Psychiatria pre prax 5/2001

Specifické aspekty depresivních poruch v dětském a adolescentním věku

MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Depresivní syndrom u dětí zůstává často neodhalen vzhledem k tomu, že se na tuto možnost nepomýšlí (19, 21), nebo nebyla použita adekvátní diagnostická kritéria (12, 27, 28, 29). Naše předchozí zkušenosti ukázaly, že užití škály Kovacsové (sebeposuzovací dotazník) přináší možnost podchycení depresivní symptomatiky, sebevražedných tendencí a dalších faktorů závažného rizikového chování i v případě, že lékař není odborníkem v psychologicko-psychiatrických oborech (7, 11). Obtížnost identifikace depresivních příznaků u dětí a dospívajících je zapříčiněna komplikovanými projevy psychopatologie, které nelze odvodit ani od běžné sociální zkušenosti, ani z psychopatologie dospělých. Depresivní porucha u dětí a adolescentů úzce souvisí s depresivní patologií v rodině a s rodinným prostředím vůbec. Sdělení podává přehled uvedené problematiky, zabývá se také prognózou depresivních poruch v dětství a adolescenci, uvádí příslušná diagnostická kritéria použitelná v dětském věku. V závěru článku pak demonstrujeme souvislosti mezi rizikovými faktory suicidálního chování dětí a adolescentů ve vztahu k dalším faktorům, které ovlivňují adaptaci dětí a mládeže (poruchy chování, abúzus alkoholu a návykových látek).

Kľúčové slová: deprese u dětí a adolescentů, diagnóza, genetika, rodinná patologie, životní události, komorbidita, suicidalita, identifikace, škálování.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Specific Aspects of Depressive Disorders in Children and Adolescents

The depressive syndrome in childern often remains undetected because this possibility is frequently omitted (19, 21) or proper diagnostic criteria are not applied (12, 27, 28, 29). Our previous experience has shown that with the use of Kovacs scale (a self-assessing questionaire) it is possible to identify depressive symptoms, suicidal inclinations and other signs of serious risky behavior, even if a physician is not a specialist in psychology or psychiatry (7, 11). Difficulties in the identification of depressive symptoms in children and adolescents are caused by very complicated psychopathologic features and neither common social experience nor experience from psychopathology of adults can help in this identification. The depressive disorder in children and adolescents correlates significantly with the depressive psychopathology in a family and home circumstances in general. The article offers a survey of the given problem and deals with the prognosis of depressive disorders of childhood and youth. It also provides proper diagnostic criteria which may be applied to children. At the end of the article the author discusses the relationship between suicidal behavior in children and adolescents and other factors influencing the adaptation of children and youth (behavioral disturbances, abuse of alcohol and drugs).

Keywords: depression in children and adolescents, diagnosis, genetics, family pathology, life events, comorbidities, suicide rates, identification, scaling.