Onkológia 4/2023

Bioptická analýza vysokoagresívnych B-bunkových lymfómov s prestavbou MYC, BCL2 a BCL6 génov – naše výsledky

MUDr. Katarína Lešková, PhD., MUDr. Peter Szépe, CSc., MUDr. Tomáš Balhárek, PhD., RNDr. Martina Barthová, PhD., Mgr. Ľuboslava Janáková, PhD., RNDr. Anna Farkašová, PhD., prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Cieľ: V tejto práci sme analyzovali výskyt vysokoagresívnych B-bunkových lymfómov s dvojitou/trojitou prestavbou génov MYC, BCL2 a/alebo BCL6 (HGBL-DH/TH) na Slovensku. Hodnotili sme vybrané prognostické markery HGBL-DH/TH a ich vplyv na celkové prežívanie (OS) pacientov. Súbor pacientov a metódy: Súbor 98 DH/TH lymfómov bol retrospektívne zostavený z databázy FISH analyzovaných difúznych veľkobunkových B-lymfómov (DLBCL) v období od 01/2008 do 06/2022. Bioptické vzorky boli spracované štandardným panelom histologických, IHC a FISH vyšetrení. OS bolo hodnotené u 97 HGBL-DH/TH pacientov a porovnávané s kontrolnou skupinou 43 DLBCL bez DH/TH prestavieb. Výsledky: Naša štúdia poukázala na prevládajúci DH typ prestavby medzi HGBL, najčastejšie vo forme genetických zmien MYC a BCL2 génov (55,1 %), menej často MYC a BCL6 génov (22,4 %) a TH prestavby (22,4 %). Rozdiel v OS týchto troch skupín sme nepozorovali (p = 0,6138). Medián OS HGBL-DH/TH bol 8 mesiacov, medián OS DLBCL bez DH/TH prestavby 89 mesiacov (p = 0,0009), 86,7 % HGBL-DH/ TH prípadov malo zároveň fenotyp dvojitého/trojitého expresora (DE/TE), najčastejšie vo forme TE (57,1 %). Skupina DH/TH lymfómov bez takejto expresie DE/TE vykazovala oproti DE/TE štatisticky významné lepšie OS (p = 0,0353). GCB subtyp výrazne prevyšoval non- -GCB DH/TH v pomere 7,8 : 1. Jednoznačný rozdiel v OS medzi oboma skupinami sme však nepozorovali. Naše výsledky poukázali na podobné OS DLBCL pacientov s MYC prestavbou a súčasnou aberantnou expresiou p53 s OS DH lymfómov bez aberantnej p53 expresie. Záver: V tejto práci sme potvrdili prognostický význam identifikácie HGBL-DH/TH a poukázali na potrebu akútnej diagnostiky a liečby týchto pacientov pre rýchly priebeh ochorenia. Poukázali sme aj na prognostické rozdiely v IHC subtypizáciách DH/TH, ktoré, zdá sa, skrývajú ešte ďalšiu nepoznanú biologickú heterogenitu tohto ochorenia a budú substrátom na nasledujúce subklasifikácie týchto lymfómov, ktoré môžeme očakávať v budúcnosti.

Kľúčové slová: DLBCL, difúzne veľkobunkové B-lymfómy, HGBL, agresívne B-bunkové lymfómy, „double-hit“, „triple-hit“, prognóza, prežívanie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bioptic analysis of high-grade B-cell lymphomas with rearrangements of MYC, BCL2 and/or BCL6 genes – our results

Purpose: In this study we analysed an occurance of high-grade B-cell lymphomas with double/triple rearrangements of MYC, BCL2 and/or BCL6 genes (HGBL-DH/TH) in Slovakia. Few selected prognostic markers were assessed together with their impact on overall survival (OS) of patients. Patients and methods: By retrospective analysis 98 DH/TH lymphomas were identified from database covering all FISH tested diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL) from 01/2008 until 06/2022. Bioptic specimens were prepared using standard panel of histological, IHC and FISH examinations. OS was evaluated in 97 HGBL-DH/TH patients and compared with control group of 43 DLBCL without DH/TH gene rearrangements. Results: Our study showed predominance of cases with DH gene rearrangements, the most commonly DH with MYC and BCL2 gene rearrangements (55.1%), less of MYC a BCL6 rearranged cases (22.4%) and TH cases (22.4%). There was no significant difference in OS between the three groups (p=0.6138). Median OS of HGBL-DH/TH was 8 months, median OS of DLBCL without DH/TH status was 89 months (p=0.0009). 86.7% of HGBL-DH/TH had simultaneously double/triple expressor (DE/TE) phenotype, the most common were TE (57.1%). The group of DH/ TH lypmphomas without DE/TE showed significantly better outcomes compared to DE/TE (p=0.0353). GCB subtype explicitly outnumbered non-GCB DH/TH in a ratio of 7.8 : 1. Significant difference in OS between the two groups was not observed. Furthermore, our results showed similar OS of MYC-rearranged DLBCL patients with concurrent abberant expression of p53 and OS of DH lymphomas withou aberrant p53. Conclusion: In this study we confirmed the prognostic significance of HGBL-DH/TH identification and indicated a strong need for acute diagnostics and tretment of these patients due to their dismal outcome. We also highlighted some prognostic differences in IHC subtypes of DH/TH, which seem to obscure still unknown biologic heterogeneity of the disease. Therefore, new subclassifications of these lymphomas are to be expected in near future.

Keywords: DLBCL, diffuse large B-cell lymphomas, HGBL, aggressive B-cell lymphomas, double-hit, triple-hit, prognosis, survival