Via practica 2/2014

Synkopy u starých ľudí – špecifické aspekty a kontroverzie

prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Synkopálne stavy u starých ľudí majú oproti mladším vekovým skupinám špecifické charakteristiky. Odlíšenie synkopy (krátkodobej poruchy vedomia) a pádu (bez straty vedomia) je ťažké, je nutné akceptovať určité prekrývanie týchto symptómov. Špecifickou charakteristikou synkopálnych stavov u starých ľudí je multifaktoriálnosť príčin, častý výskyt atypických klinických manifestácií a vysoký výskyt komorbidít. Najčastejším typom synkopy vo vyššom veku je reflexná a ortostatická synkopa, oproti mladším vekovým skupinám však stúpa výskyt prognosticky nepriaznivých kardiálnych príčin synkopy. Synkopa u starých ľudí je spojená s vyššou mortalitou ako u mladých pacientov. Vysoký vek ovplyvňuje compliance pacienta k diagnostickým a liečebným postupom, ktoré je nutné modifikovať.

Kľúčové slová: synkopa, pády u starých ľudí, geriatria, diagnostika, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Syncope in older people – specific aspects and controversy

Syncope in elderly people has specific characteristics compared to younger age groups. Differentiation between syncope (short-lasting loss of consciousness) and fall (without loss of consciousness) is difficult, there is some overlap between two symptoms. Specific features of syncope in elderly people comprise multifactorial etiology, frequent atypical manifestations and high number of comorbidities. Most frequent type of syncope in high age is reflex and orthostatic syncope, however, the occurrence of cardiac syncope with unfavourable prognosis is increased compared to young patients. Syncope in elderly has higher mortality than in young age. High age influences the compliance to diagnostic and therapeutic interventions, which should be modified.

Keywords: syncope, falls in elderly, geriatrics, diagnosis, therapy.