Anestéziológia a intenzívna medicína 1/2020

Postupy pri starostlivosti o kriticky chorých pacientov s COVID-19

doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc., MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Vladimír Hudák, PhD., MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD., MUDr. JUDr. Peter Firment, MUDr. Anton Turčan, MUDr. Žaneta Hutňanová, MUDr. Lukáš Čuchráč, doc. MUDr. Pavol Török, CSc.

Ide o prehľadný článok týkajúci sa ošetrovania a liečby kriticky chorých pacientov, u ktorých bol nielen diagnostikovaný SARS-CoV-2, ale je u nich predovšetkým potrebné vykonávať liečbu COVID-19. Uvedené postupy sa zakladajú najmä na skúsenostiach pracovísk z celého sveta, ktoré liečili pacientov s COVID-19 (coronavirus-19 disease). Údaje vo väčšine článku nie sú založené na vedeckých dôkazoch, ale na empírii a analógii z liečby iných vírusových pneumónií. Veľmi rýchlo sa objavujú nové informácie, ktoré aktualizujú súčasné poznatky, preto je tento súhrn potrebné vnímať z pohľadu dátumu, kedy bol odovzdaný do redakcie časopisu (16.04.2020).

Kľúčové slová: intenzívna medicína, COVID-19

Management of critically ill patients with COVID-19

This is a review article on the management and treatment of critically ill patients who have not only been diagnosed with SARS-CoV-2 but are particularly required to treat COVID-19. These procedures are mainly based on the experience of workplaces from around the world treating patients with COVID-19 (coronavirus-19 disease). The data in most of the article is not based on scientific evidence, but on empiricism and analogy from the treatment of other viral pneumonia. New information is emerging very quickly that updates current knowledge, so this summary should be seen in terms of the date it was submitted to the editorial office (16.04.2020).

Keywords: Intensive Care, COVID-19