Psychiatria pre prax 6/2009

Čo dnes spája a rozdeľuje schizofréniu a bipolárnu afektívnu poruchu?

MUDr. Dagmar Breznoščáková, MUDr. Jozef Dragašek, PhD.

V poslednom období pribúdajú dôkazy o spoločných etiologických faktoroch a patofyziologických procesoch podieľajúcich sa na rozvoji schizofrénie a bipolárnej afektívnej poruchy. Dobre dokumentovateľné sú najmä príklady kandidátskych génov pre neuregulín 1 a G72/G30 podieľajúce sa na neuronálnom vývine, na glutamátergnej transmisii, na narušenej konektivite prejavujúcej sa zmenami bielej hmoty, ktorú je možné klinicky zachytiť predovšetkým ako kognitívne a/alebo emocionálne symptómy, a to už aj v prodromálnej fáze poruchy. Napriek narastajúcemu množstvu dôkazov o podobnosti, sú zrejmé aj rozdiely napríklad v rizikových faktoroch alebo neuropatologických procesoch oboch skupín porúch. Pôvodne uznávaná nozologická dichotómia oboch porúch vo svetle nových poznatkov vyžaduje revíziu (13).

Kľúčové slová: schizofrénia, bipolárna afektívna porucha, klasifikácia, diagnostika, genetika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Overlaps and differences between schizophrenia and bipolar disorder

Evidence suggesting that schizophrenia has etiological factors and pathophysiological pathways in common with bipolar disorder is now increasing. Well documented examples are susceptibility genes for neuregulin-1 and G72/G30, which are involved in neurodevelopment, glutamatergic transmission, disturbed connectivity that is apparent from white matter abnormalities resulting in the observed cognitive, emotional symptoms, or both already in the prodromal phase of illness. Beyond these commonalities, disease-specific features (risk factors, neuropathological features) are also apparent. The relationship between both disorders does not fit into a nosological dichotomy as originally conceived (13).

Keywords: schizophrenia, bipolar disorder, classification, diagnosis, genetics