Pediatria pre prax 4/2020

Hypoglykémie pri akcelerovanom hladovaní

MUDr. Monika Rosoľanková, MUDr. Simona Tárnoková, MUDr. Katarína Brennerová, Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

Hypoglykémie pri akcelerovanom hladovaní, nazývané tiež idiopatické ketotické hypoglykémie, sú pomerne časté a vo svojej klinickej praxi sa s nimi stretne každý pediater. V dôsledku nedostatočnej produkcie glukózy po niekoľkohodinovom hladovaní vzniká hypoglykémia a aktivuje sa masívna tvorba ketolátok sprevádzaná často aj vracaním a metabolickou acidózou (acetonemické vracanie). Diagnostika spočíva najmä vo vylúčení iných príčin hypoglykémií, ktoré bývajú často klinicky aj prognosticky závažnejšie. Základom liečby je úprava glykémie a podpora zmetabolizovania ketolátok. Kľúčovou je však prevencia vzniku týchto stavov, ktorá môže byť pri vhodnom poučení rodičov veľmi účinná. Prognóza akcelerovaného hladovania je zvyčajne dobrá, stav sa počas puberty upraví. V prehľadovom článku sa budeme venovať najmä klinickým aspektom hypoglykémií pri akcelerovanom hladovaní z pohľadu pediatra.

Kľúčové slová: hypoglykémie, akcelerované hladovanie, ketotické hypoglykémie, škrob

Hypoglycemia in accelerated fasting

Hypoglycemia in accelerated fasting, also called idiopathic ketotic hypoglycemia, is a relatively common diagnosis that every pediatrician encounters during the clinical practice. Due to insufficient glucose production during fasting for more than a few hours, hypoglycemia develops and massive ketone body formation is activated, often accompanied by vomiting and metabolic acidosis. Diagnosis is mainly based on the exclusion of other causes of hypoglycemia, which are often more severe. Treatment includes adjustment of the glycemia and support of metabolism of ketone bodies. However, the prevention of this conditions is crucial, and can be very effective if parents are properly educated. The prognosis of accelerated starvation is usually good, the condition improves during the puberty. In our review, we will focus on the clinical aspects of hypoglycemia in accelerated fasting from the pediatrician‘s point of view.

Keywords: hypoglycemia, accelerated starvation, ketotic hypoglycemia, starch