Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2023

Manažment darcu pľúc

MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Lukáš Čuchráč, MUDr. Vladimír Hudák, PhD., MUDr. Roman Kyseľ, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.

Transplantácia pľúc zlepšuje kvalitu života transplantovaných pacientov. Mortalita pacientov zaradených na čakaciu listinu je stále vysoká. Nedostatok darcov je spojený s nedostatkom orgánov a tkanív vhodných na transplantáciu. Navyše, pľúca na transplantačné účely sú vhodné len od 10 – 20 % multiorgánových darcov. Z týchto dôvodov sa upravujú kritériá akceptovateľného darcu pľúc a do popredia sa dostáva tzv. protokolizovaná starostlivosť (najmä recruitment manévre, PEEP ≥ 8 cm H2O, hormonálna substitučná liečba a reštriktívna tekutinová stratégia) s cieľom zvýšiť počet pľúc akceptovateľných na transplantačné účely.

Kľúčové slová: smrť mozgu, starostlivosť o darcu pľúc, transplantácia pľúc

Lung donor management

Lung transplantation improves the quality of life of transplant patients. Mortality of patients placed on the waiting list is still high. The lack of donors is linked to the lack of organs and tissues suitable for transplantation. Moreover, lungs are procured and transplanted from only 10-20% of the overall brain dead donor population. For these reasons, the criteria of an acceptable lung donor are adjusted and the so-called protocolized care (mainly recruitment maneuvers, PEEP ≥8 cm H2O, hormone replacement therapy and restrictive fluid strategy) in order to increase the number of lungs acceptable for transplant purposes.

Keywords: brain death, lung donor management, lung transplantation