Via practica 1/2022

Urologické príčiny noktúrie – diagnostika, liečba noktúrie

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Noktúria je nezávislá entita a je to častý problém multifaktoriálneho pôvodu, významne znižujúci kvalitu života, najmä v dôsledku prerušovaného spánku. Noktúria sa vyskytuje u oboch pohlaví, so starnutím populácie rastie aj jej prevalencia. Noktúria nie je len urologický problém – okrem urologických ochorení, môže byť dôsledkom aj neurologických, endokrinologických, kardiologických, gynekologických, psychiatrických porúch/chorôb. Algoritmus diagnostiky a liečby noktúrie závisí od jej etiológie a vo väčšine prípadov vyžaduje multidisciplinárny prístup. Častými príčinami noktúrie bývajú primárna nočná polyúria so zníženia sekrécie antidiuretického hormónu (na ktorú sa však nemyslí, aj keď býva u viac ako 60 % pacientov s hyperaktívnym močovým mechúrom a benígnou hyperpláziou prostaty) a dysfunkcia dolných močových ciest. Liečba noktúrie by mala byť zacielená najmä na jej hlavnú príčinu a iniciálne by mala byť konzervatívna s využitím medziodborovej spolupráce.

Kľúčové slová: noktúria, etiopatogenéza, diagnostika, liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urological causes of nocturia/ diagnostics, treatment of nocturia

Nocturia is an independent entity and is a common problem of multifactorial origin, significantly reducing the quality of life, especially due to intermittent sleep. Nocturia occurs in both sexes, and as the population ages, so does its prevalence. Nocturia is not just a urological problem – in addition to urological diseases, it can also be a neurological, endocrinological, cardiological, gynecological, psychiatric disorders/diseases. The algorithm for diagnosing and treating nocturia depends on its etiology and in most cases requires a multidisciplinary approach. Common causes of nocturia are primary nocturnal polyuria with decreased antidiuretic hormone secretion (which is not thought of, although it is present in more than 60 % of patients with overactive bladder and benign prostatic hyperplasia) and lower urinary tract dysfunction. The treatment of nocturia should focus mainly on its root cause and should initially be conservative using interdisciplinary cooperation.

Keywords: nocturia, etiopathogenesis, diagnosis, treatment