Anestéziológia a intenzívna medicína 2/2018

Dávky noradrenalínu a mortalita kriticky chorých pacientov

MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Lukáš Čuchráč, doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Jana Šimonová, PhD., MPH, MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD.

Úvod. Ak sa pri cielenej liečbe rôznych druhov šoku nepodarí udržať dostatočnú perfúziu mozgu a splanchniku, je potrebné čo najskôr pridať do liečby vazoaktívne látky. Liekom prvej voľby pri septickom šoku je noradrenalín, v druhej línii vazopresín, v ojedinelých prípadoch, ak nie je riziko arytmií dopamín event. adrenalín. Noradrenalín je látka, ktorá na jednej strane zachraňuje životy, ale na druhej strane môže spôsobiť problémy, ktoré zvyšujú mortalitu kriticky chorých. Kým počiatočná dávka je udávaná rôznymi autormi približne rovnako − 0,03 − 0,04 μg/kg/min, maximálna dávka ani odporúčaná dĺžka podávania nie je jednoznačne určená. Cieľ práce. Retrospektívne vyhodnotenie vplyvu podanej dávky noradrenalínu (NA) počas prvých 6 hodín, 12 hodín, aj v priebehu celej doby podávania na prežívanie kriticky chorých pacientov, hospitalizovaných na pracovisku autorov. Súbor pacientov. 64 pacientov hospitalizovaných v r. 2011 na pracovisku autorov, u ktorých bol podávaný noradrenalín pre septický aj neseptický šok. Metodika. Ide o observačnú, neintervenčnú štúdiu s retrospektívnym hodnotením analyzovaných dát. Na pracovisku autorov bol vyhodnotený súbor kriticky chorých pacientov, ktorým bol podávaný noradrenalín v dávke do 0,1 μg/kg/min a vyššej ako 0,1 μg/kg/min do 6 hodín, do 12 hodín a v priebehu celej hospitalizácie a vplyv týchto dávok a trvania tejto liečby na mortalitu kriticky chorých. Výsledky. Pacienti s dávkou noradrenalínu vyššou ako 0,1 μg/kg/min v prvých 6 hodinách mali štatisticky významne vyššiu úmrtnosť ako s dávkou do 0,1 μg/kg/min (hodnotené Fisherovým priamym testom, p = 0,006). Noradrenalín v dávke vyššej ako 0,1 μg/kg/min v prvých šiestich hodinách bol spojený s 6-násobne vyšším rizikom smrti (HR 6,085, 95 % CI 1,552; 23,849, p = 0,01). Pacienti s dávkou noradrenalínu vyššou ako 0,1 μg/kg/min zaznamenanou v priebehu celej hospitalizácie mali vyššiu úmrtnosť ako tí s dávkou do 0,1 μg/ kg/min (χ2 = 5,377, p = 0,02). Celková mortalita na I. KAIM v r. 2011 bola 30,4 %, mortalita sledovaného súboru 74,9 %. Do 5 rokov prežilo z tohto súboru 16 pacientov = 25 %. Prediktory mortality v sledovanom súbore boli vyšší vek, SOFA, APACHE II. Záver. Autori prišli k záveru, že dávka noradrenalínu vyššia ako 0,1 μg/kg/min podávaná dlhšie ako 6 hodín mala významný vplyv na mortalitu kriticky chorých pacientov. Celková mortalita pacientov hospitalizovaných na I. KAIM v r. 2011 bola 30,4 %, mortalita súboru pacientov, ktorým bol podávaný noradrenalín bola 74,9 %. Do 5 rokov prežilo 25 % pacientov.

Kľúčové slová: kriticky chorý, šok, vazopresory, noradrenalín, mortalita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Norepinephrine doses and mortality of critically ill patients

Rationale. If the targeted treatment of different types of shock fails to maintain adequate perfusion of the brain and splanchnicus, it is necessary as soon as possible to add to the treatment vasoactive substances. First choice vasopressor in septic shock is norepinephrine, in second line vasopressin, in the rare cases where there is no risk of arrhythmias dopamine event. adrenaline. Norepinephrine is a substance which, on the one hand, saves lives, but on the other hand, can cause problems, which increase mortality of critically ill. While the initial dose is given by different authors about 0.03-0.04 μg/kg/min, the maximal dose nor the recommended duration of administration is not uniquely determined. The objective of the work. A retrospective evaluation of the impact of the administered dose of noradrenaline (NA) within the first 6 hours, 12 hours, and during the entire period of administration on the survival of critically ill patients hospitalized in the workplace of authors. Patients. 64 patients hospitalized in 2011 in the workplace of authors, which was administered noradrenaline for septic and non septic shock. Methodology. This is an observational, non interventional study with a retrospective evaluation of the analysed data. In the workplace of the authors a set of critically ill patients who received noradrenaline in a dose to 0.1 μg/kg/min and higher than 0.1 μg/kg/min during 6 hours, to 12 hours, and throughout hospitalization and the impact of this treatment on mortality critically ill have been assessed. Results. Patients with a dose of norepinephrine higher than 0.1 μg/kg/min in first 6 hours had statistically significant higher mortality than with a dose lower than 0.1 μg/kg/min (rated with Fisher direct test, p=0.006). Norepinephrine above 0.1 μg/kg/min in first six hours was associated with a 6 times higher risk of death (HR, 95% CI 6.085 1.552; 23.849, p=0.01). Patients with a dose of norepinephrine higher than 0.1 μg/kg/min recorded throughout the hospitalization had a higher mortality rate than those with a dose 0.1 μg/kg/min (χ2=5.377, p=0.02). Total mortality of workplace was 30.4% in 2011, the mortality of the file was 74.9%. Within 5 years 16 patients from this file (25%) survived. As predictors of mortality was higher age, SOFA, APACHE II. Conclusion. The authors came to the conclusion that a dose of norepinephrine higher than 0.1 μg/kg/min for more than 6 hours had a significant impact on the mortality of critically ill patients. The total mortality of the patients hospitalized in the I. KAIM was 30.4% in 2011, mortality of the file of patients who received norepinephrine was 74.9%. Within 5 years 25% of the patients survived.

Keywords: critically ill, shock, vasopressors, norepinephrine, mortality