase overall survival. Increasing basic knowledge about treating CRPC should improve the care of patients with advanced PC.

Keywords: castration resistant prostate cancer, bone metastases, diagnosis, therapy.